Zápis

ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice

konaného dne 9. listopadu 2016

 

 

P ř í t o m n i :         Blatný Jan Ing., Buček Milan, Horáková Růžena,

                                  Feith Erik Ing., MBA, Kuczman Mikuláš MUDr.,

                                  Skála Radoslav, Sládek Roman Ing., Sojka Jaroslav,

                                  Šlapanský Luboš MVDr., Štork Rostislav

                                 

O m l u v e n i :       Adam Vojtěch MUDr, Halouzka Radek, Chytka Tomáš Mgr.,

                                 Musil Radek Mgr., Fajks Pavel

 

Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné. Zasedání zahájil starosta města Milan Buček v 16.05 hodin, přivítal veřejnost. Úvodem starosta navrhl rozšířit program jednání o bod č. 11 - Záměr převodu bytových jednotek na základě prohlášení vlastníka – k. ú. Alexovice, a dále bod č. 12 – Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Protože nebyly žádné další připomínky, přečetl návrh upraveného programu jednání zastupitelstva.

 

Návrh doplněného programu:

1.                  Kontrola úkolů

2.                  Zpráva o činnosti rady

3.                  Zpráva finančního výboru

4.                  Zpráva kontrolního výboru – vypouští se

5.                  Smlouva s obcí Senorady o zajištění výkonu pečovatelské služby a o poskytování

dotace městu Ivančice na zajištění jejího výkonu

6.                  Souhlas s umístěním stavby 4 RD v lokalitě „KE KARLOVU – NĚMČICE“;

schválení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní

7.                  Smlouva o budoucí kupní smlouvě – pozemky v k. ú. Němčice u Ivančic

8.                  Záměr nabytí pozemků v k. ú. Alexovice

9.                  Rozpočtové opatření č. 24

10.              Návrh pro jednání ve věci prodeje těžebních práv k výhradnímu ložisku bentonitu

11.              Záměr převodu bytových jednotek na základě prohlášení vlastníka – k. ú. Alexovice

12.              Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace

13.              Různé, informace

 

Sčítáním hlasů byl pověřen Ing. Ladislav Peška.  

Zápis provede Ing. Ivana Krejčová.

 

Ověřovatelé: Zápis podepisuje starosta, místostarosta a dva ověřovatelé ze zastupitelstva. Jako ověřovatele navrhl starosta Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka. Protože oba zastupitelé s návrhem souhlasili, nechal starosta o návrhu hlasovat.

Hlasování : Pro  8, proti  0 , zdržel se 2        

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a  pana Rostislava Štorka.

 

-          16.10 odešel pan Sojka

 

Starosta nechal hlasovat o rozšířeném návrhu programu.

Hlasování : Pro  9, proti   0, zdržel se 0        

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

 

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města obdrželi jeho kopii, zápis byl uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Ivančice (dále MěÚ), vyvěšen na informační desce a zveřejněn na webových stránkách města. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky. V případě, že jednání zastupitelstva bude trvat déle jak dvě hodiny, bude zařazena desetiminutová přestávka.

 

1.

Kontrola úkolů

 

Starosta zahájil první bod jednání. Z  minulého zasedání zastupitelstva vyplynul úkol prověřit stav pozemků v lokalitě u cihelny. Ing. Sládek řekl, že v roce 2002 se schválil záměr směny pozemků mezi Cihelnou a městem Ivančice a když se nyní schvalovalo uložení sítí pro výstavbu v dané lokalitě, není si jistý, zda některé pozemky pro sítě nejsou součástí již zmíněného přijatého usnesení z roku 2002. Zeptal se, zda by se nemělo usnesení z roku 2002 zrušit nebo alespoň překontrolovat, aby nebylo vršeno jedno usnesení na druhé. K tomuto bodu JUDr. Muchová podala písemnou odpověď, že pozemky, které byly předmětem jednání posledního zastupitelstva a kde se uděloval souhlas s umístěním sítí pro výstavbu RD, nejsou totožné s pozemky pro směnu podle usnesení z roku 2001.

Ing. Sládek v rámci kontroly úkolů sdělil, že se v mezidobí uskutečnilo jednání mezi všemi zúčastněnými a byl podepsán zápis, jehož předmětem bylo mimo jiné i odsouhlasení návrhu smluv. 

Další úkol, který z minulého jednání zastupitelstva vyplynul, byl stav navážky na pozemcích v Hrubšicích, které chtělo město nabýt, kde MVDr. Šlapanský navrhl spočítat objem skládky, zjistit, zda opravdu neobsahuje nebezpečný materiál, spočítat přibližné náklady na její odstranění apod.

Starosta k tomuto úkolu sdělil, že odstranění celé navážky by stálo zhruba 800 tis. Kč, přičemž se jedná především o odstranění stavební suti.

Úkol týkající se front při vydávání obědů ve školní jídelně byl rovněž splněn. Starosta pověřil dva pracovníky úřadu, aby se sami přesvědčili, zda jsou fronty u okýnek na obědy tak velké, že děti nemají čas se naobědvat. Stížnosti rodičů se nepotvrdily, neboť fronta byla odbavena během 5 minut. Ke stejnému závěru došel i Ing. Blatný, který se byl rovněž ve školní jídelně podívat. Školní jídelnu i základní školu T.G. Masaryka navštívil a situaci na místě prověřil i starosta města a rovněž neshledal žádná pochybení ze strany školní jídelny.

Posledním úkolem byl prodej zbytkové části  areálu Knížecí les. Jak starosta informoval, žádný zájemce o koupi celého areálu se neozval, a proto bude zbytková část prodána mezi současné nájemce. V současné době se připravují smlouvy.

 

2.

Zpráva o činnosti rady

 

Starosta informoval zastupitele, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem 4krát a projednala 139 bodů programu. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice MěÚ; výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V uplynulém období nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost. Rada se zabývala běžnou agendou.

3.

Zpráva finančního výboru

 

Předsedkyně finančního výboru paní Růžena Horáková uvedla, že finanční výbor se sešel od posledního veřejného zastupitelstva v termínu  17. 10. 2016 ve  čtyřech členech, hosté pan Ing. Ladislav Peška a  pan místostarosta Jaroslav Sojka.

 

·         tabulku analýzy příjmové a výdajové stránky města přednesl pan Ing. Ladislav Peška.

·         finanční výbor navrhl předložení rozpočtových požadavků na rok 2017 vedoucími jednotlivých odborů a řediteli příspěvkových organizací za přítomnosti všech členů finančního výboru.

·         informace o průběhu realizace investic v letošním roce dal pan místostarosta Jaroslav Sojka.

·         finanční výbor požádal pana místostarostu Jaroslava Sojku o informace o průběžném čerpání rozpočtu roku 2016.

 

Další setkání finančního výboru se uskuteční v termínu jednání s vedoucími odborů a řediteli příspěvkových organizací o finančních požadavcích na rok 2017.

Zastupitelé vzali zprávu kontrolního výboru na vědomí a zároveň podle návrh Ing. Feitha schválili úkol pro finanční výbor a kontrolní výbor vypracovat a předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva plán kontrolních akcí na kalendářní rok 2017.

  

Hlasování : Pro  9, proti   0, zdržel se 0        

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice ukládá finančnímu a kontrolnímu výboru předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva plán kontrolních akcí na kalendářní rok 2017.

 

4.

Zpráva kontrolního výboru

 

Vypouští se.

 

5.

Smlouva o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Senorady a o poskytování dotace obcí Senorady na zajištění výkonu pečovatelské služby

 

Vedoucí pečovatelské služby Bc. Šárka Štěrbová seznámila zastupitele s návrhem smlouvy mezi městem Ivančice a obcí Senorady. Zároveň požádala o schválení uzavření předmětné smlouvy o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Senorady a o poskytování dotace obcí Senorady na zajištění výkonu pečovatelské služby pro rok 2017 a roky následující. Ze strany města Ivančice bude smlouvou zajištěn výkon pečovatelské služby Pečovatelskou službou Ivančice pro občany v územním obvodu Senorady.

Ze strany obce Senorady bude zajištěno poskytnutí účelové dotace určené na úhradu veškerých nákladů nekrytých pečovanou osobou (pečovanými osobami), a to ode dne 1. 1. 2017, a dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje (dříve z MPSV) poskytovanou městu Ivančice.

Výkon Pečovatelské služby Ivančice pro rok 2016 (za období listopad – prosinec 2016) v obci Senorady by měl být pokryt prostředky poskytnutými městu Ivančice obcí Senorady na základě darovací smlouvy; Rada města Ivančice schválila smlouvu dne 26. 10. 2016 a obec Senorady dne 25. 10. 2016.

Starosta otevřel diskusi. Místostarosta Ing. Sládek se zeptal, jakým způsobem bude zajištěna doprava pečovatelek k opečovávaným občanům. Vedoucí pečovatelské služby odpověděla, že v Senoradech tuto službu bude zajišťovat pečovatelka, která v obci bydlí.

Další dotazy nebyly, nechal  starosta hlasovat o projednávaném bodu.

Hlasování : Pro   9, proti   0 , zdržel se  0         

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Senorady a o poskytování dotace obcí Senorady na zajištění výkonu pečovatelské služby pro rok 2017 a další.

 

Před projednáním dalšího bodu starosta představil přítomným Bc. Šárku Štěrbovou, novou vedoucí Pečovatelské služby Ivančice.

 

6.

Souhlas s umístěním stavby 4 rodinných domů v lokalitě „KE KARLOVU – NĚMČICE“ + schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní

 

Starosta v úvodu řekl, že již při minulém projednávání tohoto bodu byla velká diskuse.

Paní IS, zastoupená Mgr. Janou Smrkalovou, žádala o souhlas s umístěním stavby v lokalitě „KE KARLOVU – NĚMČICE“, a to čtyř samostatně stojících rodinných domů včetně doplňkových staveb, chodníku a prodloužení inženýrských sítí na svých pozemcích p. č. PK 793 (KN 800/18), KN 800/19 a PK 792/1 (KN 800/20), vše v k. ú. Němčice u Ivančic dle předloženého výkresu – koordinační situace C.02.

Jedná se o stavbu umístěnou mimo zastavěné území na pozemcích, které mají se zastavěným územím společnou hranici. Stavba je v souladu se zpracovanou územní studií „IVANČICE - LOKALITA KE KARLOVU“ (kromě umístění RD 1 – studie řeší technickou a dopravní infrastrukturu lokality, umístění jednotlivých RD ve studii je pouze informativní) a s pořizovaným územním plánem města Ivančice.

Město souhlasí s umístěním stavby za podmínky, že investor odprodá městu část pozemků p. č. PK 793 (KN 800/18), KN 800/19 a PK 792/1 (KN 800/20), vše v k. ú. Němčice u Ivančic, tj. budoucí pozemek p. č. KN 800/20 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 501-50/2015 ze dne 21. 1. 2016 (pozemek pod chodníkem včetně stavby chodníku a části nájezdů k RD + koridory pro budoucí dopravní a technickou infrastrukturu lokality).

 

Vyjádření ORR – úřadu územního plánování

Stavba je umísťována mimo zastavěné území města na pozemcích, které mají se zastavěným územím společnou hranici, tzn. na pozemcích lze umístit stavbu pouze se souhlasem zastupitelstva. Záměr je v souladu se zpracovanou územní studií „IVANČICE – LOKALITA KE KARLOVU“ z roku 2015 i s pořizovaným územním plánem Ivančice. Úřad územního plánování doporučil vydání souhlasu s umístěním stavby.

 

-          16.30 dostavil se pan Sojka

 

Starosta otevřel diskusi k projednávanému bodu. Do diskuse se přihlásil pan MP. Zeptal se, jakým způsobem se bude v uvedené lokalitě jezdit. Místostarosta Sojka odpověděl, že pan S by mohl tuto situaci vysvětlit, protože na komunikaci, která v lokalitě vede, jsou věcná břemena. Pan P řekl, že tato břemena jsou k pozemkům bývalého areálu JZD. Po cestě v této lokalitě jezdí nákladní auta, jejichž váha je cca 40 tun. Zajímalo by ho, jakým způsobem bude tato skutečnost ošetřena, zda bude zřízena např. pěší zóna. Místostarosta Sojka odpověděl, že pan S na svém pozemku vybuduje chodník. Pan Skála řekl, že je zastupitelům předložena ke schválení smlouva, a tato smlouva se oproti smlouvě z minulého zasedání liší ve výměře. Místostarosta Sojka odpověděl, že v minulé smlouvě se domlouvalo to, že by pan S věnoval i pozemky pod zbudovanými chodníky. S tím na základě dalších diskuzí pan S nesouhlasil. Smlouvu, kterou mají zastupitelé předloženu, by v současné době akceptovaly obě dvě strany. Pan S by na své náklady vybudoval chodník a město pozemky pod chodníkem vykoupí, včetně pozemků na koridor. Ten se stane obslužným koridorem pro další rodinné domy. Původně se plánovalo 5 domů, to pan S musel na základě městem zpracované studie změnit. Parcela, která by byla jako stavební, bude průjezdem do další lokality. Tento pozemek město potřebuje. Není možné po panu S požadovat zdarma pozemek, který město potřebuje pro vybudování komunikace. Současná výměra je 700 m2, jak měli zastupitelé uvedeno v nákresu. Pan Skála pokračoval ve svém příspěvku. Řekl, že město dá panu S navíc 300 tis. Kč a dále bude od pana Š kupovat ideální polovinu cesty, o které se hovořilo, aby se pan S k rodinným domům, které bude stavět, bez problémů dostal. Tyto rodinné domy pan S staví proto, aby z nich získal pro sebe prospěch. Město to ze svého rozpočtu všechno zaplatí. Jak pan Skála pokračoval, takový přístup se mu nelíbí. Požádal, aby byly oba body z programu zasedání zastupitelstva staženy. Požadavek pana Skály byl zamítnutý. Dále řekl, že na minulém zasedání zastupitelstva byl schválen záměr nabytí pozemků a pokud by byl tento záměr zrealizován, muselo by se v rozpočtu města najít 10 mil. Kč, aby bylo možné pozemky vykoupit. Jak řekl pan Skála závěrem, zajímala by ho i druhá část studie, nejen to, co by v lokalitě mělo stát, ale i to, jaké budou finanční náklady. Dále řekl, že bude hlasovat proti tomu, aby se výstavba 4 rodinných domů povolila, protože ze strany firem, které podnikají v areálu bývalého JZD je proti výstavbě odpor. V budoucnu může vzniknout vážný problém, např. i s tím, že věcné břemeno, které je zřízeno pro pana S následně přejde na budoucí majitele pozemků. Nechtěl by v budoucnu, aby město muselo vzniklou situaci řešit. Místostarosta Sojka ve své odpovědi řekl, že  když je dnes výstavba tak velký problém, proč při návrhu územního plánu se do této lokality dávala „venkovská plocha smíšená, určená pro bydlení“. Zeptal se, z jakého důvodu nebyla tato plocha změněna na jinou, průmyslovou. K věcným břemenům místostarosta uvedl, že jsou zřízeny na pozemek, a to znamená, že budou následně přecházet na každého nového majitele pozemku. Nejsou zřízeny na pana S., Město vždycky bude muset budovat komunikace nebo chodníky. Nikdy to nebude tak, že by tyto stavby dostalo město darem. Stejně tak, jako když se budovala výstavba Na Brněnce. Zde došlo k převzetí objektu, který není dokončen. Nejsou vyřešena věcná břemena apod. Přesto město tuto lokalitu převzalo a dnes ji musí řešit. Závěrem místostarosta Sojka řekl, že nerozumí tomu, co je za problém, když se schválí výstavba čtyř rodinných domů. Jednání kolem výstavby v zmíněné lokalitě se řeší již několik měsíců a pořád není možné se dobrat konce. Konečně se našlo nějaké řešení, které vyhovuje oběma stranám a pokud s tím někdo ze zastupitelů nesouhlasí, může říci svůj názor a nechá se o něm hlasovat. Pan Skála ještě reagoval na připomínku pana místostarosty Sojky. Řekl, že v územním plánu je plocha, jaká tam je, ale bylo ji možné během uplynulých dvou let změnit. Územní plán se zpracovává šest let a bylo ho možno během této doby změnit. To, že nejsou v lokalitě vyřešeny vztahy, je záležitostí jednání s lidmi a asi s nimi moc jednáno nebylo. Jedná pouze pan S, který má zájem stavět. Místostarosta Sojka odpověděl, že kdyby se tímto způsobem přistupovalo ke všem stavebníkům, nikdo by v Ivančicích nic nepostavil. Pokud budou mít všichni v podmínkách, aby si před svým domem vybudovali chodník včetně inženýrských sítí, nechali si zaknihovat služebnost a předali pozemek Svazku nebo městu, tak by asi těžko mohla být nějaká stavba provedená. Pan P se zeptal, zda má město předběžný souhlas od vlastníků dalších pozemků, že je městu prodají. Místostarosta Sojka odpověděl, že není důležité, zda se bude budovat lokalita jako celek. Zájem města je především na tom, aby výstavba měla určitý vzhled. Aby domy nebyly stavěny nahodile a stavebníci aby po městu nechtěli vybudování chodníků a komunikací, veřejného osvětlení a kanalizace. Cílem města je to, aby se větší stavebníci na výstavbě sítí finančně podíleli. Není důvod, aby město muselo hradit všechno samo. Slova místostarosty pan Skála potvrdil. Jak dál řekl, v projednávané lokalitě vybuduje pan S  chodník, ale nebude tam komunikace taková, jaká má být, aby se k nemovitostem dostala například sanitka nebo hasičské auto. Proto, aby k této situaci nedošlo, pan Skála s výstavbou v současné době  nesouhlasí. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že ve smlouvě je vše podchyceno, včetně projektu, včetně studie  a parametrů komunikace. K připomínce pana Skály, týkající se vlastních jednání s lidmi v lokalitě místostarosta řekl, že cca4x společně s místostarostou Sojkou s lidmi v lokalitě jednal. Požádal o důkazy o tom, že jednání nebyla. Pan P  se přihlásil, že s ním bylo ohledně cesty jednáno dvakrát a pokaždé z jeho strany zněla odpověď, že s výstavbou nesouhlasí. Místostarosta Sládek řekl, že se jednalo s panem B  a s dalšími lidmi. Zeptal se pana Skály, odkud jsou informace, že jednání neprobíhala. Pan Skála odpověděl, že neřekl, že nebylo jednáno, ale že nebylo jednáno se všemi vlastníky. Pan Skála řekl, že v zápise z 6. června  je uvedeno, že lokalita má 5 majitelů a že z 90% je vše zajištěno. Odpověděl místostarosta Sojka, že je škoda, že se jednání neúčastní pan H, který je jedním z vlastníků pozemků a nemá problém s městem smlouvu sepsat. Pozemky nechce prodat, ale směnit za stavební parcelu. Právně to podchyceno město nemá, ale s lidmi se několikrát hovořilo a není problém se s nimi domluvit. Problémy nastanou až při řešení cesty, protože v souvislosti s podnikatelskou činností v areálu bývalého JZD bude třeba, aby měla potřebné parametry. Závěrem diskuse starosta Buček řekl, že město se snažilo celé dva roky o to, aby příjezd do Ivančic ze směru od Krumlova  byl pěkný. Aby případní zájemci o stavbu rodinných domků měli kde stavět, protože město Ivančice nemá pozemky. Snaha byla lokalitu zastavět a vybudovat v ní něco smysluplného. Poté nechal o projednávaném bodu hlasovat.

 

Hlasování : Pro  8, proti  1, zdržel se  1     

Usnesení č. 5 a) Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí s umístěním čtyř samostatně stojících rodinných domů včetně doplňkových staveb na pozemcích p. č. PK 793 (KN 800/18), KN 800/19 a PK 792/1 (KN 800/20), vše v k. ú. Němčice u Ivančic, prodloužením inženýrských sítí a chodníku na pozemcích p. č. PK 792/1 (KN 800/20, KN 1605/2, 1663/48 a 800/26, vše v k. ú. Němčice u Ivančic dle výkresu – koordinační situace C.02.

Souhlas je vázán na uzavření Smlouvy mezi městem a investorem stavby o budoucí smlouvě kupní na odkup budoucího pozemku p. č. KN 800/20, v k. ú. Němčice u Ivančic a nabývá účinnosti následující den po uzavření této smlouvy.

 

Usnesení č. 5 b) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na odkup budoucího pozemku p. č. KN 800/20, k. ú. Němčice u Ivančic dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 501-50/2015 ze dne 21. 1. 2016.

 

 7.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě o koupi pozemků

 - k. ú. Němčice u Ivančic

 

Místostarosta Sojka úvodem k bodu vysvětlil, které pozemky měly být v podkladech vyznačeny správně. Informoval, že v současné době je koncept územního plánu, který je před schválením. Je známo, že v lokalitě budou stavební pozemky právě v souvislosti s územním plánem. Jakmile bude územní plán schválen, aby nedocházelo k nekontrolovatelné výstavbě, byla zpracovaná studie zástavby. Město má zájem na tom, aby výstavba probíhala podle jeho požadavků. Pokud nebude vůle zastupitelů, bude výstavba probíhat nekoordinovaně, případně prostřednictvím soukromých subjektů, jejichž ceny budou pro občany mnohem vyšší, než kdyby akci realizovalo město. Jakmile začne v lokalitě pan S stavět, okamžitě se zvýší tlak ze strany občanů i na další výstavbu.

Smlouva, která je předmětem projednávaného bodu, se týká nabytí vlastnického práva k pozemkům pro plánovanou výstavbu rodinných domů v lokalitě Ke Karlovu „A“ v k. ú. Němčice u Ivančic, které jsou ve vlastnictví fyzické osoby. Jedná se o druhy pozemků orná půda nebo ostatních plocha – neplodná půda nebo manipulační plocha. Na pozemcích nevázne zástavní právo ani jiné právo třetích osob s výjimkou pozemků p. č. 800/21, p. č. 1663/3 a p. č. 1663/48, které jsou zatíženy věcnými břemeny chůze a jízdy. Město Ivančice podle budoucí kupní smlouvy písemně vyzve prodávajícího do 30. 11. 2016 k uzavření kupní smlouvy. Kupní cena za pozemky je stanovena ve výši 700,- Kč/m2, celková částka činí cca 4,5 mil. Kč. V letošním roce bude uhrazena prodávajícímu záloha na kupní cenu ve výši 1,5 mil. Kč, zbývající částka je splatná do 30. 6. 2018.

 

Do diskuse se přihlásil Ing. Blatný a řekl, že mu samozřejmě nevadí výstavba rodinných domků, vždyť se to dělá pro občany města, ale že má pocit, že se nebere ohled na občany, kteří v lokalitě podnikají. Realizováním zástavby tak, jak je plánovaná, dojde k výraznému omezení podnikatelů. Kvůli hluku, průjezdu těžké nákladní techniky atd. budou obyvatelé lokality trvalými stěžovateli. Budou se dožadovat zpracování studií hluku apod. Ing. Blatný dále uvedl, že má tyto vlastní zkušenosti, protože sám musel dělat mnohá opatření, aby zamezil stížnostem na své podnikání. Realizace takových opatření je velice nákladná a rovněž kontroly příslušných orgánů byly nepříjemné. Zastupitelé by měli zvážit to, že v lokalitě probíhá podnikatelská činnost a ta by měla být zachována. Místostarosta Sojka odpověděl, že město by velice rádo s příslušnými podnikateli jednalo, aby bylo možné najít případné řešení. Město však už moc prostoru nemá. Jakmile bude schválen územní plán, v lokalitě se začne stavět. Územní plán to bude umožňovat. Proto je třeba hledat cestu, jak areál odhlučnit tak, aby co nejméně zasáhl majitele rodinných domků. Studie to částečně řeší. V případě, že bude zájem, je možné vybudovat zvláštní příjezd do areálu bývalého JZD nebo cestu nějakým způsobem odhlučnit. K tomu je třeba, aby se lidé spolu sešli a začali spolu na toto téma hovořit a hledat řešení. Jestliže k tomu nedojde, rodinné domy se stejně pod areálem budou stavět, protože pozemky jsou již rozprodané. Jednou se studie zástavby v lokalitě odsouhlasila, situace se dále neřešila a v současné době není způsob, jak situaci řešit jinak, než rozumným společným jednáním. Pan P se vrátil ve svém příspěvku k cestě v lokalitě a řekl, že část případných vlastníků nebude mít možnost cestu využívat, protože majiteli jsou pouze podnikatelé, kteří podnikají v areálu bývalého JZD, a to pan P , Š , B , S . Starosta se zeptal, co by pan P v lokalitě chtěl. Ten odpověděl, že v současné době se tam podniká, ale za dva roky může být problém s tím, že  případní majitelé rodinných domků nebudou chtít, aby po cestě jezdila těžká nákladní technika. Starosta odpověděl, že má tytéž problémy. Pan P řekl, že nemůže zabránit tomu, aby pan S  v lokalitě stavěl, ale nechce, aby byly v budoucnu ostudy proto, že z areálu vyjíždí auta např. ve 4 hodiny ráno. Ve stejném smyslu diskuse mezi místostarostou Sojkou, starostem a panem P  pokračovala dál.             

 

-          17.03 odešel pan Štork

-          17.05 přišel pan Štork

 

MVDr. Šlapanský řekl, že by bylo dobré podívat se, co by nastalo, kdyby město od svého záměru upustilo. Podle jeho názoru by  se začalo stavět nahodile,  celá zástavba by byla chaotická a neekonomická, protože pozemky jsou různého tvaru. K zastavění lokality by stejně došlo. To, že do toho vstoupilo město, je jenom snaha překlenout majetkové vztahy, které neodpovídají optimálnímu zastavění lokality. Město tento krok nedělá proto, aby vydělalo nebo prodělalo. Snahou je především nabídnout službu potenciálním stavebníkům. To, že se v lokalitě nachází průmyslová zóna, by se mělo řešit například nějakým odcloněním. Jedná se však o technické záležitosti, které je třeba prodiskutovat. Místostarosta Sojka zopakoval, že jestliže do výstavby vstoupí nějaký soukromý subjekt, nebude mít na žádném řešení zájem, protože by to znamenalo další náklady, které by mu vznikly; cílem těchto stavebníků je vytěžit co nejvíce peněz.

Místostarosta  Ing. Sládek řekl, že město má především zájem na tom, aby výstavba probíhala koordinovaně. Bude probíhat územní řízení a řízení o umístění stavby a podnikatelé z areálu JZD budou účastníky tohoto řízení. Toto řízení povede město. Jak již bylo řečeno na začátku, lokalita je v návrhu konceptu územního plánu označena na bydlení a město se toho drží. Kdyby došlo v současné době ke změně územního plánu, dojde k zablokování výstavby a nepostaví se nic. Snahou města je pomoct lidem. Pan P  znovu poukázal na možné stížnosti budoucích vlastníků nemovitostí. Požádal, aby byla lokalita změněna na průmyslovou zónu. Ing. Feith odpověděl, že to bohužel není možné. Místostarosta Sojka znovu upozornil na to, že jestliže pozemky nekoupí město Ivančice, koupí je někdo jiný. V tom případě by se problémy neřešily s městem ale s jinými subjekty, které nezaručí nic. U města je záruka toho, že bude situaci řešit, a podnikatelům by byl příjezd do areálu umožněn. Místostarosta Ing. Sládek doplnil, že město bude dělat všechno proto, aby bylo co nejméně problémů. V rámci územního řízení bude mít každá strana možnost uvést své požadavky. Jestliže legislativa výstavbu neumožní, potom se nebude moci stavět. Bez toho, aby město nekupovalo pozemky a nesnažilo se je zasíťovat, by nedošlo k žádnému posunu. Pan P  znovu upozornil na to, že nebylo dořešeno, jakým způsobem se budou případní majitelé nemovitostí do lokality dostávat, když cesta je soukromá. Místostarosta Sojka odpověděl, že v momentě, kdy město nabude majetková práva, není důvod, proč je nepostoupit budoucím vlastníkům. Místostarosta Sojka řekl, že tato situace se měla řešit v době, kdy se začal zpracovávat návrh územního plánu. V současné době je situace taková, že je po veřejném projednávání, nyní se připravuje veřejné projednávání k připomínkám a už není možnost do konceptu znovu vstoupit. Změna územního plánu se bude moci dělat nejdříve za tři nebo čtyři roky.

Na ekonomickou stránku projektu se zeptal pan Skála. Jeho dotaz zněl, jakým způsobem bude vyřešen výkup pozemků a jakým způsobem bude po zasíťování probíhat následný prodej. Spousta pozemků je určena pro komunikace, které zůstanou městu. Místostarosta Ing. Sládek odpověděl, že záměr je takový, že město Ivančice vykoupí pozemky za nějakou stanovenou cenu. Zahájí se práce na projektu pro územní řízení, z toho by mohly vyjít předběžné kalkulace na cenu inženýrských sítí, cena těchto sítí se přepočítá na m2 pozemku a přibližně za tyto peníze by to mělo město prodávat s tím, že až budou pozemky rozparcelované, bude město vybírat zálohy, které by uhradily nákup pozemků a zbytek, doplatek k zálohám,  by měly uhradit inženýrské sítě. To, že komunikace a chodníky zůstanou v majetku města, je jasné. Budoucí smlouvy, které jsou připraveny, ošetřují souhlas s umístěním inženýrských sítí. Předpokládá se, že cena pozemku za 1 m2 inženýrských sítí bude 1 000,- Kč. Postup při projednávání bude trochu rozdílný, kromě vodovodů a kanalizací lze inženýrské sítě budovat na územní souhlas, vodovod a kanalizace se bude muset budovat na základě stavebního povolení. Město má v plánu celou výstavbu urychlit. K dotazu na návratnost investice Ing. Sládek odpověděl, že tak jako se nepočítá návratnost u oprav komunikací, nových silnic, nových chodníků, výstavby mateřských škol apod.,  není možné říci ani návratnost v tomto případě. Nejedná se o klasickou investici. Město se domnívá, že cena pozemku bude kupní cena + cca 1 000 Kč/m2 za inženýrské sítě. Pan Skála se ještě zeptal, z čeho vychází cena   700 Kč/m2 za cenu pozemku. Místostarosta Sojka předal slovo Mgr. Hlaváčovi,  který odpověděl, že cena vychází z nové cenové mapy. Nejdražší cena pozemků je v centru Ivančic a následně ceny pozemků klesají. Cena 700 Kč/m2 je odpovídající a není v žádném případě nadhodnocená ani podhodnocená. Místostarosta Sojka ještě doplnil, že v Ivančicích se pozemky za 700,- Kč/m2 koupit nedají. I v Alexovicích se prodávaly nezasíťované pozemky za 1 000,- Kč/m2. Pan Skála požádal, aby byla nová cenová mapa všem zastupitelům zaslána. V souvislosti s novou cenovou mapou se dále zeptal, proč se nevyužívá i při prodeji pozemků města, proč je prodej pozemků veden podle staré cenové mapy. Pan Skála ještě doplnil, že se v projednávaném bodu nejedná o stavební pozemky. Vysvětlil, že stavební pozemek se stává stavebním v momentě, kdy jsou na něm zbudované inženýrské sítě. Do té doby má každý pozemek svoji bonitu. Jak dále řekl, v minulosti město chtělo koupit pozemky v Alexovicích na 150 Kč/m2, ale paní S je chtěla prodat za 300 Kč/m2. A v současné době město takové pozemky kupuje za 700 Kč/m2. Ve svém příspěvku se vrátil k lokalitě Ke Karlovu a řekl, že když byla zhotovena studie zástavby, měl být rovněž sestaven i rozpočet nákladů. Samozřejmě není možné, aby náklady a výnosy byly nulové, protože když bude město chtít něco budovat, musí také investovat. Mělo by však být jasné, jak velká investice to bude a zda ji město bude schopné pokrýt. Další dotazy a připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.

 

Hlasování : Pro 8, proti   0, zdržel se 2        

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní o koupi pozemků: p. č. 787 o výměře 2066 m2, p. č. 788/1 o výměře 1822 m2, p. č. 788/2 o výměře 1641 m2, a dále spoluvlastnického podílu o velikosti ½ u pozemků KN p. č. 800/21 o výměře 218 m2, orná půda, a dále pozemků – ostatní plocha, (manipulační plocha) p. č. 1663/3 o výměře 227 m2, p. č. 1663/48 o výměře 826 m2, p. č. 1663/49 o výměře 89 m2, p. č. 1663/50 o výměře 13 m2, p. č. 1663/52 o výměře 3 m2, p. č. 1663/53 o výměře 84 m2, v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice, která bude uzavřena mezi SŠ, bytem Ivančice jako budoucím prodávajících a městem Ivančice, IČO: 00281859 jako budoucím kupujícím; bude hrazeno z rezervy zastupitelstva.

 

MVDr. Šlapanský se vrátil k požadavku pana Skály a řekl, že by zastupitelé měli novou cenovou mapu pozemků obdržet.

 

8.

Záměr nabytí pozemků v k. ú. Alexovice

 

Pozemky, jejichž záměr nabytí je předmětem jednání, jsou ve vlastnictví České republiky – právo hospodařit s majetkem státu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00  Praha 2  (dále jen ÚZSVM).

Na pozemku p. č. 395/11 jsou umístěny tenisové kurty, které jsou dlouhodobě využívány ze strany TJ Slovan Ivančice a pozemek by nabylo město Ivančice od ÚZSVM za úplatu, která bude upřesněna. Druhý pozemek p. č. 395/56 je strouha sloužící k odvodnění přilehlých pozemků ve vlastnictví města Ivančice a zde by se jednalo o bezúplatné nabytí.

Pan Skála se zeptal, proč je o tento pozemek žádáno až nyní. Starosta odpověděl, že ve stejné lokalitě město nabylo bezúplatně fotbalové hřiště. O tenisové kurty si požádal TJ Slovan Ivančice, který svoji žádost nakonec stáhl. Pravdou je, že město tyto pozemky nemusí nabýt. Je pouze na zvážení zastupitelů, zda je bude chtít nabýt. Kolik bude skutečná cena, zatím není známo. Nabýt pozemky od pozemkového fondu nebude určitě tak nákladné jako nabytí pozemků od soukromých osob.   

Hlasování : Pro  10, proti   0, zdržel se 0         

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků v k. ú. Alexovice: p. č. 395/11 o výměře 1424 m2, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), p. č. 395/56 o výměře 172 m2, vodní plocha (zamokřená plocha) do vlastnictví města Ivančice.

9.

Rozpočtové opatření č. 24

 

Další bod zahájil rovněž starosta města. Objasnil zastupitelům, čeho se týkají jednotlivé položky rozpočtového opatření. K bodu 2 rozpočtového opatření týkajícího se kamerového systému řekl, že tento bod bude z projednávání vypuštěn. K příspěvku pro Městské lesy vysvětlil, že se nepodařilo prodat tolik palivového dřeva, jak bývalo zvykem. Městské lesy se zároveň starají i o městskou zeleň a další zelené plochy, jako jsou fotbalová hřiště apod. Schvalovaná částka je potom na dofinancování kalendářního roku 2016.

Poté starosta otevřel diskusi. Pan Skála požádal, zda by bylo možné hlasovat o každé položce jednotlivě.

 

RO č. 24 - ke schválení na 7. VZM dne 9. 11. 2016 (v tis. Kč)

 

1)

Nákup pozemků

ORJ

Par

Pol

ORG

Individuální text

RU 2016

RO č. 19

Nová hodnota

101

3612

6130

 

Záloha na kupní cenu

 

1 500,00

 

Hlasování : Pro  8, proti   0, zdržel se 2

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje položku č. 1 rozpočtového opatření č. 24         

 

101

3412

6130

 

Pozemky pod tenisovými kurty – k. ú. Alexovice

 

300,00

 

Hlasování : Pro  10, proti 0, zdržel se 0     

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje položku č. 2 rozpočtového opatření č. 24       

 

4

6171

5901

 

Z rezervy zastupitelstva

 

-1 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Kamerový systém – vypouští se

555

5311

6121

1551

Kamerový systém

1 000,00

1 300,00

2 300,00

4

6171

5901

 

Z rezervy zastupitelstva

 

-1 300,00

 

3)

Městské lesy Ivančice – navýšení příspěvku pro PO

4

1031

5331

524

Příspěvek na zeleň

439,90

1 100,00

1 539,90

4

6171

5901

 

Z rezervy zastupitelstva

 

-1 100,00

 

Hlasování : Pro 10, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje položku č. 3 rozpočtového opatření č. 24               

 

 

10.

Návrh pro jednání ve věci prodeje těžebních práv k výhradnímu ložisku bentonitu

 

Starosta v úvodu řekl, že firma Bentex Bohemia, s. r. o. stále projevuje zájem těžit v lokalitě Rény bentonit, přestože zastupitelstvo města Ivančice firmě žádost o vstup na pozemky pro těžbu zamítlo. Veškerá soudní jednání, která proběhla, byla ve prospěch města Ivančice. Jak dále řekl starosta, se zástupcem firmy panem Zvěřinou proběhlo telefonické jednání, kdy zástupce firmy Bentex Bohemia hovořil o prodeji těžebních práv na 1 mil. Kč. Jakmile však ze strany města byl vidět zájem o odkup těžebních práv, firma cenu zvýšila na 6 mil. Kč, ve třech splátkách. Je třeba, aby k návrhu město zaujalo stanovisko. V případě, že by zastupitelé souhlasili a město by vlastnilo těžební práva, řešilo by to problém pouze z poloviny. Druhá by následovala po tom, co by stát rozhodl o odepsání ložiska a  následné rekultivaci celého areálu.

V diskusi k bodu Ing. Feith řekl, že by bylo vhodné, aby se zastupitelé domluvili na nějaké částce, za kterou by bylo město ochotno případně těžební práva odkoupit a následně poté by pověřilo starostu města pana Milana Bučka dalším jednáním s firmou Bentex Bohemia, s. r. o. Maximální částka, kterou by Ing. Feith považoval za odkup těžebních práv za přijatelnou,  je 600 – 800 tis. Kč. Starosta navázal, že podle něj by se zastupitelé určitě shodli i na částce 1 mil. Kč. Po odkupu těžebních práv by se musel řešit odpis ložiska, kde by město muselo podat žádost na báňský úřad. V případě, že by město těžební práva odkoupilo, znamenalo by to další náklady pro město, např. zajistit další zaměstnance- závodčího lomu.

Ing. Blatný řekl, že s částkou 1 mil. Kč by souhlasil, aby bylo možné v budoucnu Rénu upravit. Podle jeho názoru by částka mohla být i vyšší, např. 1, 5 mil. Kč. Starosta odpověděl, že bude záviset i na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, na který  se  ještě firma Bentex obrátila. Určitě se však nenajde žádný zastupitel, který by souhlasil s těžbou ve zmíněné lokalitě. Bentex požadoval v minulosti za prodej těžebních práv městu 12 mil. Kč, poté částku snížili na polovinu, následně na 2 miliony a na základě telefonického rozhovoru dokonce na             1 mil. Kč. Jakmile však firma zjistila, že by město mělo zájem, požadovanou cenu vrátili zpět na  6 mil. Kč. Starosta navrhl, aby město požádalo o odkup maximálně do 1 mil. Kč. O  slovo se přihlásila JUDr. Chládková a celý projednávaný bod krátce shrnula. Společnost Bentex Bohemia si  od jiné krachující firmy koupila těžební práva a několik let se pokouší na pozemky města nutné pro těžbu dostat. Nedostala se tam žalobně a souhlas města také nezískala; a bez možnosti vstupu na pozemky jsou těžební práva jaksi bezcenná. Ovšem když si těžební práva koupí město, je nutno vědět, co bude následovat, když město bude „těžařem“. Je jasné, že by padlo riziko, že by nějaká firma neustále kontaktovala zástupce města a dovolávala se možnosti vstupu na pozemky nebo odkupu těžebních práv. Místostarosta Sojka se zeptal, kdo může dát návrh na odpis ložiska. Tajemnice odpověděl, že orgán státní správy. Starosta doplnil, že hovořil s bývalým vedoucím odboru životního prostředí a ten řekl, že pokud město bude vlastníkem těžebních páv, bude mít větší šanci na odpis ložiska. Je možné doložit, že ložisko bentonitu není tak kvalitní, jak se původně předpokládalo. V současné době by zastupitelé schvalovali pouze částku, za kterou by město bylo ochotno těžební práva koupit. Následně by se řešily další kroky pro odpis nerostu. O odpis může požádat i město, avšak musí s ním souhlasit majitel těžebních práv. Ing. Sládek navrhl pověřit starostu města jednáním o případném odkoupení těžebních práv za částku do 1 mil. Kč do příštího zasedání zastupitelstva. Mezitím by příslušní pracovníci zjistili, jak postupovat v případě, že by se město stalo vlastníkem těžebních práv. Co je potřebné k odpisu ložiska s tím, že by bylo vhodné na báňském úřadě zjistit, zda je tento krok možný. Tímto krokem by se mělo zjistit, zda má význam těžební práva odkoupit. Potom teprve by bylo vhodné zastupitelům předložit materiál, ve kterém by byla uvedena cena a zároveň odvolávka na to, že na báňském úřadě bylo zjištěno, že město o odpis požádat může, že je to běžná věc, že se jedná o vyhrazený nerost bentonit a na jeho odpis město nebude muset vynaložit žádné další náklady. Teprve po splnění všech výše uvedených podmínek mohou zastupitelé schválit případný odkup těžebních práv. 

 

Hlasování : Pro  10, proti   0, zdržel se 0         

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice pověřuje starostu města jednáním o případném odkupu těžebních práv od firmy Bentex Bohemia, s. r. o. za částku maximálně 1 mil. Kč a současně pověřuje radu města, aby zjistila všechny právní kroky k odpisu ložiska vyhrazeného nerostu bentonit.

 

11.

Záměr převodu bytových jednotek na základě prohlášení vlastníka

– k. ú. Alexovice

 

Starosta k dalšímu bodu programu předal slovo Mgr. Radku Hlaváčovi, který shrnul základní fakta k projednávané věci. Byty v bytovém domě na ul. Tovární 4, Ivančice-Alexovice byly postaveny a opraveny z prostředků státní dotace. Součástí smlouvy o poskytnutí dotace byl závazek města, že po dobu 20 let od kolaudace byty nepřevede na jiného vlastníka. Uživatelé jednotlivých bytů byty užívají na základě nájemních smluv uzavřených na dobu určitou, tj. do 31. 10. 2016.

V nájemních smlouvách je uvedena částka, kterou nájemci za byty zaplatili, s tím, že po uplynutí 20 let jim budou byty převedeny bez dalšího doplatku kupní smlouvou do jejich vlastnictví.

K převodu bytů musí být rozděleny ideálními částmi společné prostory a pozemek pod domem. Tyto údaje jsou uvedeny v prohlášení vlastníka, které musí být zapsáno do katastru nemovitostí.

Dosud je v katastru nemovitostí zapsaný dům jako jeden celek bez rozdělení na jednotlivé bytové jednotky a ideální spoluvlastnické podíly nebytových prostor a pozemku.

Po vkladu prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí budou bytové jednotky se spoluvlastnickými podíly na nebytových prostorách a pozemku převedeny do vlastnictví nájemců.

Nájemní smlouvy s nájemci byly dodatkem prodlouženy do 31. 12. 2016.

 

Hlasování : Pro 10, proti   0, zdržel se 0         

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr převodu bytových jednotek na základě Prohlášení vlastníka bytových jednotek v bytovém domě na ul. Tovární 4, Ivančice,   k. ú. Alexovice.

 

 

12.

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace

 

-          17.50 odešel Ing. Sládek

-          17.52 přišel Ing. Sládek

 

Mgr. Radek Hlaváč k projednávanému bodu sdělil, že Ministerstvo kultury České republiky ( dále „ministerstvo“) vydalo koncem října 2016 rozhodnutí, na základě kterého poskytlo na podkladě žádosti města Ivančice dotace na akce „II. etapa obnovy funkčnosti zvonů ve věži kostela Nanebevzetí Panny Marie – oprava zvonové stolice a další související práce“ a dále „obnova fasády, oprava fasády čelní a boční – oprava omítek, fasádní nátěr, provedení odvlhčení drenáží, statické zajištění zdiva a další související práce“ na baště - součásti městského opevnění.  V rámci poskytnutí této dotace byla podmínka spoluúčasti města Ivančice, takže ke každé akci jsou uzavírány dvě smlouvy. Jednou smlouvou je poskytnuta dotace z ministerstva  a druhou je poskytnuta spoluúčast města Ivančice.

 

Hlasování : Pro  10, proti  0, zdržel se 0         

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice    

 

a)      schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 84.000,- Kč jako finanční spoluúčast poskytnutá Městem Ivančice na II. etapu obnovy funkčnosti zvonů - oprava zvonové stolice - ve věži kostela Nanebevzetí Panny Marie, mezi Městem Ivančice jako poskytovatelem dotace a Římskokatolickou farností Ivančice, zastoupenou Mgr. Pavlem Römerem, se sídlem Ivančice, Palackého nám. 9/21, 664  91 Ivančice, IČO: 49460072 jako příjemcem dotace.

 

b)     schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 85.000,- Kč poskytnuté Ministerstvem kultury ČR na II. etapu obnovy funkčnosti zvonů – oprava zvonové stolice - ve věži kostela Nanebevzetí Panny Marie, na základě rozhodnutí č. j. MK 68318/2016 OPP ze dne 24. 10. 2016, mezi Městem Ivančice jako poskytovatelem dotace a Římskokatolickou farností Ivančice, zastoupenou Mgr. Pavlem Römerem, se sídlem Ivančice, Palackého nám. 9/21, 664  91 Ivančice,  IČO: 49460072 jako příjemcem dotace.

 

c)      schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 66.000,- Kč jako finanční spoluúčast poskytnutá Městem Ivančice na obnovu fasády čelní a boční a obnovu interiéru na baště na pozemku p. č. 36 jako součásti městského opevnění, mezi Městem Ivančice jako poskytovatelem dotace a  VV, bytem Brno, jako příjemcem dotace.

 

d)     schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 100.000,- Kč poskytnuté Ministerstvem kultury ČR na obnovu fasády čelní a boční a obnovu interiéru na baště na pozemku p. č. 36 jako součásti městského opevnění, na základě rozhodnutí č. j. MK 68318/2016 OPP ze dne 24. 10. 2016, mezi Městem Ivančice jako poskytovatelem dotace a VV,   bytem Brno,  jako příjemcem dotace.

 

 

13.

Informace, různé

 

Do diskuse se přihlásil pan F  s tím, že před půl rokem byli občané požádáni, aby se vyjádřili k tomu, co by bylo potřeba v Ivančicích vylepšit. Tehdy upozornil, že je potřeba opravit cestu u hřbitova; nyní konstatuje, že oprava byla provedená. A taky byl proveden  i druhý požadavek, t.j, oprava ulice Pod Jakubem. Svůj příspěvek zakončil poděkováním městu.

 

Dále se do diskuse přihlásil pan H . Jeho příspěvek se týkal zákazu vjezdu do lokality mezi mostem na Rénu a elektrárnou. Rozhodnutí instalovat značku Zákaz vjezdu považuje za nesprávné, protože podle jeho názoru auta v této lokalitě nikoho neohrožují, projede jich tam minimální počet. Řekl, že místo tohoto omezení by se město mělo zabývat řešením situace na „starém sídlišti“, kde mezi ulicemi Jana Blahoslava a Okružní je provoz velký a není tam vybudovaný žádný chodník. Zeptal se, jakým způsobem bude město tuto situaci řešit.

Reagoval starosta, že se jedná o zákaz vjezdu, který byl do lokality umístěn proto,  že někteří rybáři jsou tak neukáznění, že dokáží autem najet až k řece. Město tam opravilo cestu a doprostřed cesty se nainstaloval sloupek; ten ale někteří řidiči objíždějí. Oprava cesty byla zejména pro občany, kteří tam chodí na procházky, chodí tam venčit  své psy, pro maminky s kočárky apod. Značka byla nainstalovaná především proto, aby tyto občany ochránila a zároveň zabránila nezodpovědným občanům jezdit tam svými auty; to by opravené cesty byly brzy opět poničené zvláště po dešti. Na druhou část otázky starosta odpověděl, že by bylo vhodné, aby občané své podněty předávali městu, a to se prostřednictvím odboru investic bude těmito požadavky zabývat. 

K první části příspěvku pana H  se vyjádřil také Ing. Blatný, že umístění zákazové značky pod Rénou má své opodstatnění kvůli bezpečnosti a zachování toho, co bylo opraveno. Místostarosta Sojka k odpovědi na druhou část dotazu doplnil, že na starém sídlišti, kde se dělá nová komunikace, bude chodník v místech před bytovým domem. Situace byla prokonzultovaná s obyvateli přilehlého bytového domu a ti požadovali opravu chodníku z druhé strany domu tak, aby mohli chodit do Tesca. Provedla se změna projektu tak, aby požadavku obyvatel bylo vyhověno. 

Další připomínka pana H  směřovala k Ivančickému zpravodaji, kde měl jeden laureát Ceny města Ivančice měl chybně uvedený rok narození a p. H  zjistil i další podobné chyby. Doporučil, aby zveřejňované informace byly řádně překontrolovány.   

Starosta odpověděl, že zpravodaj je tak obsáhlý, že se může někdy chyba objevit.

 

 

14.

Zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 9. listopadu 2016

– rekapitulace usnesení:

 

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a  pana Rostislava Štorka.

 

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

 

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice ukládá finančnímu a kontrolnímu výboru předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva plán kontrolních akcí na kalendářní rok 2017.

 

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Senorady a o poskytování dotace obcí Senorady na zajištění výkonu pečovatelské služby pro rok 2017 a další.

 

Usnesení č. 5 a) Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí s umístěním čtyř samostatně stojících rodinných domů včetně doplňkových staveb na pozemcích p. č. PK 793 (KN 800/18), KN 800/19 a PK 792/1 (KN 800/20), vše v k. .ú. Němčice u Ivančic, prodloužením inženýrských sítí a chodníku na pozemcích p. č. PK 792/1 (KN 800/20, KN 1605/2, 1663/48 a 800/26, vše v k. ú. Němčice u Ivančic dle výkresu – koordinační situace C.02.

Souhlas je vázán na uzavření Smlouvy mezi městem a investorem stavby o budoucí smlouvě kupní na odkup budoucího pozemku p. č. KN 800/20, v k. ú. Němčice u Ivančic a nabývá účinnosti následující den po uzavření této smlouvy.

 

Usnesení č. 5 b) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na odkup budoucího pozemku p. č. KN 800/20, k. ú. Němčice u Ivančic dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 501-50/2015 ze dne 21. 1. 2016.

 

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní o koupi pozemků: p. č. 787 o výměře 2066 m2, p. č. 788/1 o výměře 1822 m2, p. č. 788/2 o výměře 1641 m2, a dále spoluvlastnického podílu o velikosti ½ u pozemků KN p. č. 800/21 o výměře 218 m2, orná půda, a dále pozemků – ostatní plocha, (manipulační plocha) p. č. 1663/3 o výměře 227 m2, p. č. 1663/48 o výměře 826 m2, p. č. 1663/49 o výměře 89 m2, p. č. 1663/50 o výměře 13 m2, p. č. 1663/52 o výměře 3 m2, p. č. 1663/53 o výměře 84 m2, v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice, která bude uzavřena mezi SŠ, bytem Ivančice jako budoucím prodávajících a městem Ivančice, IČO: 00281859 jako budoucím kupujícím; bude hrazeno z rezervy zastupitelstva.

 

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků v k. ú., Alexovice: p. č. 395/11 o výměře 1424 m2, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), p. č. 395/56 o výměře 172 m2, vodní plocha (zamokřená plocha) do vlastnictví města Ivančice.

 

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje položku č. 1 rozpočtového opatření     č. 24.

 

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje položku č. 2 rozpočtového opatření     č. 24.

 

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje položku č. 3 rozpočtového opatření   č. 24.

 

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice pověřuje starostu města jednáním o případném odkupu těžebních práv od firmy Bentex Bohemia, s. r. o. za částku maximálně 1 mil. Kč a současně pověřuje radu města, aby zjistila všechny právní kroky k odpisu ložiska vyhrazeného nerostu bentonit.

   

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr převodu bytových jednotek na základě Prohlášení vlastníka bytových jednotek v bytovém domě na ul. Tovární 4, Ivančice, k. ú. Alexovice.

        

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice    

a)  schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 84.000,- Kč jako finanční spoluúčast poskytnutá Městem Ivančice na II. etapu obnovy funkčnosti zvonů - oprava zvonové stolice - ve věži kostela Nanebevzetí Panny Marie, mezi Městem Ivančice jako poskytovatelem dotace a Římskokatolickou farností Ivančice, zastoupenou Mgr. Pavlem Römerem, se sídlem Ivančice, Palackého nám. 9/21, 664  91 Ivančice,  IČO: 49460072 jako příjemcem dotace.

 

b)  schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 85.000,- Kč poskytnuté Ministerstvem kultury ČR na II. etapu obnovy funkčnosti zvonů – oprava zvonové stolice - ve věži kostela Nanebevzetí Panny Marie, na základě rozhodnutí č. j. MK 68318/2016 OPP ze dne 24. 10. 2016, mezi Městem Ivančice jako poskytovatelem dotace a Římskokatolickou farností Ivančice, zastoupenou Mgr. Pavlem Römerem, se sídlem Ivančice, Palackého nám. 9/21, 664  91 Ivančice,  IČO: 49460072 jako příjemcem dotace.

 

c)  schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 66.000,- Kč jako finanční spoluúčast poskytnutá Městem Ivančice na obnovu fasády čelní a boční a obnovu interiéru na baště na pozemku p. č. 36 jako součásti městského opevnění, mezi Městem Ivančice jako poskytovatelem dotace a VV, bytem Brno, jako příjemcem dotace.

 

d)  schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 100.000,- Kč poskytnuté Ministerstvem kultury ČR na obnovu fasády čelní a boční a obnovu interiéru na baště na pozemku p. č. 36 jako součásti městského opevnění, na základě rozhodnutí, č. j. MK 68318/2016 OPP ze dne 24. 10. 2016, mezi Městem Ivančice jako poskytovatelem dotace a VV, bytem Brno, jako příjemcem dotace.

 

 

 

15.

Závěr

 

Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin.

 

V Ivančicích dne 9. listopadu 2016

 

 

 

 

 

Milan Buček                                                                          Jaroslav Sojka

starosta                                                                                   místostarosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Blatný                                                                     Rostislav Štork

ověřovatel                                                                            ověřovatel

 

 

Zapsala: Ing. Ivana Krejčová

Příloha: č. 1) prezenční listina