Zápis

z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice

konaného dne 19. prosince 2016

 

 

P ř í t o m n i :         Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Halouzka Radek,                          

                                  Horáková Růžena, Chytka Tomáš Mgr., Fajks Pavel,

                                  Feith Erik Ing., MBA, Kuczman Mikuláš MUDr., Musil Radek Mgr.,

                                  Skála Radoslav, Sládek Roman Ing., Sojka Jaroslav,

                                  Šlapanský Luboš MVDr., Štork Rostislav

                                 

O m l u v e n i :        0

                                

Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné.

Zasedání zahájil starosta města Milan Buček v 16.05 hodin, přivítal veřejnost a přednesl návrh programu jednání zastupitelstva.

 

Návrh doplněného programu:

1.                  Kontrola úkolů

2.                  Zpráva o činnosti rady

3.                  Zpráva finančního výboru

4.                  Zpráva kontrolního výboru

5.                  Schválení rozpočtu města Ivančice pro rok 2017

6.                  Poskytnutí veřejní finanční podpory a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

7.                  Rozpočtové opaření č. 1

8.                  Aktualizace rozpočtového výhledu města Ivančice

9.                  Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 o místním poplatku za „komunální odpady“

10.              Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 o „odpadech“

11.              Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p. č. 517/6, k. ú. Ivančice, do vlastnictví města

12.              Kupní smlouva o prodeji pozemku p. č. 2419/51, k. ú Kounické Předměstí

13.              Prodej pozemku p. č. 540/179, k. ú. Letkovice – obálkovou metodou

14.              Záměry převodů nemovitostí v lokalitě „Knížecí les“

15.              Záměry převodu pozemků

16.              Záměry nabytí pozemků

17.              Kupní smlouvy:

1)      Prodej pozemků ve vlastnictví Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice městu Ivančice

2)      Prodej pozemků ve vlastnictví města Ivančice Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

18.              Prodej bytových jednotek v bytovém domě Ivančice, Tovární 4

19.              Záměr převodu pozemku p. č. 1683/55 a části p. č. 1683/36, k. ú. Budkovice

20.              Záměr převodu části pozemku PK p. č. 1158, k. ú. Ivančice

21.              Záměr převodu části pozemku p. č,. 2422/1, k.ú. Kounické Předměstí

22.              Záměr nabytí spoluvlastnického podílu u pozemků v k. ú. Kounické Předměstí

23.              Darovací smlouva – poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu a provozování veřejného mobilního kluziště

24.              Různé, informace

 

Sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Radek Hlaváč. 

Zápis provede Ing. Ivana Krejčová.

 

Ověřovatelé: Zápis podepisuje starosta, místostarosta a dva ověřovatelé ze zastupitelstva. Jako ověřovatele navrhl starosta Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka. Protože oba zastupitelé s návrhem souhlasili, nechal starosta o návrhu hlasovat.

Hlasování : Pro  13, proti  0 , zdržel se  2     

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka.

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu programu.

Hlasování : Pro 15, proti 0 , zdržel se 0     

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

 

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města obdrželi jeho kopii, zápis byl uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Ivančice (dále MěÚ), vyvěšen na informační desce a zveřejněn na webových stránkách města. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky. V případě, že jednání zastupitelstva bude trvat déle jak dvě hodiny, bude zařazena desetiminutová přestávka.

 

1.

Kontrola úkolů

 

Starosta uvedl první bod programu, kterým byla kontrola úkolů.

1.      Vývoj jednání s Českými dráhami (ČD) a Správou železniční dopravní cesty (SŽDC)

-          Zastupitelstvo města schválilo záměr nabytí pozemků v k. ú. Ivančice. Město o pozemky požádalo, proběhla i osobní schůzka, ze strany SŽDC dosud nepadlo rozhodnutí, zda mohou pozemky postrádat a na město je převést.

2.      Plán kontrolních akcí na kalendářní rok 2017

-          Zastupitelstvo města uložilo kontrolnímu výboru (dále KV) a finančnímu výboru (dále FV) vypracovat plán kontrolních akcí na rok 2017 a předložit ho na nejbližším zasedání zastupitelstva.  KV bude mít schůzku v prosinci, poté plán akcí předloží, FV vytvoří plán kontrolních akcí po úpravě směrnice pro tvorbu rozpočtu.

3.      Zaslání cenové mapy všem zastupitelům

-          Cenová mapa byla přítomným zastupitelům předána na pracovním zasedání zastupitelstva, ostatním zastupitelům bude zaslána e-mailem.

-          Mgr. Hlaváč informoval, že bylo objednáno doplnění cenové mapy o další druhy pozemků tak, aby nová cenová mapa byla zcela kompletní a obsahovala ceny veškerých možných druhů pozemků; jakmile bude cenová mapa doplněná, bude zastupitelům rozeslaná.

-          Pan Skála se zeptal, zda není třeba, aby novou cenovou mapu schválilo zastupitelstvo. Mgr. Hlaváč odpověděl, že jakmile bude cenová mapa doplněná, bude zastupitelstvu předložena ke schválení.

4.      Bentonit – odkup těžebních práv

-          Zastupitelstvo města pověřilo starostu jednáním o případném odkupu těžebních práv od firmy Bentex Bohemia, s. r. o. za částku maximálně 1 mil. Kč a současně pověřilo radu města, aby zjistila veškeré právní kroky k odpisu ložiska vyhrazeného nerostu bentonit.

-          Starosta sdělil, že schůzka s pracovníky báňského úřadu je naplánovaná na 10. ledna 2017.

2.

Zpráva o činnosti rady

 

Starosta informoval zastupitele, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem 3krát a projednala 87 bodů programu. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice MěÚ; výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V uplynulém období nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost. Rada se zabývala běžnou agendou. MUDr. Adam se zeptal, proč byl finanční audit v příspěvkové organizaci Městské lesy Ivančice. Starosta odpověděl, že zastupitelstvo schvalovalo značné částky pro tuto příspěvkovou organizaci a ozývaly se hlasy, že organizace nehospodaří správně; audit má prověřit činnost organizace a je snaha vytipovat činnosti, které příspěvkové organizaci nepřísluší vykonávat a  aby se tak organizace nedostávala do ztráty.

 

3.

Zpráva finančního výboru

 

Předsedkyně FV paní Horáková sdělila, že FV se od posledního zasedání zastupitelstva sešel 30. 11. 2016. Při projednávání rozpočtu se projevila nutnost změny harmonogramu požadavků jednotlivých subjektů hrazených z rozpočtu města. Na základě této skutečnosti FV navrhuje upravit vnitřní směrnici pro tvorbu rozpočtu. Po úpravě této směrnice bude vypracován plán kontrol finančního výboru.

Další zasedání FV se uskutečnilo 7. 12. 2016. Na tomto jednání byl přítomen Ing. Jaroslav Ronzani, vedoucí odboru investic, správy majetku a právního (dále OISMaP), aby podal komentář k plánu investičních akcí na rok 2017.  Pro zkvalitnění práce OISMaP navrhuje FV posílit investiční oddělení o jednoho investičního technika.

Závěrem FV doporučil návrh rozpočtu města Ivančice zastupitelstvu ke schválení.

 

4.

Zpráva kontrolního výboru

 

Předseda KV pan Fajks řekl, že KV se od posledního zasedání zastupitelstva nesešel. Schůzka je naplánovaná na 21. 12. 2016 a předmětem jednání bude přijetí plánu kontrolních akcí na rok 2017.

Pan Ing. Blatný požádal, aby byl zastupitelům zasílán zápis ze schůzek KV.

 

5.

Schválení rozpočtu města Ivančice pro rok 2017

 

Dalším bodem programu bylo schválení rozpočtu města Ivančice na rok 2017. Komentář přednesl Ing. Feith. Řekl, že při sestavování rozpočtu se vycházelo ze schváleného výhledu města Ivančice. Doporučil schválit rozpočet města Ivančice stejným způsobem jako každý rok, tj. příjmy ve čtyřech hlavních číslech za jednotlivé třídy 1. 2. 3 a 4, výdaje za jednotlivé oddíly, tedy 10, 21, 22, 23, 31, 33, 34, 36, 37, 43, 52, 53, 55, 61, 62, 63 a 64. Všichni zastupitelé obdrželi soubory s jednotlivými návrhy.

Tabulka OISMaP byla sestavena ve výši 112 374 tis. Kč. Na profinancování těchto akcí se zapojují prostředky z roku 2016 ve výši 70 mil. Kč a část rezervy zastupitelstva ve výši 42 373,7 tis. Kč. Prostředky z roku 2016 byly pouze odhadnuty. V případě, že nebudou naplněny do celé výše, budou se muset akce s menší prioritou vyřadit tak, aby součet převáděných prostředků z roku 2016 a zapojené rezervy byly ve stejné výši jako zařazené akce v tabulce OISMaP. Bude-li se převádět z roku 2016 vyšší částka jak 70 mil. Kč, bude možné zapojit další akce dle priorit tabulky OISMaP.

Dalšími závaznými ukazateli jsou jednotlivé příspěvky PO města (vše tis. Kč):

 

ORJ

Mix

Par

Pol

ORG

Individuální text

2014

2015

2016

2017

4

10

1031

6351

524

PO Městské lesy - investiční

0,0

205,7

300,0

300,0

4

31

3111

5331

301

PO MŠ Na Úvoze

864,5

400,0

325,0

595,0

4

31

3111

5331

303

PO MŠ Chřestová

670,0

105,0

440,0

382,0

4

31

3113

5331

321

PO ZŠ TGM

3 206,2

4 200,0

3 586,0

4 154,0

4

31

3113

5331

322

PO ZŠ V. Menšíka

3 888,0

3 800,0

3 745,0

4 076,0

4

31

3119

5331

323

PO ZŠ a MŠ Němčice

0,0

0,0

2 479,0

2 930,0

4

31

3119

5331

324

PO ZŠ a MŠ Řeznovice

0,0

0,0

884,0

922,0

4

31

3141

5331

347

PO ŠJ Ivančice

900,0

950,0

1 579,1

1 300,0

4

31

3141

6351

347

PO ŠJ Ivančice

0,0

0,0

0,0

418,0

4

33

3319

5331

521

PO KIC Ivančice

3 464,9

4 000,0

3 800,0

3 600,0

4

36

3612

5331

725

PO Penzion pro důchodce

300,0

375,0

394,0

315,0

4

36

3612

6351

725

PO Penzion pro důchodce

0,0

0,0

0,0

174,0

 

 

 

 

 

Příspěvky celkem

 

 

 

19 166,0

-          16.28 hod. – vzdálil se MVDr. Šlapanský

 

Další tabulkou jsou investice, které již jsou v rozpočtu zařazeny.

Pol

ORJ

  Par

ORG

Individuální text

2014

2015

2016

2017

6

6122

13

2223

997

Stroje, přístroje a zařízení

(splátky radarů)

993,89

556,59

1 300,0

1 300,0

6

6122

5

3745

0

Stroje, přístroje a zařízení

(možné dotace)

0,0

139,99

0,0

400,0

6

6119

6

3635

707

Územní plán, změna ÚP

254,53

0,0

200,0

400,0

6

6122

5

3341

0

Stroje, přístroje a zařízení

Rozhlasová hnízda

0,0

0,0

43,3

250,0

6

6111

7

3722

0

Čipy – na KO

0,0

0,0

130,0

130,0

6

6121

5

2229

93

Pasport dopravního značení - aktualizace

0,0

0,0

90,0

100,0

6

6119

6

3635

7076

Ostatní nákup DNM

0,0

0,0

450,0

25,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída 8 - Financování

ORJ

Mix

Par

Pol

ORG

Individuální text

2014

2015

2016

2017

4

8

0

8115

0

Zapojeno z minulého roku

0,0

0,0

61 000,0

0,0

4

8

0

8123

0

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

0,0

0,0

0,0

0,0

4

8

0

8124

0

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčky

-8 880,0

-8 880,0

-7 320,0

-7 320,0

 

Ve Financování se splácí splátka úvěru. Měsíční splátka je ve výši 610,0 tis. Kč/měs. Zde se bude také po schválení Tab. OISMaP zapojovat zůstatek z roku 2016 položkou 8115, odhaduje se zapojení ve výši 70 000,0 tis. Kč. Tím dojde k vyrovnání rozpočtu. Tabulka OISMaP je přílohou č. 2) zápisu.

 

Město je členem

ORJ

Mix

Par

Pol

ORG

Individuální text

2014

2015

2016

2017

1

33

3319

5221

 

Concentus Moraviae

37,52

37,0

45,0

45,0

4

23

2310

5329

150

Svazek vodovodů a kanalizací

189,06

4 265,81

237,0

243,0

4

36

3639

5222

0

Energoregion 2020

9,6

9,58

0,0

17,50

4

36

3639

5229

0

Sdružení historických sídel

9,6

9,58

11,6

9,6

4

36

3639

5329

167

Mikroregion Ivančicko

289,14

289,88

310,0

145,40

19

43

4351

5229

0

Česká asociace PS

2,0

2,0

2,0

2,5

4

36

3639

5179

0

Sdružení Energetické Třebíčsko

0,0

0,0

5,0

0,0

 

 

 

 

 

celkem

536,9

4 613,8

611,1

463,0

Stále jsme členem 

KTS Ekologie, s. r. o.

 

 

 

 

 

Hlavní vytvořené rezervy v rozpočtu po finančním pokrytí akcí OISMaP jsou tyto:

Individuální text

Původní výše

Zapojeno

 

Zůstatek

Rezerva havarijní

1 150,0 

 

 

1 150,0

Rezerva na krizové stavy

300,0

 

 

300,0

Rezerva zastupitelstva

43 550,0

42 373,7

 

1 176,3

Rezerva na sport

3 000,0

 

 

3 000,0

Rezerva provozní

3 600,0

 

 

3 600,0

Rezerva rady

500,0

 

 

500,0

celkem

52 100,0

42 374,0

 

9 726,30

 

Závazná čísla rozpočtu 2017 jsou po zapojení akcí tabulky OISMaP a 70 mil. Kč z roku 2016 (odhad)

Příjmy:

Mix

Individuální text

2014

2015

2016

2017

1

Daňové příjmy

120 893,418

127 025,811

131 662,000

137 928,900

2

Nedaňové příjmy

12 045,598

14 996,136

12 977,764

15 666,900

3

Kapitálové příjmy

618,355

851,600

2 300,000

350,000

4

Přijaté transfery

32 138,631

51 613,417

33 400,000

18 077,800

 

Celkem příjmy

165 696,002

194 486,963

180 636,600

172 023,600

 

-          16.30 hod. - vrátil se MVDr. Šlapanský

 

Výdaje:

Mix

Individuální text

2014

2015

2016

2017

10

Zemědělství, lesní hospodářství

534,858

921,496

2 334,600

308,200

21

Průmysl, stavebnictví, obchod

5 551,973

5 204,411

17 887,000

25 952,000

22

Doprava

22 326,347

13 244,695

28 333,800

31 238,000

23

Vodní hospodářství

299,076

20 768,430

2 191,500

2 273,100

31

Vzdělávání

17 735,222

33 520,991

31 478,500

23 832,000

32

Vzdělávání

5,000

20,000

33,000

0,000

33

Kultura, církve, sdělovací prostř.

9 725,903

8 475,664

11 169,600

11 094,000

34

Tělovýchova a zájmová činnost

5 353,245

10 556,817

12 966,400

7 640,100

35

Zdravotnictví

10,000

5,000

250,000

0,000

36

Bydlení, komunální služby

5 011,506

13 854,781

23 862,700

30 851,400

37

Ochrana životního prostředí

14 090,716

13 619,712

13 868,800

10 525,300

43

Sociál. služby, společ. činnosti

3 001,700

3 137,751

4 091,100

3 388,900

52

Civilní připravenost na krizový stav

567,821

359,321

757,500

758,000

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

3 876,446

3 912,582

5 184,600

7 598,900

55

Požární ochrana a IZS

679,887

514,905

1 026,600

546,200

61

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

44 689,097

53 607,403

72 781,800

72 911,900

62

Jiné veřejné služby a činnosti

82,379

79,091

118,800

99,800

63

Finanční operace

6 597,708

5 413,832

5 779,000

5 185,800

64

Ostatní činnosti

14,270

14,915

201,300

500,000

 

Celkem výdaje

140 153,155

187 231,796

234 316,600

234  703,600

Financování:

Mix

Individuální text

2014

2015

2016

2017

 

Financování

-9 921,370

-8 767,113

53 680,000

-7 320,000

 

Zapojení přebytku z minulých let

 

 

 

70 000,000

 

Mix

Individuální text

2014

2015

2016

2017

 

Celkem příjmy

165 696,002

194 486,963

180 636,600

172 023,600

 

Celkem výdaje

140 153,155

187 231,796

234 316,600

234 703,600

 

Celkem financování

-9 921,370

-8 767,113

53 680,000

62 680,000

 

Celkem Saldo (P-V)

25 542,847

7 255,167

-53 680,000

-62 680,000

 

Celkem Saldo

15 021,477

-1 511,946

0,000

0,000

 

Saldo 62 680 tis. bude dofinancováno z přebytků roku 2016, které jsou v současné době odhadnuty na cca 70 mil. Kč a z toho cca 7 milionů bude splátka úvěru. Zůstane částka  62 680 tis. Kč, z níž budou dofinancovány investiční akce.

Dále se Ing. Feith věnoval tabulce OISMaP, ve které bylo podrobně rozepsáno 112 mil. Kč určených na investiční akce města Ivančice. Jednou z výdajových položek rozpočtu  byl oddíl 21, kde bylo 20 mil. Kč určeno na rekonstrukci Besedního domu. V oddíle 22 doprava jsou prostředky ve výši 26 mil Kč vyčleněné na rekonstrukci ulic, na projektovou dokumentaci apod. Největší položku ve výši 7 200 tis Kč tvoří projektová dokumentace ul. Lužní v Letkovicích, 3 600 tis. Kč je místní komunikace V Uličce, 3 400 tis. Kč je  místní komunikace Jana Fibicha, 4 500 tis. Kč – je parkoviště/ staré a nové sídliště. Dalším oddílem byla kanalizace a vodní hospodářství v celkové výši 1 400 tis. Kč. Prostředky jsou určeny především na revize dešťové kanalizace a na kanalizační přípojky Budkovice, Řeznovice, Hrubšice. Oddíl 31  školství - v rozpočtu je vyčleněna částka 8 750 tis. Kč. V této částce je zahrnuto 850 tis. Kč na projektovou dokumentaci ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice, 900 tis. Kč na projektovou dokumentaci pro tělocvičnu ZŠ TGM Ivančice, vzduchotechnika pro Školní jídelnu Ivančice za 300 tis. Kč, okapový chodník za 1 mil. Kč, oprava školního hřiště za                       2 mil. Kč, stavební úpravy výdejny Komenského nám za 600 tis. Kč a sanace suterénu proti vlhkosti na ZŠ V. Menšíka za částku 3 mil. Kč. Oddíl kultura ve výši 2 100 tis. Kč tvoří především oprava kapličky v Letkovicích za cca 900 tis. Kč, demontáž mezipatra v synagoze za cca 500 tis. Kč a opravy pomníků za 500 tis. Kč. Oddíl 34 sport – realizace hřiště na míčové hry na sídlišti za 1 mil. Kč. Oddíl 36 – veřejné osvětlení v celkové výši 13 205 tis. Kč tvoří především realizace plochy před kostelem za 7 mil. Kč a dále rekonstrukce rozvodů Pod Jakubem za 2 mil. Kč. Oddíl 37  zeleň - největší položku ve výši 200 tis. Kč tvoří doplnění zeleně. V rámci oddílu 52 - bezpečnost je vyčleněno 3 mil. Kč na kamerový systém. Oddíl 61 tvoří budovy města a vozový park - největší položku ve výši 6 mil. Kč tvoří rekonstrukce budovy osadního výboru v Budkovicích.

Dále Ing. Feith pokračoval návrhem rozpočtu bývalého majetkoprávního odboru (nyní součást OISMaP). Zde již částky nebyly tak velké. Největší položku ve výši 1 200 tis. tvořila rekonstrukce chodníků včetně odvodnění na hřbitově v Ivančicích, pozemky pod městskou sportovní halou ve výši 5 500 tis. Kč, repase oken na budově MěÚ ve výši 2 100 tis Kč, IT „servrovna“ za 4 000 tis. Kč. Celková částka ORJ 101 byla ve výši cca 18 mil. Kč.

Závěrem Ing. Feith pohovořil o investicích do bytové správy.

Starosta otevřel diskusi sdělením, že rozpočet byl konzultován se všemi zainteresovanými osobami.  

Mgr. Musil  řekl, že k tomu, aby mohl hlasovat pro schválení rozpočtu v položce „kamerový systém“, by potřeboval podrobný rozpis nákladů, které bude kamerový systém stát. Další dotaz Mgr. Musila zněl, proč není 42 mil., které jsou v rezervě zastupitelstva,  zapojeno do rozpočtu. Ing. Feith odpověděl, že tato rezerva zapojena do rozpočtu byla. Ke kamerovému systému starosta p. Buček sdělil, že město Ivančice je jediným městem s rozšířenou působností, které nemá kamerový systém. Pravdou však je, že každý kamerový systém má různou úroveň, někde je špatný přenos dat, jinde špatný výběr kamer. Že je kamerový systém potřeba, na tom se na minulých zasedáních zastupitelé shodli. Je vypracován znalecký posudek, který jasně říká, jak dále postupovat. Město má vyčleněné prostory v budově Městské policie, byly schváleny prostředky na jejich rekonstrukci. Ing. Sládek navázal, že než se celý systém spustí, lze doplnit do usnesení, aby alespoň v den konání příštího zastupitelstva byl předložen soupis předběžných provozních nákladů. Vlastní provoz v testovacím období bude na záznam, nebude to na sledování, i když předběžná dohoda s Policií ČR je. V první etapě bude nainstalováno 6 kamer a zde by provozní náklady neměly být nijak velké. Místostarosta Sojka doplnil, že jedna kamera by byla u Tesca, další před gymnáziem, následovala by kamera Na Brněnce apod., především aby se ohlídaly školy. 

Pan Skála navrhl schválit vlastní kamerový systém a následně schválit tento bod jako položku rozpočtu. Zastupitelé totiž vzali v minulosti na vědomí projekt kamerového systému, ale od té doby se nic nedělo. Starosta se zeptal, proč pan Skála nevnesl tento dotaz na pracovním zastupitelstvu, ale řeší ho v rámci projednávaného rozpočtu. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že nejprve se bude zpracovávat zadávací dokumentace, kterou zastupitelé obdrží, než ji budou na zasedání schvalovat. Částka ve výši 3 mil. Kč je pouze odhad, aby se akce mohla začít realizovat. Základem je studie, kterou již zastupitelé obdrželi, plus znalecký posudek, který si město nechalo zpracovat. Je možné, že částka 3 mil. Kč bude mít rezervu.  Pan Fajks se zeptal, zda je možné obdržet zadávací dokumentaci; Ing. Sládek odpověděl kladně.

Pan Fajks se zeptal na položku 4 mil. Kč, která je určena na „servrovnu“.

Vedoucí odboru informačních systémů MěÚ Ing. Marek odpověděl, že to je výsledek analýzy stavu na následujících 5 let. Akce navazuje na akci „Technologické centrum“, které město budovalo v roce 2010. V letošním roce byla vypsaná výzva, a město, aby se do výzvy mohlo zapojit, musí celou akci předfinancovat. Přesnou sumu určí až studie proveditelnosti, která bude zpracovaná. Na dotaz co všechno bude za uvedené prostředky pořízené, odpověděl Ing. Marek, že software a podpůrný hardware. Celá akce vyplývá z toho, že EU přišla s dalším požadavkem na elektronickou komunikaci, tzv. eIDAS, který musí město dle zákona realizovat. Město má dvě možnosti: buď náklady uhradit z dotačních prostředků nebo ze svých. Výhodou celého projektu by bylo, že spoluúčast města by byla maximálně 10%, což by bylo cca 400 tis. Kč. Součástí by byly i servisní služby po dobu udržitelnosti projektu, to je cca 5 let. Na dotaz pana Skály, v jakém oddílu je částka narozpočtovaná, odpověděl Ing. Feith, že v oddíle 61 – Městský úřad. Mgr. Musil se zeptal Ing. Sládka na prostředky ve výši 7 mil. Kč, které má město alokované ve Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice. V zápisu bylo řečeno, že OISMaP tyto prostředky zakomponuje do rozpočtu na rok 2017. Místostarosta Sládek odpověděl, že město Ivančice chce tyto prostředky použít jako spoluúčast při financování  akce „kanalizace Řeznovice, Hrubšice a Budkovice“. Zde se předpokládají investiční náklady v částce 60 – 70 mil. Kč a město bude muset tuto spoluúčast hradit nebo splácet, když si Svazek vezme úvěr. Finanční prostředky byly v radě předběžně schváleny na tyto účely.  

Další dotaz pana Skály byl, že v rozpočtu pro r. 2017 nejsou vyčleněny prostředky na křižovatky U tří kohoutů a u Besedního domu, zda tedy  nebudou potřeba žádné prostředky na to, aby se stav posunul dál. Místostarosta p. Sojka odpověděl, že na křižovatku u Tří kohoutů prostředky vyčleněné byly. Pan Skála reagoval, že je to v navrhovaných akcích, ale není to v těch ke schválení. Starosta řekl, že když se otevírala ulice Na Brněnce, byli na úřadě zástupci Správy a údržby silnic (SÚS),  firmy Colas a Jihomoravského kraje kdy byl dohodnut společný postup. Jako nejdůležitější bylo řešení křižovatky u Tří kohoutů, kde má město vykoupeny oba dva domy. Až budou veškerá vyjádření a další dokumenty, může se město obrátit na Jihomoravský kraj, nové zastupitelstvo kraje je rekonstrukci křižovatky nakloněné. Pokud prostředky nebyly vyčleněny, bude muset nejbližší zastupitelstvo tuto položku posílit. Náklad na jednu křižovatku je cca 40 mil. Kč. Město musí dopracovat materiály tak, aby mohlo žádat o stavební povolení.  Místostarosta p. Sojka řekl, že územní rozhodnutí na křižovatku na Tesařově náměstí je vydáno, jde pouze o jeho prodloužení. Co se týká křižovatky U tří kohoutů, má město naplánováno několik schůzek po novém roce. Je třeba spousta souhlasů a vyjádření, bude třeba skládat zálohy na přeložky sítí apod. Další dotaz pana Skály směřoval k ploše před kostelem. Poukázal na to, že by zastupitelé nejprve měli schválit navržený projekt. Pokud by došlo k celkové realizaci ploch před kostelem i za kostelem, projektanti hovořili o částce cca 20 mil. Kč. Pokud se jedná pouze o plochu před kostelem, hovořilo se o částce cca 10 mil. Kč, jedná se o částku orientační. V každém případě by mělo zastupitelstvo akci nejprve schválit a potom teprve schvalovat finanční prostředky. Pan Skála navrhl tuto akci zatím vypustit a prostředky ponechat v rezervě zastupitelstva. Místostarosta p. Sojka odpověděl, že o akci stejně budou rozhodovat zastupitelé. Požádal ponechat v rozpočtu alespoň nějakou částku, aby bylo možné nechat vypracovat prováděcí dokumentaci. Starosta navrhl částku v rozpočtu ponechat a schválit rozpočet tak, jak je předložen.

Pan B  se zeptal na řešení autobusového nádraží. Starosta odpověděl, že v úvodu hovořil o tom, že v současné době se řeší převod pozemků s Českými drahami. Počítá se s tím, že u vlakového nádraží by byl přestupní terminál, autobusy by parkovaly na ploše, kde byla váha  uhelných skladů; u Besedního domu by byla pouze průjezdní zastávka. Místostarosta Ing. Sládek doplnil, že s přesunem je počítáno i v připravovaném územní plánu. Pro zastávku u Tesca nejsou vhodné parametry.

Nato bylo přikročeno k hlasování o rozpočtu pro r. 2017.

 

Hlasování : Pro  10, proti   0, zdržel se 5          

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočet města Ivančice pro rok 2017.

Zastupitelstvo města Ivančice ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi předložit do příštího zasedání zastupitelstva odhad provozních nákladů městského kamerového systému, zároveň ukládá místostarostovi postoupit zastupitelům zadávací dokumentaci týkající se městského kamerového systému.

6.

Poskytnutí veřejné finanční podpory a

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení návrh rozdělení veřejní finanční podpory a zároveň návrh veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. Řekl, že město již několik let podporuje sport a kulturu v Ivančicích. Organizace, které ve městě provozují svoji činnost, dostávají od města příspěvky. 

 

Číslo smlouvy

Žadatel

Účel

Částka

1/2017

VJ, správce židovského hřbitova

Údržba židovského hřbitova, opravy hrobů, oprava kované brány

140 000,- Kč

2/2017

Římskokatolická farnost Ivančice

Oprava kamenných opěráků kostela

60 000,- Kč

3/2017

Házenkářský klub Ivančice

Na činnost, zejm. na nájem v městské sportovní hale, dopravu na mistrovská utkání, nákup sport. materiálu

500 000,- Kč

4/2017

TJ Slovan Ivančice

Na činnost sportovních oddílů tenisu, volejbalu a šachu.

110 000,- Kč

5/2017

FC Ivančice

Na činnost, zejm.  na úhradu energií, pronájem dopravu, platbu rozhodčím a nákup sport. potřeb

600 000,- Kč

6/2017

Badmintonový club 66 Ivančice

Na činnost klubu

65 000,- Kč

7/2017

Orel jednota Ivančice

Na činnost oddílů

 

70 000,- Kč

8/2017

Středisko volného času Ivančice, přísp. organizace

Na zajištění volnočasových aktivit dětí mládeže a dospělých

100 000,- Kč

9/2017

Občanské sdružení Hrubšice

Na činnost, zejm. na zajištění komunitního života v obci, na setkání občanů a na org. akcí pro děti.

80 000,- Kč

14/2017

Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice

Zakoupení zvukových portů a kostýmů pro představení

58 000,- Kč

15/2017

Římskokatolická farnost Řeznovice

Oprava části fasády a štítu kostela a oprava kaple

60 000,- Kč

 

K prostředkům určeným pro římskokatolickou farnost starosta řekl, že město jedná o zpřístupnění  věže kostela; jsou požadavky jak ze strany památkářů, tak kvůli bezpečnosti návštěvníků věže, budou se opravovat schody. Jednání s farností jsou vstřícná. Město by do budoucna chtělo v rámci větších akcí věž zpřístupnit veřejnosti. Následně starosta otevřel diskusi. MUDr. Adam řekl, že církev je dost bohatá na to, aby si mohla opravy zafinancovat sama. Navrženou částku ve výši 120 tis. Kč by potom město mohlo využít jiným způsobem. Starosta odpověděl, že podle jeho názoru částka není velká a  spolupráce s farností je dobrá; farnost např. umožňuje pořádání koncertů v kostelích, aniž by městu účtovala jakýkoliv nájem, apod. MUDr. Adam se dále ptal, proč v návrhu není žádný příspěvek pro  profesionální hasiče. Odpovědí bylo, že si o nic nepožádali; kdyby se tak stalo, určitě by byla na straně města vůle příspěvek poskytnout.

Mgr. Musil se zeptal na  příspěvek na nadstandardní linku Ivančice-Hrubšice. Starosta odpověděl, že tato dotace se schvalovala včetně úprav linek. Tajemnice MěÚ JUDr. Chládková upřesnila, že na integrovaný dopravní systém město přispívá cca 800  tis. ročně, z toho na standard  je cca 500 tis. Kč a nadstandard směr Hrubšice stojí cca 300 tis. Kč. Tento příspěvek ale nespadá do kategorie Veřejná finanční podpora, o které se jedná v tomto bodu.  Pan Fajks požádal o úpravu dotace pro Slovan na částku 180 tis. Kč, z toho 90 tis. na volejbal, 80 tis. na tenis a zbytek pro oddíl šachu. Starosta odpověděl, že žádost probíral s místopředsedkyní Slovanu paní S, která žádost podávala. Žádost pro rok  2017 byla podaná na 120 tis. Kč. V  roce 2016 byla poskytnuta částka ve výši 100 tis. Kč. Město prostředky oproti roku 2016 navýšilo a to i přesto, že v  oddíle není žádný dramatický nárůst v počtu cvičenců. Starosta poukázal pro porovnání na to, že velké oddíly jako HC Ivančice nebo FC Ivančice dostávají příspěvek ve výši cca 30% ročních nákladů. MUDr. Adam navrhl příspěvek navýšit. Ing. Blatný upozornil, že tato diskuse je bezpředmětná - město má stanovena pravidla, podle kterých by se mělo postupovat.

Pan Fajks dále navrhl, navýšit příspěvek na údržbu židovského hřbitova o čtyřicet tisíc Kč. Starosta odpověděl, že ke schválení se předkládá taková částka, o jakou si správkyně hřbitova požádala. Pokud bude potřebovat další příspěvek, může si v budoucnu požádat radu města.

 

Hlasování : 15 proti   0, zdržel se  0         

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje výši dotace a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přiložené tabulky:

 

Číslo smlouvy

Žadatel

Účel

Částka

1/2017

VJ, správce židovského hřbitova

Údržba židovského hřbitova, opravy hrobů, oprava kované brány

140 000,- Kč

2/2017

Římskokatolická farnost Ivančice

Oprava kamenných opěráků kostela

60 000,- Kč

3/2017

Házenkářský klub Ivančice

Na činnost, zejm. na nájem v městské sportovní hale, dopravu na mistrovská utkání, nákup sport. materiálu

500 000,- Kč

4/2017

TJ Slovan Ivančice

Na činnost sportovních oddílů tenisu, volejbalu a šachu.

110 000,- Kč

5/2017

FC Ivančice

Na činnost, zejm.  na úhradu energií, pronájem dopravu, platbu rozhodčím a nákup sport. potřeb

600 000,- Kč

6/2017

Badmintonový club 66 Ivančice

Na činnost klubu

65 000,- Kč

7/2017

Orel jednota Ivančice

Na činnost oddílů

 

70 000,- Kč

8/2017

Středisko volného času Ivančice, přísp. organizace

Na zajištění volnočasových aktivit dětí mládeže a dospělých

100 000,- Kč

9/2017

Občanské sdružení Hrubšice

Na činnost, zejm. na zajištění komunitního života v obci, na setkání občanů a na org. akcí pro děti.

80 000,- Kč

14/2017

Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice

Zakoupení zvukových portů a kostýmů pro představení

58 000,- Kč

15/2017

Římskokatolická farnost Řeznovice

Oprava části fasády a štítu kostela a oprava kaple

60 000,- Kč

 

7.

Rozpočtové opatření č. 1

 

RO č. 1 - ke schválení na 8. VZM dne 19. 12. 2016 (v tis. Kč)

 

 

1)

Rozdělení rezervy na sport a ostatní sdružení

ORJ

Mix

Par

Pol

Individuální text

RU 2016

Skut. 2016

Žádost 2017

RO č. 1 ZM

999

32

3231

5339

 

RO2-16/R1 ZUŠ A. Muchy – zvuková technika

33,000

33,000

58,000

58,000

999

33

3326

5493

2

RO12-24/R15 správce židovského hřbitova

100,000

0,000

140,000

140,000

999

33

3330

5223

2

RO12-24/R15 Římskokatolická farnost Iv.

78,000

0,000

60,000

60,000

999

33

3330

5223

2

RO12-24/R15 Římskokatolická farnost Řez

78,000

0,000

60,000

60,000

999

34

3419

5222

13

RO12-24/R15 HK Ivančice

500,000

0,000

500,000

500,000

999

34

3419

5222

14

RO12-24/R15 TJ Slovan Ivančice

100,000

0,000

100,000

110,000

999

34

3419

5222

15

RO12-24/R15 FC Ivančice

600,000

0,000

700,000

600,000

999

34

3419

5222

16

RO12-24/R15 BC 66 Ivančice

65,000

0,000

70,000

65,000

999

34

3419

5222

17

RO12-24/R15 Orel Jednota Ivančice

70,000

0,000

70,000

70,000

999

34

3421

5222

3

RO12-24/R15 SVČ Ivančice

100,000

0,000

100,000

100,000

999

61

6171

5222

3

RO12-24/R15 Občanské sdružení Hrubšice

80,000

0,000

80,000

80,000

 

 

 

 

 

celkem

 

 

 

1 843,000

999

 

3419

5901

 

Ponížení schválené rezervy na sport

 

 

 

-1 843,000

2)

 

Narozpočtování platu zaměstnance starajícího se o zeleň města

 

ORJ

Par

Pol

 

Individuální text

RS

RU 2017

RO č. 1

Nová hodnota

333

3745

5011

 

Navýšení mzdového fondu – údržba zeleně

 

 

370,000

 

333

3745

5021

 

Navýšení mzdového fondu – údržba zeleně

 

 

92,000

 

333

3745

5031

 

Navýšení mzdového fondu – údržba zeleně

 

 

38,000

 

 

 

 

 

celkem

 

 

500,000

 

444

6171

5901

 

Z rezervy provozní

 

 

-500,000

 

 

-          15.20 hod. – vzdálil se Ing. Sládek

 

Hlasování : Pro  14 , proti   0, zdržel se 0      

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017 dle návrhu předloženého Ing. Peškou.

 

8.

Aktualizace rozpočtového výhledu města Ivančice

 

Vedoucí odboru plánovacího a finančního MěÚ Ing. Peška přednesl komentář pro schválení návrhu aktualizace výhledu do roku 2020. Zákon ukládá sestavovat výhled minimálně na 2 roky. V předloženém rozpočtovém výhledu byly upřesněny především splátky úvěru, příspěvků příspěvkovým organizacím a platy. Ve výhledu nejsou zahrnuty jednorázové akce – tabulka OISMaP a přebytky z minulých let. Do budoucna se plánuje i tyto položky narozpočtovat.

Rezervy jsou ve výši:

ORJ

Mix

Par

Pol

ÚZ

Individuální text

RN 2018

RN 2019

RN 2020

4

61

6171

5901

 

 

Rezerva zastupitelstva

39 677,4

41 809,3

37 836,2

20

52

5212

5901

 

 

Rezerva na krizové stavy

300,0

300,0

300,0

111

64

6409

5901

 

 

Rezerva rady

500,0

500,0

500,0

444

61

6171

5901

 

 

Rezerva provozní

6 000,0

6 000,0

6 000,0

999

34

3419

5901

 

 

Rezerva na sport

3 000,0

3 000,0

3 000,0

103

 

 

5901

 

 

Rezerva havarijní

1 150,0

1 150,0

1 150,0

 

celkem

50 627,4

52 759,3

48 786,2

Z rezervy zastupitelstva a z přebytku roku 2017, 2018, 2019 se budou opět financovat akce, které budou uvedeny v tabulce OISMaP pro rok 2018, 2019 a 2020.

Ve tř. 8 financování je plánovaná splátka jistiny úvěru ve výši 7 320,0 tis Kč.

Tabulka Rozpočtového výhledu na rok 2017 je přílohou č. 3) zápisu

 

Hlasování : Pro  14, proti   0 , zdržel se  0        

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu města Ivančice na roky 2018 – 2020.

 

9.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2016

O místním poplatku za provoz a systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Vedoucí odboru životního prostředí MěÚ (OŽP) Ing. Kremláček přednesl komentář k návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nahrazuje platnou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, a stanovuje výši poplatku pro rok 2017 v následujícím rozsahu:

Sazba poplatku činí 550,-Kč  a je tvořena

a)    částkou 250,- Kč za osobu a kalendářní rok a

b)    částkou 300,- Kč za osobu a kalendářní rok. Tato částka byla stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Sazba je stanovena v souladu se zákonem o místních poplatcích. Základní částka dle zákona činí 250,- Kč za osobu a kalendářní rok. Pohyblivá (flexibilní) částka je dle zákona stanovena následovně:

Skutečné náklady za rok 2015 k 31. 12. 2015 činily 3 162 838,- Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 3 162 838,- Kč: 10 021 (počet osob s pobytem na území obce + počet vlastníků staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 316,- Kč.

Ve vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů bude sazba poplatku určena takto:

Pro osoby s pobytem na území obce Ivančice … 550,- Kč za osobu a kalendářní rok

Pro vlastníky staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba … 550,- Kč za objekt, byt, rodinný dům apod. a kalendářní rok.

 

-          V 17.30 hod. odešel Mgr. Tomáš Chytka.

-          V 17.32 hod. odešel MUDr. Mikuláš Kuczman.

 

V diskusi se zeptal pan Fajks, proč se čipovaly popelnice, když sběrné vozy nemají čtečky. Na minulém zastupitelstvu starosta odpovídal, že svozové vozy mají čtecí zařízení, pouze obsluha o tom nevěděla. Starosta odpověděl, že v současné době je nejdůležitější všechny popelnice očipovat, aby lidé platili pouze za odpad, který vyprodukují. Pokud ještě jsou nějaké popelnice neočipované, tak v nejbližší době budou. Firma Sita již má plán na dvě až tři ulice, kolik odpadu bude. Samozřejmě do budoucna, až budou očipované všechny popelnice, bude možné přesně určit, kdo kolik odpadu vyprodukuje.

 

Hlasování : Pro  12, proti   0, zdržel se  0        

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

- 17.34 hod. – vrátil se Ing. Sládek

 

10.

Obecně závazná vyhláška č. 6/2016

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

 

Ing. Kremláček pokračoval komentářem k návrhu  Obecně závazné vyhlášky č. 6/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Ivančice, jež aktualizuje platnou Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, a to v následujících bodech:

1) Nově je do vyhlášky zařazen čl.7, kterým je stanovena nutnost označit čárovým kódem dle druhu odpadu a velikosti nádoby veškeré nádoby určené pro směsný komunální odpad, tříděný odpad a biologicky rozložitelný odpad.

2) V čl.8  je přesněji stanoveno množství stavebního odpadu, které lze bezúplatně uložit na odpadním dvoře, a to pouze v množství maximálně 0,5 m3 (maximálně 300 kg) na číslo popisné nebo evidenční/měsíc.

3) V příloze č. 1 v bodu č.1 je upřesněn seznam lokálních sběrných hnízd pro ukládání tříděného odpadu a v bodu č.4 upřesnění míst (stanovišť) včetně způsobu vyvážení kontejnerů určených k ukládání zbytkového komunálního odpadu, zejména z rekreačních objektů, ale rovněž od ostatních poplatníků ve smyslu obecně závazné vyhlášky města, která stanoví místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem.

 

Hlasování : Pro 13, proti   0 , zdržel se  0        

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

 

11.

Smlouva o bezúplatném převodu pozemku

p. č. 517/6, k. ú. Ivančice do vlastnictví města

 

V komentáři k bodu starosta vysvětlil, že se jedná o pozemek před rodinným domem na ul. J. Dvořáka 1390/10, Ivančice. Záměr nabytí pozemku schválilo zastupitelstvo 19. 9. 2016.

 

Hlasování : Pro  13, proti    0, zdržel se  0         

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP – 16/129, mezi ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo náměstí 390/42, 128 00  Brno a městem Ivančice. Smlouvou nabývá město pozemek p. č. 517/6, orná půda, o výměře 13 m2, k. ú. Ivančice.

 

 

 

12.

Kupní smlouva o prodeji pozemku p. č. 2419/51,

ostatní plocha, o výměře 34 m2, k. ú. Kounické Předměstí

 

Starosta pokračoval dalším bodem programu. Jde o pozemek, který byl oddělen geometrickým plánem č. 1236-211/2016 z pozemku p. č. 2419/6, a to pozemek před rodinným domem na ul. Slunečná 27, Ivančice.

Pan Skála se zeptal, proč v tomto bodě není vyjádření rady.

JUDr. Chládková odpověděla, že zastupitelé již schválili záměr prodeje, takže teď, když se  

schvaluje „ostrý“ prodej, není nutné, aby se rada k uvedenému znovu vyjadřovala.

 

Hlasování : Pro 13, proti   0 , zdržel se 0         

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje kupní smlouvu o prodeji pozemku p. č. 2419/51, ostatní plocha, o výměře 34 m2, k. ú. Kounické Předměstí, panu DB, 664 91  Ivančice.

 

13.

Prodej pozemku p. č. 540/179,  k. ú. Letkovice

 

Starosta k bodu vysvětlil, že  žádost o koupi pozemku podal dne 20. 1. 2016 pan JD, bytem Ivančice. Na doporučení rady schválilo zastupitelstvo 21. 2. 2016 záměr prodeje, který byl vyvěšen na úřední desce od 30. 3. 2016 do 15. 4. 2016. V době vyvěšení záměru (14. 4. 2016) podala žádost o koupi paní MW, bytem Ivančice. Zastupitelstvo dne 10. 8. 2016 rozhodlo zveřejnit záměr prodeje znovu, a to obálkovou metodou za cenu minimálně 300,- Kč/m2.

Právnička města JUDr. Dvořáčková informovala, že dne 15. 9. 2016 byla doručena jedna obálka. Pan D  nabídl částku 305 Kč/m2, celková částka, za kterou město pozemek prodává je tedy 147 925,- Kč.

Dotyčný pozemek se nachází v areálu bývalého zemědělského družstva. Na pozemku se nenachází žádné zařízení infrastruktury v majetku nebo správě města, OISMaP a rada prodej pozemku doporučují.

 

Hlasování : Pro 13, proti   0, zdržel se 0         

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p. č. 540/179, ostatní plocha, o výměře 485 m2, k. ú. Letkovice, panu JD, bytem Ivančice, za cenu  305,- Kč/m2.

 

14.

Záměry převodů nemovitostí

 

O bodu č. 14 hlasovali zastupitelé najednou.

 

14.1) Záměr prodeje pozemků v k.ú. Ivančice podle geom. plánu č.1865-3104/2016

Jedná se o nově vzniklé číslování parcel podle výše uvedeného geometrického plánu, proto záměry převodů pozemků s novými parcelními čísly musí být nově zveřejněny na úřední desce. Zbývající parcely již zveřejněny byly podle usnesení zastupitelstva ze dne 14.12.2015. Jedná se pouze o „kosmetickou úpravu“, výměry jsou stejné jako před zpracováním geo. plánu. Doporučeno 32. radou ze dne 23. 11. 2016 (8/R32).

 

14.2) Záměr prodeje pozemků v k.ú.Neslovice podle geom.plánu č.641-3104/2016

Jedná se o nově vzniklé číslování parcel podle výše uvedeného geometrického plánu, proto záměry převodů pozemků s novými parcelními čísly musí být nově zveřejněny na úřední desce. Zbývající parcely již zveřejněny byly podle usnesení zastupitelstva ze dne 14.12.2015. Jedná se pouze o „kosmetickou úpravu“, výměry jsou stejné jako před zpracováním geo. plánu. Doporučeno 32. radou ze dne 23. 11. 2016 (8/R32).

 

14.3) Záměr prodeje pozemku p.č.337/16 – ost.plocha o výměře 494 m2 v k.ú.Neslovice

O prodej pozemku požádal jednatel firmy Les Profi, který je také jedním z žadatelů o prodej tzv. vlaštovek v areálu Knížecí les.

Městské lesy se k věci vyjádřily tak, že součástí zmiňované parcely je příjezdová cesta do lesa, takže souhlasí jen za podmínky zřízení věcného břemene této cesty a zaručením její udržitelnosti.

OŽP – bez námitek.

Doporučeno 31. radou ze dne 9. 11. 2016 (6/R31) za podmínky zřízení věcného břemene – příjezdové cesty pro oprávněné město Ivančice a Městské lesy Ivančice.

 

V diskusi zdůraznil Ing. Blatný,  aby bylo ohlídáno zřízení věcného břemene.

Na dotaz, zda městu zůstává střelnice, odpověděl starosta, že ano, střelnici mají v pronájmu Městské lesy.

Pan Fajks se zeptal na psí útulek - starosta odpověděl, že skupina podnikatelů má zájem pronajmout si prostory bývalého psince, který v areálu již dříve byl, a zřídit psí útulek.

 

Hlasování : Pro  13, proti 0, zdržel se 0         

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje níže uvedených pozemků v k.ú.Ivančice podle geom.plánu č.1865-3104/2016:

a.       pozemek st.1726/1 o výměře 484 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če

b.      pozemek st.1726/2 o výměře 487 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če

c.       pozemek p.č.2121/37 – les o výměře 355 m2

d.      pozemek p.č.2121/174 – les o výměře 599 m2

e.       pozemek p.č.2121/175 – les o výměře 457 m2

f.       pozemek p.č.2121/176 – les o výměře 249 m2

g.      pozemek p.č.2121/177 – les o výměře 217 m2

h.      pozemek p.č.2121/178 – les o výměře 198 m2

i.        pozemek p.č.2121/179 – les o výměře 190 m2

j.        pozemek p.č.2121/181 – les o výměře 66 m2

k.      pozemek p.č.2121/107 – les o výměře 81 m2

l.        pozemek p.č.2121/182 – les o výměře 276 m2

m.    pozemek p.č.2121/183 – les o výměře 128 m2

 

Zastupitelstvo města Ivančice dále schvaluje záměr prodeje níže uvedených pozemků v k.ú.Neslovice podle geom.plánu č.641-3104/2016 :

a.       pozemek p.č.337/15 – ost.plocha o výměře 856 m2

b.      pozemek p.č.337/42 – ost.plocha o výměře 570 m2

 

Zastupitelstvo města Ivančice rovněž schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.337/16 – ost.plocha o výměře 494 m2 v k.ú.Neslovice za podmínky zřízení věcného břemene – práva příjezdové cesty do přilehlého lesa.

 

15.

Záměry převodu pozemků

 

15.1) Záměr prodeje pozemku p. č. 1158/157 o výměře 24 m2, ostatní plocha, v k. ú. Němčice u Ivančic

Jedná se o pozemek v chatové oblasti Jouřov u chaty ve vlastnictví manželů M . Na pozemku je umístěna přístavba chaty. Rada města záměr prodeje doporučuje schválit.

Hlasování : Pro 13 , proti  0, zdržel se  0        

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1158/157 ostatní plocha, o výměře 24 m2, v k. ú. Němčice u Ivančic, dle geometrického plánu č. 527-111/2016.

 

15.2) Záměr prodeje pozemků p. č. st. 356 zastavěná plocha, o výměře 12m2 a st. 357, zastavěná plocha, o výměře 5 m2, v k. ú.  Budkovice

Jedná se o pozemky u chaty, zastavěné její přístavbou. Rada města doporučuje záměr prodeje schválit.

Hlasování : Pro  13, proti  0, zdržel se 0         

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. st. 356 zastavěná plocha, o výměře 12 m2 a st. 357, zastavěná plocha, o výměře 5 m2, v k. ú. Budkovice, dle geometrického plánu č. 307-24/2013.

 

15.3) Záměr prodeje pozemku p. č. 1835/334, orná půda o výměře 4000 m2 v k. ú. Budkovice

Záměrem žadatele je postavit na pozemku sklad a zázemí pro podnikání. Osadní výbor v Budkovicích se záměrem nesouhlasí, protože se jedná o ornou půdu. Odbor regionálního rozvoje nemá k prodeji námitky, v návrhu územního plánu je pozemek součástí zastavitelné plochy, a to plochy „smíšené – výrobní – VS“ ve které je realizace skladu a zázemí pro podnikání přípustná.

Rada města nedoporučuje záměr prodeje schválit.

Nato bylo hlasováno o návrhu usnesení, že zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje:

Hlasování : Pro  13, proti  0, zdržel se 0         

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1835/334, orná půda o výměře 4000 m2 v k. ú. Budkovice.

 

15.4) Záměr prodeje pozemku p. č. 1158/96, orná půda o výměře 376 m2 v k. ú. Němčice u Ivančic

O prodej požádali manželé N. Jedná se o pozemek u jejich chaty č. e. 337 na pozemku p. č. st 409, k. ú. Němčice u Ivančic, v chatové oblasti Jouřov. Pozemek mají pronajatý.

Rada města doporučuje záměr prodeje schválit.

Pan Skála se zeptal, že dříve bylo rozhodnuto, že město nebude prodávat pozemky kolem chat. Proč se prodává pozemek o tak velké výměře, kde je předpoklad, že se může stavět další chata. Starosta odpověděl, že město nemá o tento pozemek zájem.

Pan Skála podal protinávrh neschválit záměr prodeje. Nato bylo hlasováno o návrhu usnesení, že zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje:

Hlasování : Pro  13, proti  0, zdržel se 0         

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1158/96, orná půda o výměře 376 m2 v k. ú. Němčice u Ivančic.

 

 

 

 

15.5) Záměr prodeje pozemku p. č. st. 1080, zastavěná plocha, o výměře 2 m2 v k. ú. Kounické Předměstí

Jedná se o pozemek pod částí domu na p. č. st. 103/2, k. ú. Kounické Předměstí. Při zaměření domu bylo zjištěno, že jeho část je na pozemku města (označeno v geometrickém plánu jako               p. č. st. 1080)

Hlasování : Pro  13, proti   0, zdržel se 0         

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. st. 1080, zastavěná plocha, o výměře 2 m2 v k. ú. Kounické Předměstí.

 

15.6) Záměr prodeje pozemku p.č. 2419/52, ostatní plocha, o výměře 66 m2, a st. 1085, zastavěná plocha, o výměře 11 m2, v k. ú. Kounické Předměstí

Jedná se o pozemky před rodinným domem na ul. Pod Jakubem, Ivančice, žadatelem o prodej je pan JP, vlastník RD.

Rada města  usnesením č. 26/R7 doporučila zastupitelstvu záměr prodeje schválit  s tím, že zůstane ve vlastnictví města pás o šířce 2 m od obrubníku vozovky k případnému vybudování chodníku.

Hlasování : Pro 13, proti   0, zdržel se 0         

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2419/52, ostatní plocha, o výměře 66 m2, a st. 1085, zastavěná plocha, o výměře 11 m2, v k. ú. Kounické Předměstí (dle geometrického plánu č. 1224-221/2016).

 

15.7) Záměr prodeje pozemku p.č. st. 1086, zastavěná plocha, o výměře 24 m2, k.ú. Kounické Předměstí

Jedná se o pozemek pod garáží ve vlastnictví manželů K. Pozemek je GP oddělen z pozemku p.č. 2446/10, ostatní plocha, k.ú. Kounické Předměstí, jehož spoluvlastníky jsou město Ivančice id. ½, pan AS id. ¼ a JS id. ¼.

Hlasování : Pro  13, proti  0, zdržel se  0        

Usnesení č. 19) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje p.č. st. 1086, zastavěná plocha, o výměře 24 m2, k.ú. Kounické Předměstí (dle GP č. 1239-347/2016).

 

15.8) Záměr prodeje části pozemku p.č 2026/1, o výměře cca 50 m2, k.ú. Letkovice

Jedná se o část pozemku ohraničenou tújemi (obrázek). Rada města nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje. Věc lze řešit pronájmem.

Bylo hlasováno o návrhu usnesení, že zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje:

Hlasování : Pro 13, proti   0, zdržel se 0         

Usnesení č. 20) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č 2026/1, o výměře cca 50 m2, k.ú. Letkovice.

 

15.9) Záměr směny pozemků id. ½ p.č. 281/13, orná půda, o výměře 2773 m2 za část  pozemku p.č. 281/18, orná půda, k.ú. Hrubšice

Pan JV žádá o směnu pozemků. Je vlastníkem id. ½ pozemku. Muselo by dojít k jeho oficiálnímu rozdělení a zápisu do KN. Pozemek nelze oddělit pouhým rozpůlením. Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr směny pozemků, věc lze řešit pronájmem.

Bylo hlasováno o návrhu usnesení, že zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje:

Hlasování : Pro  13, proti  0, zdržel se 0         

Usnesení č. 21) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr směny pozemků id. ½ p.č. 281/13, orná půda, o výměře 2773 m2 (spoluvlastnictví žadatele), za část pozemku p.č. 281/18, orná půda, k.ú. Hrubšice.

 

 

 

15.10) Záměr prodeje pozemků p.č. 1056/3-8, ostatní plocha, o výměře 7866 m2, k.ú. Alexovice

Jedná se o pozemky před rodinnými domy, které užívají vlastníci RD jako předzahrádky (ul. Pod Hájkem, Alexovice). Výměry jednotlivých pozemků jsou uvedeny na přiložené části GP. K silnici zůstane pás o šířce 2 m ve vlastnictví města pro budoucí možné vybudování chodníku.

Pan Skála se zeptal, jaká plocha se pro záměr prodeje bude schvalovat. JUDr. Dvořáčková odpověděla, že se jedná o plochu cca 30 m2 před jednotlivými domy. Byla požádána, aby přinesla po přestávce geometrický plán s jednotlivými výměrami předzahrádek. Starosta projednávání bodu přerušil a zařadil přestávku.

 

                                     - 18.00 hod. - byla zařazena desetiminutová přestávka

                                     - 18.10 hod. - zasedání zastupitelstva pokračovalo

 

JUDr. Dvořáčková předložila geometrický plán, ze kterého byly patrné výměry jednotlivých předzahrádek. Předzahrádky začínají největší parcelou č. 1056/8 o výměře 76 m2, další parcela č. 1056/7 má výměru 34 m2, parcela č. 1056/6 má výměru 29 m2, parcela č. 1056/5 má výměru 26 m2, parcela č. 1056/4 má výměru 21 m2, parcela č. 1056/3 má výměru 13 m2, celková plocha 6 pozemků, o jejichž záměru převodu se jedná, tak činí 199 m2.

Nato bylo hlasováno o záměru prodeje uvedených pozemků vč. jejich výměry.

Hlasování : Pro 13, proti  0, zdržel se 0         

Usnesení č. 22) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1056/8 o výměře 76 m2, p.č. 1056/7 o výměře 34 m2, p.č. 1056/6 o výměře 29 m2, p. č. 1056/5 o výměře 26 m2, p. č. 1056/4 o výměře 21 m2, p.č. 1056/3 o výměře 13 m2, oddělených GP č. 389-243/2016 z p.č. 1056/2, ostatní plocha, o výměře 7866 m2, k.ú. Alexovice.

 

16.

Záměr nabytí pozemků

 

O tomto bodu se hlasovalo najednou.

V úvodu projednávaného bodu starosta vysvětlil, že se v prvním případě jedná o pozemky Na Réně a ve druhém případě o pozemky Na Brněnce.

 

16.1) Záměr nabytí pozemků p.č.2651/55, ostatní plocha, o výměře 4 673 m2, p. č. 2674/3, zahrada, o výměře 25 m2, a  p.č. 2674/4, zahrada,  o výměře 344 m2,  k.ú. Kounické Předměstí

Pozemky nabídl městu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Jedná se o účelové komunikace v oblasti rekreačního využití (chatová oblast), které město provozuje a udržuje.

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemků.

 

16.2) Záměr nabytí pozemků p.č. 3188/11, ostatní plocha, o výměře 270 m2, a p.č. 3188/13, ostatní plocha, o výměře 25 m2, k.ú. Ivančice

Jedná se o část komunikace, která spojuje komunikaci II/152 a místní komunikaci v ul. Mřenková.

Zastupitelstvo schválilo 5.8.2013 nabytí pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

Pozemky pod komunikacemi lze nabýt i bezúplatným převodem, proto je záměr předkládán ZM znovu.

 

Hlasování : Pro 13 , proti  0, zdržel se   0       

Usnesení č. 23) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p.č.2651/55, ostatní plocha, o výměře 4 673 m2, p. č. 2674/3, zahrada, o výměře 25 m2, a  p.č. 2674/4, zahrada,  o výměře 344 m2,  k.ú. Kounické Předměstí, bezúplatným převodem od státu (ÚZSVM).

Zastupitelstvo města Ivančice dále schvaluje záměr nabytí pozemků p.č. 3188/11, ostatní plocha, o výměře 270 m2, a p.č. 3188/13, ostatní plocha, o výměře 25 m2, k.ú. Ivančice,  bezúplatným převodem od státu (SPÚ).

 

17.

Kupní smlouvy

 

I o tomto bodu se hlasovalo najednou.

Starosta v úvodu řekl, že diskuse kolem projednávaných pozemků se vedly již v minulém roce. Původní návrh byl na směnu parcel. Z pohledu daňového byla lepší varianta nechat zpracovat znalecký posudek a pozemky převést kupními smlouvami. Cena pozemků je prakticky stejná.  Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice (SVAK) doplatí městu cca 3 tis. Kč.

 

17.1) Kupní smlouva – prodej pozemků ve vlastnictví SVAK Ivančice do vlastnictví města Ivančice   

Ceny byly stanoveny znaleckými  posudky, vypracovanými  soudním znalcem Ing. Antonínem Faltýnkem, Oslavany, IČ 10557270. Jedná se o ceny obvyklé.

Záměr byl schválen zastupitelstvem dne 14. 12. 2015.  

Rada doporučuje zastupitelstvu kupní smlouvu schválit.

 

17.2) Kupní smlouva – prodej pozemků ve vlastnictví města Ivančice do vlastnictví  SVAK Ivančice

Záměr byl schválen zastupitelstvem dne 14. 12. 2015.  

Rada doporučuje zastupitelstvu kupní smlouvu schválit.

 

V diskusi MUDr. Adam řekl, že dokud město udržuje se Svazkem dobré vztahy, není s převáděnými pozemky žádný problém; kdyby však došlo k narušení vztahů, situace by se pro město mohla zkomplikovat.

Ing. Sládek odpověděl, že by při vyhrocení vztahů k problému mohlo dojít.

 

Hlasování : Pro  8, proti   1 , zdržel se 4         

Usnesení č. 24) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu, kterou prodává  SVAK Ivančice pozemky městu Ivančice:                    

-          p.č. 2686/6, ostatní plocha, o výměře 5016 m2, za cenu …………..…… 150 000,- Kč

-          p.č. 2442/9, ostatní plocha, o výměře 144 m2, za cenu……………..…….   3 700,- Kč

celkem……………………………….............................................................153 700,- Kč

Zastupitelstvo města Ivančice dále schvaluje Kupní smlouvu, kterou prodává město Ivančice do vlastnictví SVAK Ivančice pozemky:

-          p.č. st. 914 a p.č. 2607/26………………………………………...……... 119 300,- Kč

-          p.č. 2438/18 a 2438/19………………………………………………….…10 400,- Kč

-          p.č. 301/167 a p.č. 301/172…………………………………………….….21 500,- Kč

-          p.č. 198/2 a p.č. 3080/14……………………………………………………5 500,- Kč

celkem……………………………………………………………….………..  156 700,- Kč

SVAK Ivančice doplatí městu 3 000,- Kč.

18.

Prodej bytových jednotek v bytovém domě ul. Tovární 4, k. ú. Alexovice, Ivančice

 

Jedná se o byty zřízené ze státní dotace, proto se mohou převést na současné nájemce až nyní, po uplynutí 20 let.

V nájemních smlouvách je uvedena částka, kterou jednotliví nájemci za byt zaplatili, a je zde uvedeno, že po uplynutí 20 let jim budou byty převedeny kupní smlouvou bez dalšího doplatku. Ve smlouvách se řešila cena bytů, ale nezahrnovaly cenu pozemku.

Cena pozemku pod budovou byla stanovena znaleckým posudkem, spoluvlastnické podíly budou převedeny uvedenými kupními  smlouvami nyní.

Jako desátý byt  je v prohlášení vlastníka uvedena bývalá kuchyň MŠ, ta zůstane ve vlastnictví města a záleží na rozhodnutí zastupitelstva, zda prostor upraví na byt, který potom prodá, nebo prodá jednotku ve stávajícím stavu.

Jedenáctou bytovou jednotkou je byt v nájmu manželů K, kteří si ho sami upravili a jeho prodej není vázán podmínkami dotačního titulu.

Daň z převodu bytových jednotek činí 4% zaplacené ceny a uhradí ji kupující.

 

Pan Skála navrhl, aby ze smluv byla vyškrtnuta pasáž, kde je „Kupní cena za spoluvlastnický podíl ve výši …. na pozemku činí … a bude kupujícím zaplacena do…“; svůj návrh odůvodnil tím, že se bude pro každého schvalovat samostatně.  JUDr. Dvořáčková odpověděla, že ta část pozemku, která je zastavěná domem, tak tam se budou současně s bytovými jednotkami prodávat i ideální podíly na společných částech domu a na tom pozemku, proto by tam výše uvedená pasáž měla zůstat. Jedná se pouze o část zastavěnou bytovým domem, ve kterém jsou bytové jednotky, které se budou prodávat. Nejedná se o pozemek kolem bytového domu.

Pan Skála pokračoval, že na posledním zasedání Mgr. Hlaváč řekl, že na pozemek bude zpracován znalecký posudek a podle něj bude stanovena cena. Podle p. Skály bylo posledně řečeno, že pokud jsou v domě společné prostory, tak nebudou součástí převodu, a zrovna tak že bude oceněn pozemek a ten bude následně prodán. JUDr. Dvořáčková odpověděla, že na posledním zasedání zastupitelstva zastupitelé schvalovali prohlášení vlastníka, kterým byly vymezeny bytové jednotky.  Současně s tím byly vymezeny i ideální podíly na společných prostorách, které ke každému bytu náleží, a ideální podíly pozemku. Toto všechno obsahuje prohlášení vlastníka, které zastupitelé schválili, následně byl tento dokument zaslán na katastrální úřad, aby byl učiněn vklad do katastru nemovitostí.

Pan Skála se dále zeptal, proč ve smlouvě není uvedena konkrétní částka ceny za ten ideální podíl. Ing. Feith odpověděl, že se jedná o vzorovou smlouvu a každá smlouva bude mít částku jinou. JUDr. Dvořáčková jeho slova potvrdila a řekla, že v příslušných devíti smlouvách budou uvedeny konkrétní údaje podle rozlohy jednotlivých bytů. JUDr. Dvořáčková vysvětlila výpočet jednotlivých částek: celková cena stanovená znaleckým posudkem bude rozpočítána podle plochy jednotlivých bytů a ideálních spoluvlastnických podílů.

Pan Skála se dále zeptal, proč tedy k materiálům nebyl přiložen znalecký posudek, na základě kterého budou výpočty probíhat. Řekl, že mu vadí, že zastupitelé nemají všechny podklady. Při prodejích se postupuje různě - některé věci se prodávají na základě znaleckých posudků, jiné obálkovou metodou, některé pozemky jsou oceňovány podle posudku z roku 2010, někdy se postupuje podle posudku, který je zpracovaný na nové období. Závěrem řekl, že mu vadí kvalita předložených materiálů a tomu následně odpovídá i rozhodování zastupitelů. Řekl, že když se rozhoduje o majetku města, bylo by potřeba, aby podklady byly úplné tak, aby ve výsledku bylo ze strany zastupitelů rozhodnuto správně. Starosta potvrdil slova pana Skály, že materiály nebyly předloženy kompletní, navrhl stáhnout bod z jednání zastupitelstva a projednat jej znovu na lednovém zasedání.

Pan Skála se zeptal, jakým způsobem bude řešen prostor bývalé kuchyně mateřské školy - zda se bude rovněž převádět nebo zůstane v majetku města. JUDr. Dvořáčková odpověděla, že i tento prostor bude vymezen jako samostatná bytová jednotka; zatím zůstane v majetku města a bude záležet na městu, zda se rozhodne přebudovat bývalou kuchyni na byt, který se následně prodá, nebo zda se prodá neupravený prostor a až kupující si vybuduje byt sám. Starosta doplnil, že prodej tohoto domu se řeší již 15 let a uživatelé bytů  chtějí své byty odkoupit. Městu zůstane pouze kuchyně a bude se řešit, co s ní dále dělat, zda prodat nebo ne. Doporučil zastupitelům schválit předložené materiály, tak jak byly předloženy.

Místostarosta Sojka požádal zastupitele, aby v případě nejasností v materiálech neprodleně kontaktovali jejich předkladatele. Zeptal se Mgr. Hlaváče na důsledky případného odložení bodu. Mgr. Hlaváč řekl, že v současné době jsou uzavřeny nájemní smlouvy do konce roku 2016. Znalecký posudek mohl být k materiálům doložen. Jak řekl, mohl se převod řešit již v minulosti a nemuselo dojít k takovým problémům, kdy jsou obě strany v časové tísni. V případě odložení se budou všichni nájemníci ptát, jaký byl důvod toho, že zastupitelé bod neschválili. Požádal zastupitele, aby bod schválili s tím, že všem bude znalecký posudek dodatečně rozeslán. Na dotaz Ing. Feitha, v čem je problém, odpověděl pan Skála, že na minulém zasedání zastupitelstva se jednalo o koupi pozemku v Němčicích městem, kde byla stanovena nějaká cena; ale teď ta cena, za kterou město prodává v Alexovicích, je nižší, než cena, za kterou jinde město kupuje. Město v tomto případě prodává svůj majetek nevýhodně. Starosta předal slovo obyvateli domu, který řekl, že je jedno, jaká částka mu bude stanovena, ale že jde především o to, aby mu byl podíl v bytovém domě převeden, neboť tak mělo být učiněno již v říjnu.  

Tajemnice MěÚ JUDr. Chládková navrhla bod přeskočit, pokračovat dalšími body a mezitím ať JUDr. Dvořáčková na zasedání donese znalecký posudek. Zatím je problém, kolik metrů má zastavěná plocha domem a jaká je cena této plochy, která se má rozpočítat na jednotlivé kupující.

Starosta bod odložil na závěr jednání.

 

19.

Záměr převodu pozemku p. č. 1683/55 a p. č. 1683/36 (část),

 k. ú. Budkovice

 

Uvedené pozemky (orná půda) - p. č. 1683/55 o výměře 443 m² a p. č. 1683/36 (část) o výměře cca 100 m²) v k. ú. Budkovice ve vlastnictví města Ivančice by žadatelé - manželé JP a EP, bytem   Rosice - využili ke stavbě rodinného domu.

K žádosti se vyjádřil investiční technik OISMaP, který nedoporučuje prodej těchto pozemků  k uvedenému účelu z důvodu velmi špatného stavu účelové komunikace sousedící s pozemkem p. č. 1683/55, kde nejsou provedeny sítě technické infrastruktury.

Nedoporučeno radou města dne 7. 12. 2016

 

-          18.32 hod. – vzdálil se Ing. Sládek

 

Hlasování o návrhu usnesení, že zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje:

Hlasování : Pro  11, proti   0, zdržel se 1         

Usnesení č. 25) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 1683/55 o výměře 443 m² a p. č. 1683/36 – části o výměře cca 100 m² v k. ú. Budkovice.

 

 

 

 

20.

Záměr převodu části pozemku PK p. č. 1158,  k. ú. Ivančice

 

Jedná se o pozemek ostatní plocha (manipulační plocha) na okraji Ivančic, který se nachází v sousedství pozemků p. č. 3324/2 a p. č. 3324/10 v k. ú. Ivančice ve vlastnictví žadatele – firma EXPOL MONT, spol. s r.o., IČO: 25313541, se sídlem Brno, Veveří 39, s provozovnou Padochovská 2, Ivančice. Část uvedeného pozemku ve vlastnictví města Ivančice by žadatel využil k rozšíření svých výrobních a manipulačních prostor.

Pozemek je veden v KN (p. č. 3324/1), ovšem ještě platí zjednodušená pozemková evidence - PK, proto není zapsán na LV. Na jeho místě je uveden pozemek PK p. č. 1158.

Doporučeno radou města dne 9. 11. 2016.

V diskusi se zeptal pan Fajks, zda je pozemek uveden v územním plánu jako manipulační plocha. Starosta odpověděl, že se jedná o ucelenou plochu, navazující na zastavěné území. Pan Fajks navrhl, aby případný prodej probíhal opět obálkovou metodou. Starosta odpověděl, že zastupitelstvo nyní jedná pouze o záměru prodeje. Pokud pak bude více jak jeden zájemce, uplatní město opět prodej obálkovou metodou.

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se 0         

Usnesení č. 26) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku PK p. č. 1158 o výměře cca 700 m² v k. ú. Ivančice.

-          18.35 hod. – vrátil se Ing. Sládek

 

21.

Záměr převodu části pozemku p. č. 2422/1,  k.ú. Kounické Předměstí

 

Na části pozemku p. č. 2422/1 o výměře 21 m² v k. ú. Kounické Předměstí se nachází od r. 1988 garáž, která však nebyla zapsána do tehdejší evidence nemovitostí. Žadatelé – manželé ZM a VM, bytem  Ivančice –vybudovali v minulosti garáž jako první a nejvzdálenější v řadě deseti garáží od křižovatky „křížové cesty“ a silnice na ulici Pod Jakubem. Žadatelé nechali vyhotovit geometrický plán č. 1217-27/2016 pro rozdělení pozemku a vyznačení budovy, kde je z části pozemku p. č. 2422/1 ve vlastnictví města Ivančice nově vytvořen pozemek st. p. č. 1084, na němž se nachází garáž žadatelů.

Žádost je doplněna o kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu Městského úřadu v Ivančicích.

Doporučeno radou města dne 7. 12. 2016.

Hlasování : Pro  13, proti   0 , zdržel se  0        

Usnesení č. 27) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2422/1 o výměře 21 m² v k. ú. Kounické Předměstí.

 

22.

Záměr nabytí spoluvlastnického podílu u pozemků v k. ú. Kounické Předměstí

 

Pozemky p. č. 38/4, p. č. 38/1, p. č. 38/5, p. č. 38/6 v k. ú. Kounické Předměstí jsou orná půda. Nachází se v blízkosti železniční stanice Ivančice – město, kdy první pozemek je vlevo podél cesty k Jatkám Ivančice a zbývající jsou vpravo podél cesty směrem k řece Jihlavě a mostu přes tuto řeku do parku. Na město Ivančice se obrátil insolvenční správce spoluvlastníka pozemků, zda by město Ivančice jako spoluvlastník podílu ve výši ¼ u těchto pozemků mělo zájem nabýt ještě spoluvlastnický podíl ve výši 1/8, který má v současnosti HK, bytem Jablonec n. Nisou, t. č. v úpadku.

Způsob prodeje pozemku – přímý nebo dražbou – není dosud určen. Dne 7. 12. 2016 město Ivančice získalo informaci, že jen jeden z pěti dalších spoluvlastníků požadoval informace o uvedeném spoluvlastnickém podílu.

Doporučeno radou města dne 7. 12. 2016.

Hlasování : Pro  13, proti   0 , zdržel se 0         

Usnesení č. 28) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 u pozemků v katastrálním území Kounické Předměstí:

p. č. 38/4 o výměře 1184 m², p. č. 38/1 o výměře 945 m², p. č. 38/5 o výměře 3278 m², p. č. 38/6 o výměře 4584 m², do vlastnictví města Ivančice.

 

Zastupitelé se vrátili zpět k bodu č. 18.

JUDr. Dvořáčková předložila dva znalecké posudky a to na kuchyň a na byt č. 10, který se zatím prodávat nebude. Protože nebyl předložen znalecký posudek pouze pro pozemek, který by byl předmětem prodeje do podílového spoluvlastnictví, nebylo možné stanovit přesnou cenu. MVDr. Šlapanský řekl, že je všem zastupitelům jasné, jaké byty a o jaké výměře se mají prodávat. Stejná situace je i s podílem na společných prostorách a na zastavěném pozemku. JUDr. Dvořáčková řekla, že dotace byla na osm bytů. Najednou se objevilo, že bytů bylo devět. Bohužel toto vše se řešilo před 20 lety. Pan Fajks se zeptal na částku, která je uvedená ve smlouvě a bylo mu odpovězeno, že cena bytu již byla dávno zaplacena. Pan Skála se zeptal, kolik je v domě celkem bytů a jestli byl pozemek rozpočítán mezi všechny byty. JUDr. Dvořáčková odpověděla, že v domě je celkem 9 bytů, na které se vztahuje dotační titul, dále se tam nachází bývalá kuchyň, ta je rovněž zahrnuta v prohlášení vlastníka a další byt, který nebyl zahrnut do dotace, v prohlášení není uveden a neprodává se. Do diskuse vstoupil starosta a navrhl, jelikož to umožnil jednací řád, přerušit zasedání zastupitelstva a pokračovat v něm ve čtvrtek 22. 12. 2016. Na tento termín by se připravily a doladily materiály, které nejsou zcela jasné. Požádal pana Skálu, aby předal své dotazy písemně, aby bylo možné připravit materiály, dopracovat jednotlivé smlouvy apod. Je však nezbytné do konce roku celou situaci vyřešit. MVDr. Šlapanský navrhl, aby se situace vyřešila okamžitě. Starosta požádal právníky, aby spolu s Ing. Feithem a místostarostou Sojkou vypočítali částky za podíly k jednotlivým bytům na pozemku - ploše zastavěné domem -  podle podkladů, které jsou k dispozici. Starosta bod opět přerušil a pokračovalo se bodem následujícím.      

 

23.

Darovací smlouva – poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu a provozování veřejného mobilního kluziště

 

Město Ivančice má zájem v rámci rozšíření volnočasových aktivit v Ivančicích využít prostory městské tržnice na Palackého náměstí ve spolupráci se společností  itself, s.r.o. pro výstavbu a provozování veřejného mobilního kluziště v období 15. 1. 2017 do 15. 3. 2017. Město Ivančice poskytne finanční příspěvek ve výši 200 000,- Kč pro itself, s. r. o. formou darovací smlouvy, kdy itself s. r. o. zajistí zbývající částku a veškeré další úkony a činnosti nezbytné pro realizaci této akce.

V diskusi starosta řekl, že školy kluziště v jarních měsících využívaly. V letošním roce by školy mohly hned po prázdninách zahrnout bruslení do výuky.  Pan Fajks navrhl kluziště nerealizovat; jednak neví, proč by se itselfu mělo platit dvěstě tisíc korun, když je atrakce umístěna na pozemku města – to itself by tedy měl platit městu za pronájem. A jednak - proč peníze, které se vyberou za bruslení, jdou opět firmě itself. A ani návštěvnost nebyla taková, jak se očekávalo; kdyby kluziště nevyužívaly školy a SVČ, kterému byla poskytnuta dotace, tak kluziště využíval minimální počet obyvatel. Jak řekl závěrem, bruslení na umělé hmotě je velice obtížné, i brusle je nutné brousit jiným způsobem, než když se bruslí na ledě. Starosta odpověděl, že kdyby kluziště provozovalo město Ivančice, byly by náklady pro město daleko vyšší. Neplatí se doprava, montáž a demontáž, pracovník na obsluhu, hlídací služba, pojištění apod. Ing. Blatný prohlásil, že je pro kluziště, ale město by mělo víc apelovat na školy, aby se v hodinách TV možnost bruslení využívala; Mgr. Musil doplnil, že závisí především na rodičích, zda budou ochotni nechat přebrousit dětem brusle. Starosta odpověděl, že brusle je možné za 50,- Kč zapůjčit. Starosta diskusi ukončil a nechal hlasovat o poskytnutí daru.

Hlasování : Pro  9, proti   0 , zdržel se 4          

Usnesení č. 29) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku firmě itself, s. r. o., IČI: 18826016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 628 00  Brno, na výstavbu a provozování veřejného mobilního kluziště na Palackého náměstí v Ivančicích v období 15. 1. 2017 – 15. 3. 2017, formou finančního daru ve výši 200 000,- Kč a schvaluje příslušnou darovací smlouvu; hrazeno bude z rezervy zastupitelstva.

 

24.

Informace, různé

 

Ing. Blatný sdělil, že se u čističky v blízkosti odpadního dvoru vytváří skládka. Starosta odpověděl, že Vodárenská a. s. požádala město o možnost skládky v případě, že se vyskytne nějaká havárie, průběžně by se však navážka měla likvidovat. V žádném případě by tam neměla vzniknout skládka trvalá, jak tomu bylo na Réně.  Tuto skládku navrhl zpoplatnit, nebo přinutit firmu, aby tento materiál zlikvidovala.

 

Ke studii týkající se oblasti Na Réně Ing. Blatný řekl, že by měl několik návrhů, jak tuto studii upravit. Starosta odpověděl, že budou osloveni všichni zastupitelé a zástupci jednotlivých spolků působících na území města, aby se k návrhu vyjádřili.

 

Ing. Blatný se zeptal na zakázku ohledně zpoplatnění parkování. Starosta odpověděl, že v době, kdy bylo zahájeno výběrové řízení, se ozval ředitel Nemocnice Ivančice a navrhl ještě zpoplatnit parkoviště před nemocnicí a za nemocnicí, protože pacienti a návštěvníci nemocnice nemají kde parkovat, neboť na parkovišti dlouhodobě i celodenně parkují jiná vozidla. Tam jde o pozemky kraje, proto se musí tato záležitost dořešit s vlastníkem pozemků. Výběrové řízení bylo tedy zrušeno z důvodu změny rozsahu předmětu zakázky. Starosta se vyjádřil k zpoplatnění parkoviště.

 

Pan Fajks upozornil na černou stavbu  na ulici Tyršově a požádal, aby situaci prošetřil odbor regionálního rozvoje. Dále řekl, že by se mělo prošetřit uložení sítí na starém a novém sídlišti. Jednalo se především o sítě – optické kabely firmy Oslavany.net, které byly uloženy na černo. Starosta řekl, že je třeba podat podnět písemně, aby se jím stavební úřad musel zabývat.

 

Ing. Blatný se zeptal na záznamové zařízení pro hlasování. Starosta odpověděl, že proběhla prezentace, byla jedna nabídka a poté byla věc odložena; budou-li mít zastupitelé zájem, je možné se věcí znovu začít zabývat. Do rozpočtu se vyčlení prostředky na záznamové zařízení a lze vyhlásit výzvu a výběrové řízení na dodavatele.

 

MUDr. Adam navrhl, aby zápis ze zasedání zastupitelstva byl pořizován pouze v takovém rozsahu, v jakém to ukládá zákon. S návrhem MUDr. Adama se ztotožnili i ostatní zastupitelé.

 

Mgr. Musil řekl, že v územním plánu Jihomoravského kraje je počítáno s obchvatem Tetčic a Neslovic, o obchvatu Ivančic se však nehovoří. Starosta odpověděl, že s obchvatem Ivančic se nepočítá.

 

Druhý dotaz Mgr. Musila se týkal vyvěšování plakátů na zařízení města. Odpověděl starosta, že se jednalo o akci soukromé firmy; večer se objevily plakáty a ráno zase zmizely. Na souhlas města se nikdo neptal. Jednalo se o černý výlep, který nebylo s kým řešit. 

 

Zastupitelé se znovu vrátili k projednávání bodu č. 18.

Ing. Feith řekl, že znalecký posudek, který byl předložen, je vypracovaný nejen na pozemek pod  bytovým domem, ale i v jeho okolí. Není jednoznačné, jaká je cena pozemku pouze  pod budovou. Byl dán návrh požádat znalce o dopracování posudku. Zeptal se zastupitelů, zda je možnost odsouhlasit prodej s tím, že v usnesení bude uvedeno „dle ceny stanovené znaleckým posudkem“. Návrh Ing. Feitha podpořil i místostarosta pan Sojka. Pan Skála se zeptal, kolik dělá podle posudku cena za m2, místostarosta odpověděl, že v posudku, který má město k dispozici, vychází cena cca 1 000,- Kč/m2.  JUDr. Chládková rekapitulovala techniku výpočtu ceny zastavěného pozemku – cena plochy zastavěné domem stanovená znalcem se rozpočítá podle podílů určených dle velikosti jednotlivých bytových jednotek. Veškeré spoluvlastnické podíly v domě činí 64 513/64 513; k projednávaným smlouvám se vážou podíly celkem 51 924/64 513;  nepřevádí se kuchyň a 10. byt, ke kterým se váže 12 589/64 513. Zastavěná plocha pod domem bude prodána za částku vypočtenou z její ceny stanovené znaleckým posudkem ve vazbě ke spoluvlastnickému podílu, který se váže ke každé bytové jednotce podle její velikosti. A plocha kolem domu se neprodává; zůstane ve vlastnictví města, takže nikdo nemusí mít obavu, že se do domu nedostane.

Protože další dotazy ani připomínky nebyly, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování : Pro 9, proti  0, zdržel se  4        

Usnesení č. 30) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

1)      Kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky č. 4/1 umístěné v prvním  nadzemním podlaží, složené z  2+1 a příslušenství, o celkové ploše 71,60 m2, a spoluvlastnického podílu 7160/64513 na pozemku p.č. 14/1 a společných prostorech, k.ú. Alexovice, paní JN, bytem   Ivančice

2)      Kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky č. 4/2 umístěné ve druhém nadzemním podlaží, složené z 1+1 a příslušenství, o celkové ploše 53,05 m2, a spoluvlastnického podílu 5305/64513 na pozemku p.č. 14/1 a společných prostorech, k.ú. Alexovice, panu JM, bytem   Ivančice

3)      Kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky č. 4/3 umístěné ve druhém nadzemním podlaží, složené z 1+1 a příslušenství o celkové ploše 53,05 m2, a spoluvlastnického podílu 5305/64513 na pozemku p.č. 14/1 a společných prostorech, k.ú. Alexovice, panu LA, bytem   Ivančice

4)      Kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky č. 4/4 umístěné ve druhém nadzemním podlaží, složené z 1+kk, o celkové ploše 38,75 m2, a spoluvlastnického podílu 3875/64513 na pozemku p.č. 14/1 a společných prostorech, k.ú. Alexovice, panu AK, bytem Ivančice

5)      Kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky č. 4/5 umístěné ve druhém nadzemním podlaží, složené z 2+1 a příslušenství, o celkové ploše 52,24 m2, a spoluvlastnického podílu 5224/64513 na pozemku p.č. 14/1 a společných prostorech, k.ú. Alexovice, panu TS, bytem    Ivančice

6)      Kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky č. 4/6 umístěné ve druhém nadzemním podlaží, složené z 2+1 a příslušenství, o celkové ploše 55,24 m2, a spoluvlastnického podílu 5524/64513 na pozemku p.č. 14/1 a společných prostorech, k.ú. Alexovice,  manželům PH a PH, bytem   Ivančice

7)      Kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky č. 4/7 umístěné ve třetím nadzemním podlaží, složené z 1+1 a příslušenství, o celkové ploše 53,50 m2, a spoluvlastnického podílu 5350/64513 na pozemku p.č. 14/1 a společných prostorech, k.ú. Alexovice, panu AK, bytem   Ivančice

8)      Kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky č. 4/8 umístěné ve třetím nadzemním podlaží, složené z 2+1 a příslušenství, o celkové ploše 68,50 m2, a spoluvlastnického podílu 6850/64513 na pozemku p.č. 14/1 a společných prostorech, k.ú. Alexovice, panu DF, bytem   Ivančice

9)      Kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky  č. 4/9, umístěné ve třetím nadzemním podlaží, složené z 2+1 a příslušenství, o celkové ploše 73,31 m2, a spoluvlastnického podílu 7331/64513 na pozemku p.č. 14/1 a společných prostorech, k.ú. Alexovice, panu RW, bytem Ivančice;

spoluvlastnický podíl na p.č. 14/1 - zastavěné ploše pod bytovým domem - se prodává za cenu vypočtenou z ceny pozemku stanovené znaleckým posudkem.

 

25.

Zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 19. prosince 2016

– rekapitulace usnesení:

 

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka.

 

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

 

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočet města Ivančice pro rok 2017.

Zastupitelstvo města Ivančice ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi předložit do příštího zasedání zastupitelstva odhad provozních nákladů městského kamerového systému, zároveň ukládá místostarostovi postoupit zastupitelům zadávací dokumentaci týkající se městského kamerového systému.

 

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje výši dotace a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přiložené tabulky:

 

Číslo smlouvy

Žadatel

Účel

Částka

1/2017

VJ, správce židovského hřbitova

Údržba židovského hřbitova, opravy hrobů, oprava kované brány

140 000,- Kč

2/2017

Římskokatolická farnost Ivančice

Oprava kamenných opěráků kostela

60 000,- Kč

3/2017

Házenkářský klub Ivančice

Na činnost, zejm. na nájem v městské sportovní hale, dopravu na mistrovská utkání, nákup sport. materiálu

500 000,- Kč

4/2017

TJ Slovan Ivančice

Na činnost sportovních oddílů tenisu, volejbalu a šachu.

110 000,- Kč

5/2017

FC Ivančice

Na činnost, zejm.  na úhradu energií, pronájem dopravu, platbu rozhodčím a nákup sport. potřeb

600 000,- Kč

6/2017

Badmintonový club 66 Ivančice

Na činnost klubu

65 000,- Kč

7/2017

Orel jednota Ivančice

Na činnost oddílů

 

70 000,- Kč

8/2017

Středisko volného času Ivančice, přísp. organizace

Na zajištění volnočasových aktivit dětí mládeže a dospělých

100 000,- Kč

9/2017

Občanské sdružení Hrubšice

Na činnost, zejm. na zajištění komunitního života v obci, na setkání občanů a na org. akcí pro děti.

80 000,- Kč

14/2017

Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice

Zakoupení zvukových portů a kostýmů pro představení

58 000,- Kč

15/2017

Římskokatolická farnost Řeznovice

Oprava části fasády a štítu kostela a oprava kaple

60 000,- Kč

 

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017 dle návrhu, předloženého Ing. Peškou.

 

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu města Ivančice na roky 2018 – 2020.

 

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

 

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP – 16/129, mezi ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo náměstí 390/42, 128 00  Brno a městem Ivančice. Smlouvou nabývá město pozemek p. č. 517/6, orná půda, o výměře 13 m2, k. ú. Ivančice.

 

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje kupní smlouvu o prodeji pozemku p. č. 2419/51, ostatní plocha, o výměře 34 m2, k. ú. Kounické Předměstí, panu DB,  664 91  Ivančice.

 

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p. č. 540/179, ostatní plocha, o výměře 485 m2, k. ú. Letkovice, panu JD, bytem Ivančice, za cenu  305,- Kč/m2.

 

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje níže uvedených pozemků v k.ú.Ivančice podle geom.plánu č.1865-3104/2016 :

a.       pozemek st.1726/1 o výměře 484 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če

b.      pozemek st.1726/2 o výměře 487 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če

c.       pozemek p.č.2121/37 – les o výměře 355 m2

d.      pozemek p.č.2121/174 - les o výměře 599 m2

e.       pozemek p.č.2121/175 – les o výměře 457 m2

f.       pozemek p.č.2121/176 – les o výměře 249 m2

g.      pozemek p.č.2121/177 – les o výměře 217 m2

h.      pozemek p.č.2121/178 – les o výměře 198 m2

i.        pozemek p.č.2121/179 – les o výměře 190 m2

j.        pozemek p.č.2121/181 – les o výměře 66 m2

k.      pozemek p.č.2121/107 – les o výměře 81 m2

l.        pozemek p.č.2121/182 – les o výměře 276 m2

m.    pozemek p.č.2121/183 – les o výměře 128 m2

 

Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje níže uvedených pozemků v k.ú.Neslovice podle geom.plánu č.641-3104/2016 :

a.       pozemek p.č.337/15 – ost.plocha o výměře 856 m2

b.      pozemek p.č.337/42 – ost.plocha o výměře 570 m2

 

Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.337/16 – ost.plocha o výměře 494 m2 v k.ú.Neslovice za podmínky zřízení věcného břemene – práva příjezdové cesty do přilehlého lesa.

 

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1158/157 ostatní plocha, o výměře 24 m2, v k. ú. Němčice u Ivančic, dle geometrického plánu č. 527-111/2016.

 

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. st. 356 zastavěná plocha, o výměře 12m2 a st. 357, zastavěná plocha, o výměře 5 m2, v k. ú. Budkovice, dle geometrického plánu č. 307-24/2013.

 

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1835/334, orná půda o výměře 4000 m2 v k. ú. Budkovice.

 

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1158/96, orná půda o výměře 376 m2 v k. ú. Němčice u Ivančic.

 

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. st. 1080, zastavěná plocha, o výměře 2 m2 v k. ú. Kounické Předměstí.

 

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2419/52, ostatní plocha, o výměře 66 m2, a st. 1085, zastavěná plocha, o výměře 11 m2, v k. ú. Kounické Předměstí (dle geometrického plánu č. 1224-221/2016).

 

Usnesení č. 19) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje p.č. st. 1086, zastavěná plocha, o výměře 24 m2, k.ú. Kounické Předměstí (dle GP č. 1239-347/2016).

 

Usnesení č. 20) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č 2026/1, o výměře cca 50 m2, k.ú. Letkovice.

 

Usnesení č. 21) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr směny pozemků id. ½ p.č. 281/13, orná půda, o výměře 2773 m2 (spoluvlastnictví žadatele), za část pozemku p.č. 281/18, orná půda, k.ú. Hrubšice.

 

Usnesení č. 22) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1056/8 o výměře 76 m2, parcela č. 1056/7 o výměře 34 m2, parcela č. 1056/6 o výměře 29 m2, parcela č. 1056/5 o výměře 26 m2, parcela č. 1056/4 o výměře 21 m2, parcela č. 1056/3 o výměře 13 m2, oddělených GP č. 389-243/2016 z p.č. 1056/2, ostatní plocha, o výměře 7866 m2, k.ú. Alexovice.

 

Usnesení č. 23) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p.č.2651/55, ostatní plocha, o výměře 4 673 m2, p. č. 2674/3, zahrada, o výměře 25 m2, a  p.č. 2674/4, zahrada,  o výměře 344 m2,  k.ú. Kounické Předměstí, bezúplatným převodem od státu (ÚZSVM).

Zastupitelstvo města Ivančice dále schvaluje záměr nabytí pozemků p.č. 3188/11, ostatní plocha, o výměře 270 m2, a p.č. 3188/13, ostatní plocha, o výměře 25 m2, k.ú. Ivančice,  bezúplatným převodem od státu (SPÚ).

 

Usnesení č. 24) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu, kterou prodává  SVAK Ivančice pozemky městu Ivančice:                    

-          p.č. 2686/6, ostatní plocha, o výměře 5016 m2, za cenu ……………… 150 000,- Kč

-          p.č. 2442/9, ostatní plocha, o výměře 144 m2, za cenu………………….   3 700,- Kč

celkem………………………………..........................................................153 700,- Kč

Zastupitelstvo města Ivančice dále schvaluje Kupní smlouvu, kterou prodává město Ivančice do vlastnictví SVAK Ivančice pozemky:

-          p.č. st. 914 a p.č. 2607/26………………………………………...……. 119 300,- Kč

-          p.č. 2438/18 a 2438/19……………………………………………………10 400,- Kč

-          p.č. 301/167 a p.č. 301/172……………………………………………….21 500,- Kč

-          p.č. 198/2 a p.č. 3080/14……………………………………………………5 500,- Kč

celkem………………………………………………………………………..  156 700,- Kč

SVAK Ivančice doplatí městu 3 000,- Kč.

 

Usnesení č. 25) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 1683/55 o výměře 443 m² a p. č. 1683/36 – části o výměře cca 100 m² v k. ú. Budkovice.

 

Usnesení č. 26) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku PK p. č. 1158 o výměře cca 700 m² v k. ú. Ivančice.

 

Usnesení č. 27) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2422/1 o výměře 21 m² v k. ú. Kounické Předměstí.

 

Usnesení č. 28) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 u pozemků v katastrálním území Kounické Předměstí:

p. č. 38/4 o výměře 1184 m², p. č. 38/1 o výměře 945 m², p. č. 38/5 o výměře 3278 m², p. č. 38/6 o výměře 4584 m², do vlastnictví Města Ivančice.

 

Usnesení č. 29) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku firmě itself, s. r. o., IČI: 18826016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 628 00  Brno, na výstavbu a provozování veřejného mobilního kluziště na Palackého náměstí v Ivančicích v období 15. 1. 2017 – 15. 3. 2017, formou finančního daru ve výši 200 000,- Kč a schvaluje příslušnou darovací smlouvu; hrazeno bude z rezervy zastupitelstva.

 

Usnesení č. 30) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

1)      Kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky č. 4/1 umístěné v prvním  nadzemním podlaží, složené z  2+1 a příslušenství, o celkové ploše 71,60 m2, a spoluvlastnického podílu 7160/64513 na pozemku p.č. 14/1 a společných prostorech, k.ú. Alexovice, paní JN, bytem   Ivančice

2)      Kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky č. 4/2 umístěné ve druhém nadzemním podlaží, složené z 1+1 a příslušenství, o celkové ploše 53,05 m2, a spoluvlastnického podílu 5305/64513 na pozemku p.č. 14/1 a společných prostorech, k.ú. Alexovice, panu JM, bytem   Ivančice

3)      Kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky č. 4/3 umístěné ve druhém nadzemním podlaží, složené z 1+1 a příslušenství o celkové ploše 53,05 m2, a spoluvlastnického podílu 5305/64513 na pozemku p.č. 14/1 a společných prostorech, k.ú. Alexovice, panu LA, bytem  Ivančice

4)      Kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky č. 4/4 umístěné ve druhém nadzemním podlaží, složené z 1+kk, o celkové ploše 38,75 m2, a spoluvlastnického podílu 3875/64513 na pozemku p.č. 14/1 a společných prostorech, k.ú. Alexovice, panu AK, bytem   Ivančice

5)      Kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky č. 4/5 umístěné ve druhém nadzemním podlaží, složené z 2+1 a příslušenství, o celkové ploše 52,24 m2, a spoluvlastnického podílu 5224/64513 na pozemku p.č. 14/1 a společných prostorech, k.ú. Alexovice, panu TS, bytem   Ivančice

6)      Kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky č. 4/6 umístěné ve druhém nadzemním podlaží, složené z 2+1 a příslušenství, o celkové ploše 55,24 m2, a spoluvlastnického podílu 5524/64513 na pozemku p.č. 14/1 a společných prostorech, k.ú. Alexovice,  manželům PH a PH, bytem   Ivančice

7)      Kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky č. 4/7 umístěné ve třetím nadzemním podlaží, složené z 1+1 a příslušenství, o celkové ploše 53,50 m2, a spoluvlastnického podílu 5350/64513 na pozemku p.č. 14/1 a společných prostorech, k.ú. Alexovice, panu AK, bytem   Ivančice

8)      Kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky č. 4/8 umístěné ve třetím nadzemním podlaží, složené z 2+1 a příslušenství, o celkové ploše 68,50 m2, a spoluvlastnického podílu 6850/64513 na pozemku p.č. 14/1 a společných prostorech, k.ú. Alexovice, panu DF, bytem   Ivančice

9)      Kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky  č. 4/9, umístěné ve třetím nadzemním podlaží, složené z 2+1 a příslušenství, o celkové ploše 73,31 m2, a spoluvlastnického podílu 7331/64513 na pozemku p.č. 14/1 a společných prostorech, k.ú. Alexovice, panu RW, bytem   Ivančice;

spoluvlastnický podíl na p.č. 14/1 - zastavěné ploše pod bytovým domem - se prodává za cenu vypočtenou z ceny pozemku stanovené znaleckým posudkem.

 

25.

Závěr

 

Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin.

 

V Ivančicích dne 19. prosince 2016

 

 

 

 

 

Milan Buček                                                                          Jaroslav Sojka

starosta                                                                                   místostarosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Blatný                                                                     Rostislav Štork

ověřovatel                                                                            ověřovatel

 

 

Zapsala: Ing. Ivana Krejčová

Příloha: č. 1) prezenční listina

              č. 2) Tab. OISMaP – návrh akcí pro rok 2017

              č. 3) Tab. – rozpočtový výhled na rok 2017