Zápis

z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice

konaného dne 19. září 2016

 

 

P ř í t o m n i :         Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Horáková

                                  Růžena, Fajks Pavel, Chytka Tomáš Mgr., Kuczman Mikuláš    

                                  MUDr., Skála Radoslav, Sládek Roman Ing., Sojka Jaroslav,

                                  Šlapanský Luboš MVDr., Štork Rostislav

                                 

O m l u v e n i :        Halouzka Radek,  Feith Erik Ing., MBA, Musil Radek Mgr.

 

Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné. Zasedání zahájil starosta města Milan Buček v 16.05 hodin, přivítal veřejnost. Starosta přečetl návrh programu jednání zastupitelstva.

 

Návrh programu:

1.        Kontrola úkolů

2.        Zpráva o činnosti rady

3.        Zpráva finančního výboru

4.        Zpráva kontrolního výboru

5.        Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2017 – obecná pravidla

6.        Žádost FC Ivančice o zařazení návrhů na dobudování sportovního areálu do dlouhodobého plánu rozvoje města Ivančice

7.        Záměry převodu nemovitých věcí

        (prodej - p.č. 880/45 v k.ú. Koun. Předměstí, p.č. 1683/55 a část p.č. 1683/36 v k.ú.    

        Budkovice a část p.č. 549/3 v k.ú. Ivančice; bezúplatné nabytí - p.č. 517/6 v k.ú.

        Ivančice)

8.        Záměr prodeje pozemků v k.ú. Kounické Předměstí – jez a kanál pro malou vodní elektrárnu v lokalitě Stříbský mlýn

9.        Revokace usnesení zastupitelstva přijatého k bodu 6 programu zasedání zastupitelstva ze dne 26. 9. 2013 ve věci souhlasu s umístěním rodinných domů v lokalitě -  „KE KARLOVU – NĚMČICE“; souhlas s umístěním stavby; smlouvy o budoucí smlouvě darovací a kupní

10.    Udělení souhlasu s umístěním stavby Dopravní a technická infrastruktura pro budoucí výstavbu rodinných domů – „U Cihelny – II. etapa“

11.    Udělení souhlasu s umístěním dvou rodinných domů v lokalitě „Za židovským hřbitovem“

12.    Nabytí pozemků PK v k.ú. Ivančice (okolí kapličky č.e. 1484)

13.    Nabytí pozemků p.č. 2369/11 v k.ú. Budkovice, p.č. 269/18 v k.ú. Hrubšice (pozemky vhodné k uložení  kanalizace)

14.    Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hrubšice (část komunikace a skládka)

15.    Prodeje nemovitých věcí (pozemky u chaty nebo RD)

16.    Záměr nabytí pozemků (v zahrádkářské kolonii na „Kocberkách“)

17.    Rozpočtové opatření

18.    Různé, informace

 

Sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Radek Hlaváč.  

Zápis provede Ing. Ivana Krejčová.

 

Ověřovatelé: Zápis podepisuje starosta, místostarosta a dva ověřovatelé ze zastupitelstva. Jako ověřovatele navrhl starosta Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka. Protože oba zastupitelé s návrhem souhlasili, nechal starosta o návrhu hlasovat.

Hlasování : Pro  10, proti  0 , zdržel se 2        

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a  pana Rostislava Štorka.

 

Protože zastupitelé neměli k návrhu programu žádné připomínky, nechal starosta hlasovat o návrhu programu.

Hlasování : Pro  12, proti   0, zdržel se 0        

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

 

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města obdrželi jeho kopii, zápis byl uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Ivančice (dále MěÚ), vyvěšen na informační desce a zveřejněn na webových stránkách města. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky. V případě, že jednání zastupitelstva bude trvat déle jak dvě hodiny, bude zařazena desetiminutová přestávka.

 

1.

Kontrola úkolů

 

Na dotaz starosty, zda byly uloženy nějaké úkoly z minulého zastupitelstva, odpověděla JUDr. Růžena Chládková, tajemnice městského úřadu, že místostarosta Sojka slíbil, že podá informaci, jak je to s pronájmem Besedního domu. Místostarosta Sojka odpověděl, že úkolem bylo svolat pracovní schůzku zastupitelů, která byla stanovena na 14. září 2016. Této schůzky se zúčastnila zhruba polovina všech zastupitelů. Všichni zúčastnění si prošli Besední dům a podívali se, v jakém stavu je a jaké opravy je třeba ještě provést. Po prohlídce proběhla schůzka, kde byl domluven další postup prací. Místostarosta poskytl zastupitelům zápis z tohoto pracovního jednání. V souvislosti s předloženým zápisem bude následně upraven harmonogram prací  a i tento dokument bude všem zastupitelům rozeslán. Doporučil, aby při sestavování rozpočtu byly zohledněny záměry, na nichž se zastupitelé shodli. K dotazu, zda byl zveřejněn záměr pronájmu (schválen zastupitelstvem), místostarosta sdělil, že byl zveřejněn, nicméně na schůzce zastupitelů bylo dohodnuto, že bude záměr opětně zveřejněn a dále bude inzerován v regionálním tisku. Cílem bude najít takového strategického partnera, který by se mimo jiné podílel i na samotných opravách. Starosta závěrem doplnil, že budou-li mít zastupitelé v budoucnu zájem se do Besedního domu podívat, po domluvě s odborem investic, správy majetku a právním jim tato návštěva bude umožněna.     

 

2.

Zpráva o činnosti rady

 

Starosta informoval zastupitele, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem 3 krát a projednala 77 bodů programu. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice MěÚ; výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V uplynulém období nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost. Rada se zabývala běžnou agendou.

MUDr. Adam se zeptal na zápis č.  23 z 10. 8. 2016. V tomto zápisu je uvedeno, že město Ivančice poskytlo dar Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Silůvkách na vystoupení skupiny Zvonky dobré zprávy v rámci Dnů evropského dědictví 2016. Naproti tomu byl ve stejné radě zamítnut požadavek na veřejnou finanční podporu Sportovnímu klubu Řeznovice. MUDr. Adam se zeptal, proč rada postupovala tímto způsobem- jedné organizaci prostředky poskytla a druhé ne. Starosta vysvětlil, že Sportovní klub Řeznovice podává během roku několik žádostí a proto bylo rozhodnuto, že již další prostředky poskytnuty nebudou. Druhý dotaz MUDr. Adama byl, proč jsou finanční prostředky vybrané z pokut předmětem příjmů v rozpočtovém opatření a nejsou přímo přesunuty na rekonstrukce komunikací. Vedoucí odboru plánovacího a finančního MěÚ Ing. Peška odpověděl, že příjem z pokut je běžným příjmem rozpočtu. MUDr. Adam uvedl, že například Rosice mají tento příjem jako fakultativní příjem na rekonstrukci koupaliště a ne jako příjem rozpočtu. Ing. Peška odpověděl, že příjem z radaru byl vždy příjmem rozpočtu.

 

3.

Zpráva finančního výboru

 

Finanční výbor (dále jen FV) se sešel od posledního zasedání zastupitelstva 1x. Na svém zasedání projednal analýzu příjmů a výdajů předloženou Ing. Peškou, vedoucím odboru finančního a plánovacího. Informaci o průběhu a uskutečňování investičních akcí předložil místostarosta Sojka. Bylo konstatováno, že investiční akce probíhají v souladu s plánem. Pro následující zasedání byl požádán Ing. Kremláček, aby předložil rozbor navýšení počtu nádob na svoz bioodpadu. Krátkou informaci ohledně prostředků města a majetkových vztahů města a Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice poskytla tajemnice MěÚ JUDr. Růžena Chládková. Dále FV konstatoval, že práce na tvorbě územního plánu probíhají tak, aby mohl být v prosinci předložen zastupitelům ke schválení.

Protože nebyly žádné připomínky, vzalo zastupitelstvo zprávu finančního výboru na vědomí.

 

4.

Zpráva kontrolního výboru

 

Kontrolní  výbor (dále jen KV) se sešel 2x na informativní schůzce. Diskutovalo se především o svozu odpadu. Oficiální jednání bude koncem měsíce září. Na tomto jednání již bude přesně stanoven program. Na žádost občanů se předseda KV pan Fajks zeptal, kdy budou čipovány zbývající popelnice na „starém sídlišti“. Dále se zeptal, z jakého důvodu se popelnice vůbec čipují, protože na jeho dotaz posádka jednoho vozu svozové firmy mu odpověděla, že nemají žádné čtecí zařízení. Místostarosta Sojka odpověděl, že čipování probíhá podle plánu a to, že nějaký vůz nemá čtecí zařízení,  je porušení smlouvy a to si město bude muset nechat vysvětlit. Starosta navázal, že u popelnic, které již mají čipy, by měl pobíhat tzv. zkušební provoz. Místostarosta Sojka ještě doplnil, že se může zeptat Ing. Kremláčka na podklady, které svozová firma městu předkládá.

Protože nebyly žádné další připomínky, vzalo zastupitelstvo zprávu kontrolního výboru na vědomí.

 

 

 

 

 

5.

Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2017 – obecná pravidla

 

Dle zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění je třeba stanovit podrobnější pravidla a postup pro poskytování veřejné finanční podpory, zejména zpracovat a zveřejnit program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města.

Pro rok 2017 se předkládá návrh Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2017, který je (včetně příloh) obsahově v zásadě shodný s textem Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2016.

V rámci diskuse se pan Fajks zeptal, co znamená výrok, že finanční podporu nelze považovat za hlavní zdroj příjmů. Starosta odpověděl, že toto se týká především sportovních organizací, které mají milionové rozpočty a na svoji činnost musí získat alespoň 50% prostředků z jiných zdrojů než od města ať již z dotací nebo od sponzorů. Samozřejmě jiné je to u spolků jako je např. pěvecký sbor Bádule, který získává prostředky pouze od města. JUDr. Chládková doplnila, že tato věta upozorňuje všechny žadatele, že „město bude poskytovat finanční podporu, ale nelze se spoléhat jen na prostředky od města jako na jediný a hlavní zdroj příjmů; to je zřejmé již z pojmu „podpora“. Starosta závěrem řekl, že v Ivančicích vždycky ze strany města bylo a i do budoucna bude cílem podporu spolkům a neziskovým organizacím poskytnout. K předloženým pravidlům starosta řekl, že podle jeho názoru je město mělo a má nastavené dobře a při rozhodování o celkové výši veřejné podpory pro jednotlivé spolky a organizace bude zastupitelstvo nebo rada rozhodovat kolektivně tak, jak tomu bylo v roce 2016. Na dotaz pan Skály, zda do konce roku bude zastupitelstvo tak, aby bylo možné tyto příspěvky schválit, odpověděl starosta, že zastupitelstvo musí být. Druhý dotaz pana Skály byl, zda se bude zároveň schvalovat i rozpočet města na rok 2017. Starosta odpověděl, že všechno směřuje k tomu, aby veřejná finanční podpora i rozpočet byly na posledním letošním veřejném zasedání zastupitelstva schváleny. Zastupitelstvo by se mělo konat 19. prosince 2016. Pan Skála řekl, že v materiálu je uvedeno, že spolky mohou své žádosti podávat do 18. 12. 2016 a zbude pouze jeden den na jejich zpracování. Starosta odpověděl, že zastupitelé v tomto bodu schvalují částku 3 mil. Kč a dojde-li k tomu, že žádosti budou schváleny následně v lednu, nebude to  pro organizace žádný problém.

 

Hlasování : Pro  12, proti   0, zdržel se  0      

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2017 – obecná pravidla.

Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje celkový objem finančních prostředků, jež budou vyčleněny v rozpočtu města pro rok 2017 na veřejnou finanční podporu v roce 2017, v částce 3 000 000,- Kč, z toho na veřejnou finanční podporu Dílčích programů

Kultura, péče o památky a spolková činnost ……………………………    900 000,- Kč

Sport ……………………………………………………………………. 2 100 000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

6.

Žádost FC Ivančice o zařazení návrhů na dobudování sportovního areálu do dlouhodobého plánu rozvoje města Ivančice

 

Následující bod uvedl starosta s tím, že město má zpracovaný dokument svého rozvoje a tento dokument je možné aktualizovat. V předloženém bodu je návrh FC Ivančice zařadit do plánu rozvoje dobudování sportovního areálu. Následně starosta předal slovo předsedovi FC Ivančice Ing. Janu Blatnému.

Ing. Blatný předložil zastupitelstvu města Ivančice návrh dobudování sportovního areálu a požádal a zařazení těchto akcí do plánu rozvoje města Ivančice - například dokončení ochozů včetně malé zastřešené tribuny, vybudování ubytovny v podkroví stávajících kabin včetně zařízení pro poskytování wellness procedur, rekonstrukce plochy po skate parku a nevyužité plochy za fotbalovou brankou u kolejí, výstavba travnatého hřiště u řeky Jihlava, vybudování nafukovací přetlakové haly. Závěrem svého příspěvku Ing. Blatný řekl, že FC by chtělo pro dobudování celého areálu využít především dotační tituly.

V diskusi místostarosta Sojka  požádal Ing. Blatného o odhad finančních prostředků na výše uvedené akce. Ing. Blatný upřesnil své požadavky s tím, že finanční objem lze obtížně odhadnout. 60 % prostředků lze získat z dotačních titulů, na zbylé částce by se podílelo město Ivančice. V plné výši by bylo možné získat prostředky pro multifunkční hřiště, které by vzniklo na ploše poté, co se odstěhuje skate park. Předpokládaný objem prostředků by mohl být cca 12 mil. Kč. Místostarosta Sojka reagoval, že pokud bude zastupitelstvo s návrhem FC souhlasit, budou veškeré požadavky do programu rozvoje města zahrnuty. Podaří-li se získat nějaké dotace, potom se objem spoluúčasti pro město sníží. V závěru diskuse starosta upozornil zastupitele, že v dohledné době bude zastupitelům předložena studie využití lokality na Réně.

 

Hlasování : Pro  12, proti 0, zdržel se 0      

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje zařazení návrhů FC Ivančice na dobudování sportovního areálu do dlouhodobého plánu rozvoje města Ivančice.

 

 7.

Záměry převodu nemovitých věcí (prodej - p.č. 880/45 v k.ú. Kounické Předměstí, p.č. 1683/55 a část p.č. 1683/36 v k.ú. Budkovice a část p.č. 549/3 v k.ú. Ivančice; bezúplatné nabytí - p.č. 517/6 v k.ú. Ivančice)

 

7.1) Záměr prodeje pozemku p. č. 880/45 – orná půda v k. ú. Kounické Předměstí

Pozemek je v polích za Sv. Jakubem. Žadatel pan PB je vlastníkem pozemku p. č. 880/55, na kterém chce pěstovat vinnou révu a propojit ho s pozemkem p. č. 880/45 a podpořit tak ekologický rozvoj tohoto biokoridoru. Parcela je umístěna v zatáčce místní komunikace v místě, kde tvoří přechod mezi polem s parcelami p. č. 880/56 a p. č. 880/44, které nejsou ve vlastnictví žadatele. Jedná se o mez. V případě prodeje pozemku by mohla nastat situace, že by došlo k zamezení přístupu na uvedené parcely.

Rada města nedoporučuje schválit záměr prodeje pozemku p. č. 880/45 – orná půda o výměře 500 m2 v k. ú. Kounické Předměstí.

V diskusi starosta řekl, že se jedná o pozemek podél cesty, z cesty je nájezd na pole. Pokud by město tento pozemek prodalo, nemohlo by zajistit vstup na přilehlé pozemky. Pozemek je možné dát do zápůjčky nebo do pronájmu.

 

Nato bylo hlasováno o návrhu pozemek neprodat.

Hlasování : Pro    12, proti   0, zdržel se 0        

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 880/45, orná půda, o výměře 500 m2, v k. ú. Kounické Předměstí.

 

7.2) Záměr prodeje pozemku p.č. 1683/55, orná půda  a části p.č. 1683/36, orná půda, k.ú. Budkovice

Záměrem žadatelů je postavit na pozemcích rodinný dům. Jedná se o pozemky na okraji Budkovic vpravo od účelové komunikace vedoucí k bývalému družstvu. Účelová komunikace má šířku pouze 5 metrů, je ve velmi špatném stavu a nejsou zde vedeny  sítě technické infrastruktury.

Aby byla zajištěna údržba pozemků, je možné je propachtovat jako pole nebo je využít k možné směně pozemků v rámci stavebních záměrů města.

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemků.

Osadní výbor, jak řekl jeho předseda MVDr. Luboš Šlapanský, napsal doporučení k prodeji. Osadní výbor má zájem, aby žadatel zůstal bydlet v obci. Pozemky jsou v konceptu územního plánu určeny k výstavbě. Technické problémy, jako například komunikace, by do budoucna musely být stejně řešeny.  Ing. Blatný se zeptal, zda žadatel ví, že se jedná o pozemky, které leží směrem k letišti. MVDR. Šlapanský řekl, že žadatel je s touto situací obeznámen. Závěrem diskuse starosta řekl, že rada města neměla potřebné informace od osadního výboru, proto záměr  prodeje nedoporučila.

 

Hlasování : Pro  12, proti   0, zdržel se  0      

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1683/55, orná půda, o výměře 443 m2, a části p.č. 1683/36, orná půda, o výměře cca 325 m2, k.ú. Budkovice.

 

7.3) Záměr prodeje části pozemku p.č. 549/3, orná půda, k.ú. Ivančice

Žadatel má uvedenou část pozemku propachtovanou jako zahradu.  Pozemek je nad srázem ke trati za ulicí Boží Hora, vede k němu pouze pěšina po cizích pozemcích, není možný příjezd autem. Město nemá možnost zajistit zde příjezdovou komunikaci.

Z uvedeného důvodu rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části uvedeného pozemku. 

Nato bylo hlasováno o návrhu pozemek neprodat.

 

Hlasování : Pro   12, proti  0 , zdržel se 0        

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 549/3, orná půda, 320 m2, k.ú. Ivančice.

 

7.4) Záměr bezúplatného nabytí pozemku p.č. 517/6, orná půda, k.ú. Ivančice

Vlastníkem uvedeného pozemku je ČR – ÚZSVM. Jedná se o pozemek na ulici Jiřího Dvořáka před domem manželů T. ÚZSVM zaslal městu smlouvu o bezúplatném převodu pozemku.

 

Hlasování : Pro   12, proti   0, zdržel se  0      

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr bezúplatného nabytí pozemku p.č. 517/6, orná půda, o výměře 13 m2, k.ú. Ivančice.

 

 

8.

Záměr prodeje pozemků p. č. st. 1024, o výměře 967 m2, vodní dílo, hráz, nad kterým je vybudováno těleso jezu, a  p.č. 2596/2, vodní plocha, o výměře 9 158 m2, k. ú. Kounické Předměstí

 

Starosta uvedl další bod programu.

Rada města usnesením č. 49/R17 ve věci nerozhodla a ponechala  ji na zvážení zastupitelstva. Usnesením č. 19/ZM5 ze dne 10. 8. 2016 zastupitelstvo odložilo projednání záměru prodeje s tím, že následujícího jednání zastupitelstva se zúčastní žadatel – ing. P, aby členy zastupitelstva se svým záměrem seznámil.

Jedná se o pozemek (st. 1024) bezprostředně související se stávající stavbou jezu, který je jeho nedílnou součástí, nemůže být využíván k jiným účelům, změna vlastnictví tohoto pozemku nemůže v žádném případě ovlivnit účel jeho užívání a zejména stávající vodní poměry ve vodním toku Jihlava. Z uvedených důvodů se prodej jeví jako možný.

Na pozemku p.č. 2596/2 se nachází koryto drobného vodního toku Martálka. Správu vodního toku zajišťuje Povodí Moravy s. p. Druhořadým účelem upraveného vodního koryta je odvádění vody od malé vodní elektrárny.

Na obě parcely má nájemní smlouvu Tulerex, s.r.o., jejímž vlastníkem je ing. JP, který opravil malou vodní elektrárnu. S chataři jedná o opravě mostku, který je ve špatném stavu.

Rada ponechává záměr prodeje zastupitelstvu na zvážení.

V diskusi místostarosta Sojka vysvětlil, že se jedná o dva objekty. Jde o splav a pozemek pod ním v lokalitě Stříbský mlýn, který má společnost Tulerex dlouhodobě pronajatý. Na radě bylo dohodnuto, že by nebylo vhodné pozemek pod splavem prodat, i když toto rozhodnutí způsobí majiteli drobné problémy. Město navrhuje dlouhodobý pronájem. Druhá část projednávaného bodu se týká náhonu, který prochází přes elektrárnu a ústí zpět do Jihlavky. Náhon z přední části před elektrárnou je v soukromém vlastnictví, město Ivančice vlastní výpusť, která vyúsťuje zpět do řeky. Majitel elektrárny, který ji v současné době  zrekonstruoval a zprovoznil, vyčistil náhon a bude čistit i náhon, který v současné době patří městu. Na tuto činnost již bylo vydáno povolení odborem životního prostředí. Zájem majitele elektrárny je odkoupit od města již zmiňovanou výpusť, aby mohla být elektrárna v budoucnu provozovaná a její majitel nebyl omezen vlastnickými právy. Poté bylo uděleno slovo Ing. P, majiteli elektrárny, který představil zastupitelům svůj záměr. Krátce shrnul, jakým způsobem se stal majitelem společnosti Tulerex, v jakém stavu bylo zařízení a co všechno bylo nutné provést pro jeho rekonstrukci. Jedna turbína již byla spuštěna, byla zprovozněna stavidla, vyčištěn byl náhon. Zůstává vyčistit odpadní kanál, opravit a uvést do provozu druhou turbínu. Jak dále řekl, vstoupil v jednání s chataři, neboť přes odpadní kanál vede malý mostek, který je v havarijním stavu. Byla sestavena skupina ze tří lidí, která se snaží opravu mostku připravit a zároveň sdružit finanční prostředky. Zmíněný mostek nemá žádného vlastníka. Jak řekl Ing. P závěrem, jeho záměrem je dát elektrárnu s příslušenstvím do pořádku jak z hlediska  technického, tak i po stránce právní.  

Ing. Blatný se podivil, že splav nepatří k elektrárně, ale je města. Starosta Buček odpověděl, že k tomu mohlo dojít v minulosti. Navrhl Ing. P dlouhodobý pronájem pozemku pod splavem a schválení záměru prodeje náhonu. Ing. Sládek zareagoval na dotaz Ing. Blatného a řekl, že se v mnoha případech v minulosti stalo, že došlo k posunu vodního toku a v době po roce 1950 se neřešily vlastnické poměry tak, aby se zapisovala do pozemkových knih změna vlastníka pozemku, který se nacházel pod vodní hladinou. Proto se dnes často stává, že například Povodí Moravy ošetřuje vodní tok, ale pozemek pod ním je ve vlastnictví jiného vlastníka. Starosta se zeptal Ing. P, zda  by souhlasil s variantou dlouhodobého pronájmu pozemku pod splavem a s prodejem pozemku pod náhonem. Starosta vysvětlil svůj návrh v souvislosti s dlouhodobým výhledem. Ing. P řekl, že by raději pozemek pod splavem odkoupil, ale bude souhlasit i s dlouhodobým pronájmem. Protože další dotazy ani připomínky nebyly, starosta ukončil diskusi a nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Nato bylo hlasováno o návrhu neschválit záměr prodeje pozemku p.č. st. 1024                                      a schválit záměr prodeje pozemku p.č. 2596/2.

 

Hlasování : Pro  11, proti   0, zdržel se 1        

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. st. 1024, o výměře 967 m2, vodní dílo, hráz, nad kterým je vybudováno těleso jezu, a schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2596/2, vodní plocha, o výměře 9 158 m2, k. ú. Kounické Předměstí.

 

9.

Revokace usnesení zastupitelstva přijatého k bodu 6 programu zasedání zastupitelstva ze dne 26.9.2013 ve věci souhlasu s umístěním rodinných domů v lokalitě -  „KE KARLOVU – NĚMČICE“; souhlas s umístěním stavby; smlouvy o budoucí smlouvě darovací a kupní

 

Zastupitelstvo přijalo na svém veřejném zasedání dne 26.9.2013 k bodu 6 programu ve věci žádosti IS, bytem Ivančice o souhlas s umístěním rodinných domů včetně doplňkových staveb (inženýrské sítě, oplocení) na pozemcích p.č. PK 793 (KN 800/18), KN 800/19 a PK 792/1 (KN 800/20), vše k.ú. Němčice u Ivančic následující usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí s umístěním rodinných domů včetně doplňkových staveb (inženýrské sítě, oplocení) na pozemcích p.č. 800/18, 800/19 a 800/20, k.ú. Němčice u Ivančic dle předloženého situačního výkresu za splnění těchto podmínek:

1) Počet umisťovaných RD bude snížen ze šesti na pět rodinných domů v souladu se 

    zpracovanou „studií zástavby“ této lokality

2) Projektová dokumentace pro územní řízení bude mj. řešit rekonstrukci příjezdové 

    účelové komunikace v šířkovém uspořádání min. 7,5 m (5,5 m komunikace + 1,5 m 

    chodník) a vč. uložení potrubí splaškové kanalizace v potřebné dimenzi s vyvedením 

    jednotlivých odboček k jednotlivým RD na pozemek p.č. 800/20, k.ú. Němčice u 

    Ivančic

 

17.00 – odešel starosta pan Buček

17.03 – vrátil s starosta pan Buček

 

Toto usnesení bylo přijato na podkladě zpracované zastavovací studie toto lokality. Vzhledem k tomu, že se město rozhodlo v této lokalitě vykoupit pozemky a provést její zasíťování technickou a dopravní infrastrukturou pro následnou výstavbu rodinných domů, nechalo zpracovat v roce 2015 územní studii „IVANČICE – LOKALITA KE KARLOVU“. Protože tato územní studie se značně liší od původní zastavovací studie a protože paní S nechce své pozemky prodat městu a žádá o vydání územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu v současné době, je třeba revokovat toto usnesení zastupitelstva a přizpůsobit ho současnému stavu.

 

Podkladem pro revokaci usnesení je část projektové dokumentace k územnímu řízení výše uvedené stavby, kterou investor přepracoval tak, aby byla v souladu s nově zpracovanou územní studií z roku 2015. Jedná se o umístění prodloužení inženýrských sítí (splaškové kanalizace s přečerpáním, vodovodu a podzemního vedení NN), chodníku a čtyřech samostatně stojících rodinných domů (umístění RD 1 není dle studie, ale ta řeší technickou a dopravní infrastrukturu lokality, umístění jednotlivých RD ve studii je pouze informativní).

 

Město souhlasí s umístěním stavby za podmínky, že investor bezúplatně předá městu vybudovaný chodník š. 1,5 m včetně částí nájezdů k jednotlivým RD v linii chodníku (jak je uvedeno v předloženém návrhu smlouvy o budoucí smlouvě darovací) a odprodá městu část pozemků p.č. PK 793 (KN 800/18), KN 800/19 a PK 792/1 (KN 800/20), vše k.ú. Němčice u Ivančic, tj. budoucí pozemek p.č. KN 800/20 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 501-50/2015 ze dne 21.1.2016 - pozemek pod chodníkem a částí nájezdů + koridory pro budoucí dopravní a technickou infrastrukturu (viz přiložený návrh smlouvy o budoucích smlouvě kupní).

Rada města na své 23. schůzi, konané dne 10. 8. 2016 doporučila zastupitelstvu revokovat přijaté usnesení.

Vyjádření ORR – úřadu územního plánování:

Stavba je umisťována mimo zastavěné území města na pozemcích, které mají se zastavěným územím společnou hranici, tzn. na pozemcích lze umístit stavbu pouze se souhlasem zastupitelstva. Záměr je v souladu se zpracovanou územní studií „IVANČICE – LOKALITA KE KARLOVU“ z roku 2015 i s pořizovaným územním plánem Ivančice. Doporučujeme vydání souhlasu s umístěním stavby.

Komentář k projednávanému bodu podal Ing. Sládek. Řekl, že zastupitelstvo v minulosti schválilo zástavbovou studii. Část pozemků, která tato studie postihuje, je v majetku paní S. Majitelka v zastoupení požádala o možnost na tomto území v souladu se zmiňovanou studií vyprojektovat rodinné domy a požádat o udělení územního souhlasu. V roce 2013 bylo schváleno usnesení zastupitelstva, které v podstatě znemožňuje to, co bylo uvedeno na začátku. V rámci toho, aby majitel pozemku mohl zahájit kroky k vydání územního rozhodnutí, a aby vše bylo v souladu se zástavbovou studií, jsou předloženy zastupitelům podklady. Předložena je Smlouva o budoucí smlouvě kupní, která by měla vypořádat inženýrské sítě. Revokací z roku 2013 by mohlo dojít k posunu, aby územní rozhodnutí mohlo být vydáno. Místostarosta Sojka doplnil, že v materiálech jsou uvedeny důvody, proč je třeba usnesení zastupitelstva revokovat. Místostarosta Sojka dále řekl, že paní S nechala zpracovat situační zprávu včetně zástavbového plánu na jí vlastněné pozemky. Bylo rozhodnuto, že počet domů bude snížen z pěti na čtyři, protože je třeba vynechat dopravní koridor, který bude spojovat celou lokalitu. K dohodě došlo a materiály byly předělány v souladu se studií. Do dnešní doby však nedošlo k dohodě, jakým způsobem budou převedeny pozemky. Původní ujednání bylo, že pan S  na vlastní náklady zbuduje chodník před všemi čtyřmi domy a stavbu bezúplatně převede městu. Město požadovalo převedení pozemků, které mají zasáhnout dopravní koridor. Získání pozemků je pro město strategicky důležité. Do dnešní doby však nejsou odsouhlasené smlouvy, neboť nedošlo ke shodě. Protistrana požadovala pro všechny domy od města zřízení věcného břemene, aby mohly přes pozemky přejíždět. Podle místostarosty je to irelevantní, neboť se jedná o veřejnou komunikaci a určitě to není o tom, že každý, kdo má vjezd a výjezd přes chodník, má zřízeno od města věcné břemeno. Místostarosta krátce shrnul obsah dosavadních jednání- paní Syslová na své náklady zbuduje chodník a zdarma jej převede městu; pozemky pod parcelou p. č. KN 800/20 o výměře cca 700 m2 by město odkoupilo podle záměru schváleného zastupitelstvem za cenu 700,- Kč/m2. Závěrem se zeptal, zda je předložená varianta pro zastupitele akceptovatelná. Do diskuse se přihlásil pan Skála a zeptal se, zda pozemky, které má v lokalitě přislíbeno měst,o jsou totožné s těmi, které se projednávají. Místostarosta Ing. Sládek odpověděl, že se jedná o další pozemky. Dále se pan Skála zeptal, zda přislíbené pozemky přímo sousedí s pozemky projednávanými nebo jsou jinde. Místostarosta Sojka odpověděl, že město má zájem získat pozemky, které navazují na zastavěné území. V současné době byla zpracovávána smlouva právníkem města tak, aby bylo možné získat pozemky, které navazují na zastavěné území plus komunikace, která kolem toho prochází, kde je povolený jediný nájezd. Podle vyjádření dotčených orgánů by jiný vjezd do této lokality nebyl povolen. Proto má město zájem cestu nabýt, i když pouze z 50%, což zajistí právo provádět v lokalitě výstavbu. Pokud se podaří smlouvu uzavřít, bude možná realizace první části ulice, která bude navazovat na zástavbu v Němčicích. Problémem je jedna parcela mezi zástavbou a komunikací, která zmíněnou oblast dělí. Město chtělo získat i další pozemky, jejich majitel je ovšem nechce prodat, protože má svůj vlastní záměr. Důležité je, aby záměr byl přizpůsoben zpracované studii. Pan Skála navrhl, aby se k záměru vyjádřil pan S . Než předal slovo, ještě řekl, že paní S , která podává návrh, tímto záměrem zastavuje všechny tři pozemky, které v lokalitě vlastní; p. Skála se tedy táže, jakým způsobem bude do lokality zajištěn vstup, čí je v daný moment komunikace a zda má souhlas ostatních vlastníků k tomu, že budou po silnici jezdit, zda bude komunikace k rodinným domům vybudovaná, aby její vybudování nezůstalo na městě, a kdo bude budovat inženýrské sítě. Místostarosta Sojka odpověděl, že inženýrské sítě měly být podle rozhodnutí zastupitelstva umístěny do komunikace. Protože vlastníci k tomu nedali souhlas, není tento krok možný. Proto jsou v současné době inženýrské sítě umístěny do chodníku. Podmínka toho, aby byly domy napojeny na inženýrské sítě, byla splněna, nicméně je to jinak, než zastupitelstvo rozhodlo. Komunikace v současné době není žadatelů, a proto asi těžko na ní budou moci provádět jakékoliv opravy. Jak řekl místostarosta, nevidí jiné východisko, než to povolit. Je jasné, že komunikaci by následně muselo zbudovat město. Pan Skála řekl, že zastupitelé odsouhlasili v lokalitě zpracování zástavbové studie, aby stavby, které zde vzniknou,  byly řízeny. Podmínkou bylo, aby byl systém obdobný jako na Boží Hoře; nyní ale město ze svých požadavků ustupuje. Místostarosta Sojka odpověděl, že město nedonutí vlastníky pozemků, aby je odprodali. Snahou města je výstavbu regulovat tak, aby to bylo v souladu se studií. Aby město zajistilo, že v lokalitě bude komunikace, která je ve studii naplánovaná. A aby již nyní bylo smluvně ošetřeno, že tato komunikace bude v budoucnu městu prodána. Starosta předal slovo paní architektce, která řekla, že se nejedná o velký developerský projekt. Při rozparcelování lokality nedošlo k porušení žádných podmínek. Až bude územní rozhodnutí, vznikne parcela 800/20 a tato parcela bude mít vybudované sítě, tzn. bude vybudovaná voda, kanalizace, elektřina. Na požadavek města budou vybudované chodníky s nájezdy k domům. Tak jak žadatelé slíbili, vše vybudují, nic nebylo porušeno a vše je v souladu se zástavbovou studií. K dotazu, proč nedošlo k dohodě na smlouvách, sdělila, že ve smlouvách nebylo uvedeno, že na pozemku 800/20 bude věcné břemeno, neboť žadatelka slíbila společnosti VAS, že k vybudovaným sítím bude zřízeno věcné břemeno služebnosti na parcele 800/20. E.ON chce rovněž zřídit věcné břemeno, pokud bude elektřina vybudovaná. Obě tyto věcná břemena musí být ve smlouvách zakotvena. Místostarosta p. Sojka navázal, že město tyto požadavky nezpochybňuje, spíše je problém, že nedošlo k žádné dohodě. Vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Coufal, řekl, že smlouvy jsou předloženy v materiálech zastupitelů. Místostarosta Sojka odpověděl, že neví, zda s nimi protistrana bude souhlasit. Smlouvy byly protistraně doručeny v pátek, ale město dosud nemá žádnou odezvu. Paní architektka řekla, že nemohou smlouvy akceptovat, neboť v nich nejsou zakotvena věcná břemena. Právník města Mgr. Hlaváč reagoval, že v pátek posílal e-mail, jehož přílohou byly nové návrhy smluv. Pan Skála  navrhl projednávaný bod odložit do doby, kdy materiály budou kompletní. Starosta řekl, že město nemá zájem na tom, zabránit ve výstavbě, nicméně požadavkem města je, aby bylo postupováno v souladu se studií. Pokud tedy dojde k odložení bodu, není to z důvodu, že by město nechtělo vyhovět. Mgr. Hlaváč zdůraznil, že na popud protistrany byly smlouvy upraveny a věcná břemena byla ve smlouvách zakotvena. Ing. Coufal navrhl schválit část A)  revokaci usnesení z r. 2013, neboť prováděné kroky nejsou v souladu se schválenou studií. Starosta poté navrhl posunout bod na předposlední místo před bod „Různé“, aby paní architektka měla čas smlouvy prostudovat; smlouvy by měly být přijatelné pro obě strany. Pan Skála znovu navrhl bod odložit a projednat ho na nejbližším příštím zasedání zastupitelstva. O slovo se přihlásil MVDr. Šlapanský a krátce shrnul celou historii pojednávaného bodu. Řekl, že byla navržena zástavbová studie určitého území. Pozemky v tomto území jsou v majetku fyzických osob. Některé z těchto osob přizpůsobily své stavební záměry studii. V současné době se jedná o technické problémy, aby se i ostatní stavebníci do této studie vešli. Ing. Blatný odpověděl, že to tak není. Jedná se o velký počet vlastníků, kteří vůbec nechtějí stavět. Problém je s komunikací, kdy vlastník by nemusel budoucím stavebníkům dovolit ji používat. Starosta doplnil Ing. Blatného s tím, že problémů je v lokalitě daleko víc.         

Pan Skála navrhl tento bod odložit do doby, než budou předloženy kompletní materiály. MVDr. Šlapanský navrhl, nechť se paní architektka na smlouvu podívá, zda její znění protistraně vyhovuje; aby měla na to čas, navrhl konečné hlasování zařadit tak, jak řekl starosta, jako předposlední bod. O slovo se znovu přihlásil pan Skála, že zde zaznělo, že stavba je v souladu se studií, ale to není pravda-není to v souladu se studií. Studie řešila, že bude řadová zástavba – ale podle předložených podkladů by tam řadová zástavba nebyla. Jakmile se bude lokalita řešit, naběhnou odstupové vzdálenosti a vznikne další problém. Místostarosta se zeptal Ing. Coufala, jak moc je studie závazná. Ing. Coufal odpověděl, že studie je závazná, ale řeší pouze zasíťování, dopravní a technickou infrastrukturu. Rozmístění rodinných domů je informativní, nemusí se dodržet. V tomto případě stavební úřad nebude trvat na dodržení studie. Ing. Sládek řekl, že by si rovněž přál, aby výstavba probíhala v souladu se zástavbovou studií. Pokud město bude trvat na tomto kroku, dojde k patové situaci. Závěrem řekl, že by zastupitelé měli hlasovat o návrhu MVDr. Šlapanského, hlasovat o projednávaném bodu na konci zasedání. Místostarosta předal slovo paní architektce. Ta odpověděla, že sama bez právního poradce si netroufne předloženou smlouvu překontrolovat. Navrhla, aby zastupitelé schválili projekt a smlouvy, aby byly předloženy na dalším zasedání zastupitelstva. Na základě vyjádření paní architekty navrhl starosta bod odložit jako takový, pouze s výjimkou části A).

 

Hlasování : Pro  12, proti   0, zdržel se  0      

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje revokaci svého usnesení přijatého na veřejném zasedání dne 26.9.2013 k bodu 6 programu ve věci souhlasu s umístěním stavby rodinných domů včetně doplňkových staveb na pozemcích p.č. PK 793 (KN 800/18), KN 800/19 a PK 792/1 (KN 800/20), vše k.ú. Němčice u Ivančic tak, že ho v celém rozsahu ruší.

 

Hlasování : Pro  12, proti   0, zdržel se  0      

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice odkládá projednání bodu Souhlas s umístěním čtyř samostatně stojících rodinných domů včetně doplňkových staveb na pozemcích p.č. PK 793 (KN 800/18), KN 800/19 a PK 792/1 (KN 800/20), vše k.ú. Němčice u Ivančic, prodloužení inženýrských sítí a chodníku na pozemcích p.č. PK 792/1 (KN 800/20), KN 1605/2, 1663/48 a 800/26, vše k.ú. Němčice u Ivančic dle předloženého výkresu - koordinační situace C.02. Souhlas je vázán na uzavření Smlouvy mezi městem a investorem stavby o budoucí smlouvě kupní na odkup budoucího pozemku p.č. KN 800/20, k.ú. Němčice u Ivančic a Smlouvy o budoucí smlouvě darovací na vybudovaný chodník a části nájezdů k jednotlivým RD na tomto pozemku a nabývá účinnosti následující den po uzavření obou těchto smluv, příp. poslední z nich.

 

Zastupitelstvo odkládá projednání smlouvy mezi městem Ivančice a investorem stavby Ivanou  Syslovou, a to Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na odkup budoucího pozemku p.č. KN 800/20, k.ú. Němčice u Ivančic dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 501-50/2015 ze dne 21. 1. 2016 a Smlouvu o budoucí smlouvě darovací na vybudovaný chodník šíře 1,5 m a části nájezdů k jednotlivým RD na tomto pozemku.

 

 

 

10.

Udělení  souhlasu s umístěním stavby Dopravní a technická infrastruktura pro budoucí výstavbu rodinných domů – „U Cihelny – II. etapa“

 

Ing. Coufal pokračoval dalším bodem programu. Společnost CIHELNA IVANČICE, a.s. se sídlem Mřenková 106, 664 91 Ivančice, IČ: 15530337, požádala zastupitelstvo města o udělení souhlasu s umístěním stavby Dopravní a technická infrastruktura pro budoucí výstavbu rodinných domů – „U CIHELNY – II. etapa“  na pozemcích p.č. KN 940/13, 940/1312, 940/3, 940/2, 940/98, 950/3 a 3060, vše k.ú. Ivančice.

Jedná se o provedení zasíťování území navazující na již provedenou výstavbu ulice „Třešňová“ v této lokalitě, kde po realizaci zasíťování vznikne souběžná oboustranná ulice s 23 rodinnými domy.

Stavba obsahuje provedení příjezdové komunikace napojení na stávající komunikaci z ulice „Třešňová“ a inženýrských sítí – plynovod, splašková kanalizace vč. veřejných částí přípojek, dešťová kanalizace, vodovod včetně veřejných částí přípojek a podzemní vedení NN.

Stanovisko úřadu územního plánování:

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, jako příslušný úřad územního plánování, souhlasí s udělením souhlasu. Stavba je v souladu s pořizovaným územním plánem města, resp. s koncepcí dostavby této lokality zpracované v rámci pořizování územního plánu. Lokalita sousedí se zastavěným územím města a navazuje na I. etapu započaté dostavby – ulici Třešňovou.

V diskusi místostarosta Sojka poukázal na to, že se jedná o developerský záměr ve městě Ivančice, jehož investorem je Cihelna Ivančice. V projednávaném bodě se jedná o umístění inženýrských sítí v lokalitě u cihelny. Vybudováním rodinných domků dojde k zastavění celé lokality. Dále k věci místostarosta Ing. Sládek řekl, že má spíše námitku - v roce 2002 se schválil záměr směny pozemků mezi Cihelnou a městem Ivančice. Jak řekl, není si jistý, zda některé ze zmiňovaných pozemků nejsou součástí již zmíněného přijatého usnesení z roku 2002. Zeptal se, zda by se nemělo usnesení z roku 2002 zrušit, nebo alespoň překontrolovat, aby nebylo vršeno jedno usnesení na druhé. Závěrem řekl, že budou - li zastupitelé o projednávaném bodu hlasovat, zdrží se hlasování. Ing. Sládek se zeptal na názor Ing. Coufala. Ten řekl, že by nebylo vhodné, aby se bod odsunul na další zastupitelstvo. Starosta prohlásil, že si ukládá úkol dotáhnout s Cihelnou jednání ohledně pozemků tak, aby vše bylo řádně dořešeno.

Do diskuse se přihlásila paní architektka a zeptala se, zda jsou s Cihelnou uzavřeny kupní smlouvy o převodu pozemků pod sítěmi. Upozornila na to, že v tomto bodu zastupitelé projednávají výstavbu v daleko větším rozsahu, než byla v minulém bodě. Zeptala se, proč v tomto bodě nemusí být předloženy smlouvy a na 4 domy v minulém bodu musí být smlouvy o smlouvách budoucích. Starosta odpověděl, že toto je již druhá ulice, která se v lokalitě buduje. Veškeré pozemky jsou v majetku Cihelny. V minulosti se nevyskytl žádný problém. Kdyby i v lokalitě v Němčicích byly všechny pozemky města nebo protistrany, nebyl by také žádný problém. O slovo se přihlásil pan S , že jeho věc se řeší již několik měsíců. Poukázal na to, že architektka vyřídila veškeré potřebné dokumenty, jak dále řekl, nikdo nikdy nezpochybňoval, že by městu byl odprodán koridor. Vše je děláno tak, jak město požadovalo. Jak řekl pan S  závěrem, jeho záměrem je pouze prodat pozemky. Nechce je nikomu dávat zadarmo. Poukázal na zdlouhavý postup města. Starosta panu S  odpověděl, že město rozhodně nemá v úmyslu blokovat nějaké projekty. Podle názoru starosty je již situace taková, že město přistoupilo na zřízení věcných břemen, akceptovalo cenu, za kterou mu budou pozemky prodány. Bohužel smlouva, ve které je vše zakotveno byla předložena až na zasedání. Protistrana se k ní mohla od pátku, kdy jí byla zaslána e-mailem, vyjádřit a to se nestalo. Zastupitelé navrhli bod projednat na až konci zasedání, ale ani tento návrh nebyl akceptován. Závěrem svého příspěvku řekl, že odmítá tvrzení, že zastupitelé úmyslně někomu brání v jeho činnosti. Nato starosta ukončil diskusi a nechal hlasovat o projednávaném bodu.

 

Hlasování : Pro 10, proti  0 , zdržel se  2      

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí s umístěním stavby Dopravní a technická infrastruktura pro budoucí výstavbu rodinných domů – „U CIHELNY – II. etapa“  na pozemcích p.č. KN 940/13, 940/1312, 940/3, 940/2, 940/98, 950/3 a 3060, vše k.ú. Ivančice.

 

17.45 – byla zařazena desetiminutová přestávka.

17.45 – odešel pan Fajks

18.00 – zasedání zastupitelstva pokračuje

 

11.

Udělení souhlasu s umístěním dvou rodinných domů v lokalitě „Za židovským hřbitovem“

 

V dalším bodu programu Ing. Coufal řekl, že Ing. MŠ Ivančice požádala zastupitelstvo města o udělení souhlasu s umístěním stavby Novostavba rodinného domu včetně vedlejších a doplňkových staveb na pozemcích p.č KN 940/100, 940/99 a 940/46, vše k.ú. Ivančice v lokalitě „Za židovským hřbitovem“.

Jedná se o jednopodlažní samostatně stojící RD obdélníkového půdorysu 19,75 x 8,75 m + garáž 5,75 x 5,0 m, zastřešený plochou zelenou střechou. Dopravně bude RD napojen na stávající vybudovanou účelovou komunikaci.

 Stanovisko úřadu územního plánování:

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, jako příslušný úřad územního plánování, souhlasí s udělením souhlasu. Stavba je v souladu s pořizovaným územním plánem města, resp. s koncepcí dostavby této lokality zpracované v rámci pořizování územního plánu. Lokalita sousedí se zastavěným územím města a navazuje na stávající lokalitu rodinných domů – ulici Javorovou. Dopravní napojení je vybudováno.

 

Hlasování : Pro  11, proti   0, zdržel se 0        

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí s umístěním stavby Novostavba rodinného domu včetně vedlejších a doplňkových staveb na pozemcích p.č KN 940/100, 940/99 a 940/46, vše k.ú. Ivančice.

 

12.

Nabytí pozemků PK v k.ú. Ivančice (okolí kapličky č.e. 1484)

 

Záměr nabytí výše uvedených pozemků byl schválen na 5. veřejném  zasedání zastupitelstva města Ivančice dne 10. 8. 2016.

Jedná se o pozemky v okolí kapličky (č. e. 1484) na p. č. st. 532/2 v k. ú. Ivančice, již mimo město směrem na Neslovice po levé straně silnice. Druh výše uvedených pozemků je ostatní plocha (neplodná půda). Na pozemku PK p. č. 1007 neváznou právní ani jiné vady, k pozemku PK p. č. 1009/3 je zřízeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení telekomunikačních sítí podzemního telekomunikačního vedení pro Dial Telecom, a. s. IČO: 28175492, Křižíkova 237/36a, Praha 8. Cena za 1 m2 je stejná u obou pozemků a činí 20,- Kč.

V diskusi starosta řekl, že by pan M  za pozemky chtěl 35 000,- Kč. Další připomínky nebyly a proto zastupitelé hlasovali o projednávaném bodu-nabytí pozemků za cenu 35.000,-Kč celkem.

 

Hlasování : Pro  11, proti  0 , zdržel se 0        

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje  nabytí pozemků ve zjednodušené evidenci PK: p. č. 1007 o výměře 94 m² a p. č. 1009/3 o výměře 1410 m² v k. ú. a obci Ivančice, od pana OM, Ivančice, za kupní cenu 35 000,- Kč, do vlastnictví Města Ivančice; hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

 

13.

Nabytí pozemků p.č. 2369/11 v k.ú. Budkovice, p.č. 269/18 v k.ú. Hrubšice (pozemky vhodné k uložení  kanalizace)

 

Záměr nabytí výše uvedených pozemků byl schválen na 5. veřejném zasedání ZM Ivančice konaném dne 10. 8. 2016. Pozemky jsou vhodné k vedení kanalizace v místních částech Budkovice a Hrubšice. Na pozemcích neváznou právní či jiné vady.

 

a)      Pozemek ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, na okraji Budkovic směrem k řece Rokytné. Cena za 1 m² pozemku činí 100,- Kč.

 

b)      Pozemek (orná půda) směrem k Hrubšicím po pravé straně silnice, směrem k řece Jihlavě. Cena za 1 m² pozemku činí 100,- Kč.

 

Hlasování : Pro  11, proti  0 , zdržel se 0        

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje nabytí pozemků:

 

a)       p. č. 2369/11 o výměře 59 m² v k. ú. Budkovice od paní LK, Moravský Krumlov, za kupní cenu 5.900,- Kč, do vlastnictví Města Ivančice; hrazeno bude z rozpočtu OISMaP, 

 

b)       p. č. 269/18 o výměře 545 m² v k. ú. Hrubšice od paní RČ, Třebíč, za kupní cenu 54.500,- Kč, do vlastnictví Města Ivančice; hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

 

14.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hrubšice (část komunikace a skládka)

 

Jedná se o pozemek u komunikace (pro uložení kanalizace) a pozemek pod komunikací. Jak řekl starosta, na minulém zasedání zastupitelstva bylo odsouhlaseno bezúplatné nebytí pozemků. Jedná se o pozemky jednak zatížené skládkou a další, které jsou potřebné pro uložení kanalizace. Pan B  nabízí městu pozemky, které je nutné rekultivovat. Zrekultivované pozemky by v budoucnu sloužily jako dětské hřiště, protože Hrubšice nic takového nemají. Stávající hřiště je v majetku soukromých subjektů. Nato starosta otevřel diskusi.

 

Hlasování : Pro  7, proti   1, zdržel se 3        

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu,  kterou bezúplatně převede pan PB, bytem  Ivančice, městu Ivančice pozemky p.č. 456/6, ostatní plocha, o výměře 135 m2, a p.č. 72/2, ostatní plocha, o výměře 534 m2, k.ú. Hrubšice – usnesení nebylo přijato.

 

Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu,  kterou bezúplatně převede pan PB, Ivančice, městu Ivančice pozemky p.č. 240/1, ostatní plocha, o výměře 180 m2, p.č. 241/3, orná půda, o výměře 1 761 m2, p.č. 242/3, orná půda, o výměře 262 m2, p.č. 455/5, ostatní plocha, o výměře 212 m2 a p.č. 456/4, ostatní plocha, o výměře  95 m2,  k.ú. Hrubšice – usnesení nebylo přijato.

 

Místostarosta se zeptal, zda součástí bodu jsou i pozemky pro kanalizaci. Starosta odpověděl, že jsou, avšak pokud by došlo k jejich vyčlenění, jejich majitel by s převodem nesouhlasil. Starosta se zeptal, zda by se mohl bod projednávat znovu na dalším zasedání. Tajemnice odpověděla, že zastupitelé, kteří se při hlasování zdrželi nebo hlasovali proti, zřejmě neměli dostatek informací; pokud bude na příštím zasedání toto napraveno, může být usnesení přijato. O slovo se přihlásil Ing. Blatný a řekl, že se zdržel hlasování i při minulém projednávání bodu. Důvodem jeho kroku je, že nikdo neví, co všechno skládka, která je na pozemku umístěna, obsahuje. Nikdo neví, zda nedojde například ke kontaminaci vody. Starosta odpověděl, že skládka na pozemcích vůbec neměla vzniknout. Pozemek byl města, pan B  pozemek nechal zavést nepořádkem. Místo toho, aby se zarazil hned v počátku, došlo k ještě větší zavážce. Ihned v prvopočátku mělo město konat. Mělo být podáno trestní oznámení apod. Starosta dále řekl, že od osadního výboru ví, jaký je v Hrubšicích problém a proto se do řešení vzniklé černé skládky pustil. Objem zeminy je asi takový, jaký byl na hřišti po vybudování kanalizace. Město jedná s majiteli ostatních pozemků, kam by bylo možné zeminu rozhrnout. Zbytek bude nutné odvézt. Pokud pozemky město nezíská, zůstane tam skládka navždy. Proč k projednání bodu vůbec došlo, je především získání pozemků pro vybudování kanalizace. Rozhodně město nechce uklízet po někom jeho nepořádek. Jde spíš o to, že získáním pozemků bude možné vybudovat něco pro občany v této místní části. Podle občanů, kteří sledovali, když skládka vznikala, se jedná o stavební suť, cihly a podobný materiál, nemělo by dojít k žádné kontaminaci. Závěrem starosta řek, že určitě nejde o to narovnávat po někom jeho nedisciplinovanost. Místostarosta Sojka doplnil slova starosty, že pokud pozemky nezrekultivuje město, tak pan B  je nezrekultivuje určitě. MUDr. Adam řekl, že životní prostředí tento stav mnohokrát řešilo a stejně je výsledkem skládka. V případě, že město bude pozemky rekultivovat, potom by pan B vlastně vyhrál. S těmito slovy starosta souhlasil, ale tento krok města by mohl pomoci Hrubšicím. Pan Bula by nikdy městu nedal pozemky potřebné pro kanalizaci, kdyby město zároveň nepřistoupilo na to, že převezme i pozemky se skládkou. MVDr. Šlapanský navrhl do příště spočítat objem skládky, zjistit, zda opravdu neobsahuje nebezpečný materiál, spočítat přibližné náklady na její odstranění apod. Starosta odpověděl, že nechá zpracovat výkaz výměr.

 

15.

Prodeje nemovitých věcí (pozemky u chaty nebo RD)

 

Starosta města k bodu řekl, že se jedná o pozemky, které scelují určité parcely. Při stanovení jejich ceny by se nemělo postupovat podle cenové mapy. Jako příklad starosta uvedl cenu pozemků na Boží Hoře nebo chat, které mají pozemek či pozemek nemají. Pro všechny pozemky, které budou předmětem bodu 15, navrhl starosta cenu 300 Kč/m2. Ing. Blatný se zeptal, o jaké pozemky se jedná. JUDr. Chládková odpověděla, že v I. případě se jedná o 10 m2, kde se bude patrně rozšiřovat chata o přístavbu. V bodě č. II se jedná o opěrnou zídku a v bodě č. III se jedná o scelení pozemku na Boží Hoře. Pan Skála odpověděl, že by se mělo prodávat za cenu, jaká byla stanovena ostatním žadatelům. Starosta odpověděl, že se jedná o pozemky za Tescem a v minulosti se tyto pozemky neprodaly. Jedná se o pozemky, které nikdo jiný než současní majitelé sousedících pozemků nemohou využít. Pan Skála navrhl nechat zhotovit novou cenovou mapu, protože stávající ceny neodpovídají. Stavební místa, která město má, prodává za 500 Kč/m2 a v Němčicích byl od pana Sysla návrh, že prodá městu pozemek pro komunikaci, aby mohly být položeny inženýrské sítě, za 700 Kč/m2.  

 

15.1) Prodej pozemku p.č. 1158/156,  k.ú. Němčice

Jedná se o prodej pozemku u chaty č.e. 309 na pozemku p.č. 253, k.ú. Němčice. Záměrem žadatelů – vlastníků chaty – je rozšířit chatu o dřevěný přístřešek.

Rada města svým usnesením č. 31/R13 ze dne 18.5.2016 doporučila zastupitelstvu schválit záměr prodeje části p.č. 1158/72, o výměře cca 10 m2. Usnesením zastupitelstva č. 16/Z16 ze dne 6.6.2016 byl záměr prodeje schválen a byl vyvěšen na úřední desce v době od 8.6. do 24.6.2016.

Geometrickým plánem č. 522-229/2016 byl z pozemku p.č. 1158/72 o výměře 2164 m2, oddělen pozemek p.č. 1158/156, zahrada, o výměře 10 m2, který je předmětem kupní smlouvy.

 

Hlasování : Pro  11, proti   0, zdržel se  0      

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu,  kterou prodává město Ivančice pozemek p.č. 1158/156, zahrada, o výměře 10 m2, k.ú. Němčice, RL L Brno, a MM, Brno, do podílového spoluvlastnictví, za cenu 300,- Kč/m2.

 

15.2) Prodej pozemku p.č.  st. 362/1, zastavěná plocha, k.ú. Kounické Předměstí

Jedná se o pozemek u chaty, která je postavena na p.č. st. 362/2. Chata je umístěna v příkrém svahu, který je obestaven tarasem. Uprostřed vedou schody, nad nimi je vpravo chata, vlevo dřevěná kolna na nářadí, postavená bez povolení, nyní ji majitelka chaty chce zlegalizovat. Nad tarasem, chatou a kolnou pokračuje skála, ze které se občas uvolňují kameny a padají k chatě a kolně.

Pozemek nelze využívat k jiným účelům, bezprostředně navazuje na chatu, navíc je  vlastník a jeho majetek ohrožován padajícími kameny, proto musí činit příslušná opatření, aby ohrožení zabránil.

Cena pozemku pro rekreační objekty je 500 Kč dle posudku z roku 2010, dle nové cenové mapy, která ještě nebyla schválena, je 450 Kč. Cena manipulační plochy je 300 Kč mimo město, nově 540 Kč.

S přihlédnutím ke skutečnému stavu pozemku a možností jeho využití by zastupitelstvo mělo zvážit výši ceny.

Město musí prodávat nemovité věci za cenu obvyklou a hospodařit s majetkem s péčí řádného hospodáře. Pokud je prodejní cena vyšší nebo nižší než cena obvyklá, musí být zdůvodněna. Vzhledem ke stavu pozemku je v daném případě možné nižší cenu odůvodnit.  

 

Hlasování : Pro  11, proti 0, zdržel se 0        

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu, kterou prodává město Ivančice pozemek p.č. st. 362/1, zastavěná plocha, o výměře 95 m2 v k. ú. Kounické Předměstí, paní JB, Brno, za cenu 300,- Kč/m2.

 

15.3) Prodej pozemku p.č. 590/115, orná půda v k. ú. Ivančice

Jedná se o svah za novostavbou rodinného domu, pro město nevyužitelný.

Cena je uvedena ve 2 variantách.

Podle dosud používané cenové mapy z r. 2010 je cena orné půdy 5 – 12 Kč/m2, podle nového znal. posudku je cena orné půdy 20 Kč/m2  (nové ceny dosud nebyly schváleny).

 

Hlasování : Pro   10 , proti   1 zdržel se  0      

Usnesení č. 19) Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu, která prodává město Ivančice pozemek p.č. 590/115, orná půda, o výměře 47 m2 v k. ú. .Ivančice, manželům JD a DD, bytem Ivančice, za cenu  300,- Kč/m2.

 

16.

Záměr nabytí pozemků (v zahrádkářské kolonii na „Kocberkách“)

 

Rada města ponechala usnesením č. 30/R23 ze dne 10. 8. 2016  na zastupitelstvu města, zda schválí či neschválí uvedený záměr.

Jedná se o pozemky, které vede ÚZSVM jako pozemky neznámého vlastníka, a to do roku 2024, pokud se vlastník nepřihlásí nebo neobjeví. Potom by vlastnictví pozemků propadlo státu.

V souvislosti s pozemky, které užívá zahrádkářská kolonie sdružená v ČZS, se zjistilo, že vlastníkem uvedených pozemků je paní ZŠ, rozená Š , dříve občanka Ivančic, nyní žije v   Zastávce. Jedná se o osobu s omezenou svéprávností, soudem ustanoveným opatrovníkem je paní IP, úřednice OÚ Zastávka.  Opatrovníkovi není o vlastnictví  pozemků nic známo.

S žádostí o dořešení vlastnictví pozemků v zahrádkářské kolonii se obrátil na město Ivančice pan BB. Zdůrazňuje, že zahrádkáři pozemky dlouhá léta užívají, mají na nich postavené zahradní domky, jedná se většinou o starší občany, kteří pozemky užívají dlouhá léta a neradi by o ně přišli. Žádají proto město o pomoc a navrhují, aby pozemky koupilo město a následně je buď pronajalo, nebo prodalo zahrádkářům.

 

Hlasování : Pro   11, proti   0, zdržel se  0      

Usnesení č. 20) Zastupitelstvo města schvaluje záměr nabytí pozemků p.č. 565/3, trvalý travní porost, o výměře 79 m2, 590/4, orná půda, o výměře 320 m2, p.č. 590/66, orná půda, o výměře 16 m2 a p.č. PK 565, o výměře 5 585 m2, k.ú. Ivančice.

 

17.

Rozpočtové opatření č. 19

 

Vedoucí odboru plánovacího a finančního Ing. Ladislav Peška k bodu přednesl, že se jedná o dvě tabulky odboru investic, správy majetku a právního (dále OISMaP). V první tabulce se jedná pouze o přesun mezi paragrafem 3639 a 2212 či 2219. Na těchto paragrafech jsou vedeny pozemky pod komunikacemi a parkovacími plochami. Částka zůstává stejná. Jedná se pouze o přeúčtování. Druhé rozpočtové opatření již má požadavek na posílení z rezervy zastupitelstva a to ve výši 3 200 tis Kč. Z této položky je naplánován nákup veřejného osvětlení v částce 100 tis Kč, oprava rozvodů veřejného osvětlení v částce 150 tis. Kč, oprava havarijního stavu veřejného osvětlení Jižního obchvatu v ceně 2 500 tis. Kč a oprava spojovacího krčku jídelny na Komenského náměstí v ceně 450 tis. Kč. Poslední částí je převod z oddílu 61 do oddílu 53 (zpřesnění účtování)  a jedná se o 1 000 tis. Kč za kamerový systém. Výši této částky již zastupitelstvo schvalovalo. Obdobný je přesun v oddílech 61 do oddílu 43 převod částky 20 tis Kč na sociální služby.

 

 

 

 

 

 

 

RO č. 19 - ke schválení na 6. VZM dne 19. 9. 2016 (v tis. Kč)

 

 

1)

Tabulka OISMAP – rozpočtové úpravy

ORJ

Par

Pol

ORG

Individuální text

RU 2016

RO č. 19

Nová hodnota

101

3639

6130

 

Pozemky MSH a v intravilánu města

 

- 1 250,50

 

101

2212

 

 

Pozemky pod komunikací

 

760,50

 

101

2219

 

 

Pozemky pod parkovacími plochami

 

490,00

 

 

 

 

 

změna

 

0,00

 

555

6171

6121

1551

Kamerový systém

 

- 1 000,00

 

4

6171

5901

 

z rezervy zastupitelstva

 

- 3 200,00

 

5

3631

5139

 

Nákup materiálu VO

 

100,00

 

5

3631

5171

 

Opravy rozvodů VO

 

150,00

 

555

3631

5171

 

Oprava havarijního VO Jižní obchvat

 

2 500,00

 

555

5311

6121

1551

Kamerový systém

 

1 000,00

 

555

3113

6121

1320

Oprava spojovacího krčku jídelna Komenského náměstí

 

450,00

 

 

 

 

 

změna

 

0,00

 

2)

 

Městské lesy Ivančice – dokrytí ztráty za rok 2015

 

4

1031

5331

524

Narozpočtování příspěvku PO MěL

 

439,90

 

4

6171

5901

 

Z rezervy zastupitelstva

 

-439,90

 

 

 

 

 

změna

 

0,00

 

2)

 

Přesunutí rezervy na sociální služby z Od 61 do Od 43

 

12

6171

5901

 

Odebrání vytvořené rezervy na soc. služby

 

-20,00

 

12

4371

5221

 

Středisko rané péče

 

10,00

 

12

4371

5222

 

Dotyk II

 

8,00

 

12

4371

5901

 

Zbytek z převáděné rezervy na soc. služby

 

2,00

 

 

 

 

 

změna

 

0,00

 

 

V diskusi se pan Skála zeptal, čeho se týká přesun v první části rozpočtového opatření a zda se bere část prostředků schválených pro nákup pozemků pod sportovní halou. Ing. Peška odpověděl, že v oddílu 3639 bylo narozpočtováno cca 5 mil. Kč. Podle informací OISMaP se v současné době pozemky pod sportovní halou nebudou kupovat, proto došlo ke snížení narozpočtované částky. Částečně byl pokryt nákup pozemků pod parkovacími plochami – což je pozemek v Alexovicích – parkoviště u mateřské školy. Přeúčtování mezi oddíly 36 a 22 se provádí pouze z účetních důvodů, neboť účtování v oddíle 22 je správnější. Starosta se zeptal, kdo řekl, že se pozemky pod sportovní halou nebudou kupovat -třeba si to TJ Sokol rozmyslí a ke koupi dojde. Na to Ing. Peška odpověděl, že v tom případě by se prostředky musely vzít z rezervy zastupitelstva. Další dotaz zněl, kde chce město pozemky nakupovat. Místostarosta Sojka odpověděl, že zastupitelstvo muselo schválit nákup pozemků pod komunikacemi a jak řekl, má zato, že se schvaloval nákup pozemků pod komunikacemi na „Jižním obchvatu“. Zastupitelé řešili, které pozemky město koupilo za 760 tis. Kč. Místostarosta Sojka navrhl, že by se mělo prověřit usnesení zastupitelstva a zjistit tak, o jaké pozemky se jedná. JUDr. Dvořáčková řekla, že se nakupovaly pozemky od pana Zahradníčka, na to starosta odpověděl, že se jednalo cca o 200 m2 a tudíž to nemůže být taková částka. Nato odpověděla JUDr. Dvořáčková, že se nakupovaly pozemky od paní Sojkové. Místostarosta vysvětlil, že se jedná o pozemky vedle hřiště v Němčicích. MUDr. Adam navrhl schválit rozpočtové opatření bez první částí bodu 1) a navrhl prošetřit stav do příštího zasedání zastupitelstva. Místostarosta Sojka se zeptal, jaký by to mělo dopad, kdyby se bod neodhlasovat. Starosta odpověděl, že zastupitelé budou hlasovat, pouze do příštího zasedání zastupitelstva JUDr. Dvořáčková podá podrobné vysvětlení. Nikdo nezpochybňuje, že město pozemky nabylo, pouze se neví, o které pozemky se jedná. Druhý dotaz pana Skály se týkal veřejného osvětlení, kdy řekl, že položka k tomu určená je hodně velká. Zeptal se, zda město uvažuje o tom, že se nechá zpracovat generel veřejného osvětlení, aby bylo do budoucna možné vyhodnotit, co bude pro město výhodné. Zeptal se, zda na generelu pokročily práce a nebo zda se veřejné osvětlení opravuje pouze náhodně nebo zda je na Jižní obchvat zpracovaná projektová dokumentace. Starosta odpověděl, že zatím žádná firma nedokázala říct, který typ veřejného osvětlení je výhodnější. Zda sodíkové výbojky, u kterých jsou nižší pořizovací náklady a vyšší náklady na spotřebu, nebo  dražší LED osvětlení. Každá firma prosazuje svůj výrobek. E.ON. od něhož v současné době město nakupuje elektřinu, dal nacenění prací. U osvětlení nemusí být instalováno tolik sloupů. Na „Jižním obchvatu došlo k prodloužení vzdáleností mezi jednotlivými sloupy, sloupy jsou nižší, aby došlo k prosvícení celé plochy, a je tam navrženo LED světlo. Stále se však jedná pouze o plán, protože se jedná o zakázku, kterou bude nutné soutěžit.  Co se týče generelu, k tomu starosta řekl, že dosud žádné město nedokázalo vyhodnotit, co je vhodnější použít. K Jižnímu obchvatu starosta ještě doplnil, že se jedná o komplexní řešení, kdy bude nutné vyměnit všechny kabely. Místostarosta Sojka odpověděl, že projektová dokumentace zpracovaná je, ale dosud město neví, zda se bude postupovat podle nové projektové dokumentace nebo zda bude zvolena varianta opravy. Co se týče generelu, město má zpracovaný pasport veřejného osvětlení, ze kterého je patrné, kde jsou jaká světla umístěna, kde jsou sodíkové výbojky a kde je LED osvětlení. Důležité by bylo zjistit, kde je jak staré vedení, aby bylo možné říci, které úseky je třeba vyměnit. Např. na ulici Rybářská je vedení z 50. – 60. let minulého století. Toto by bylo vhodné zjistit, aby zastupitelé mohli schválit potřebné prostředky na jednotlivé rekonstrukce. Pan Skála navrhl zvážit, jakým způsobem bude veřejné osvětlení na Jižním obchvatu zhotoveno, neboť částka ve výši  2 500 tis. Kč je hodně vysoká a osvětlení bude muset fungovat několik desítek let. Navrhl postupovat podle projektové dokumentace a celou situaci vyřešit komplexně podle současných požadavků. Místostarosta odpověděl, že zastupitelé nemusí rozpočtové opatření schválit a požadovaná částka se může narozpočtovat do roku 2017, práce budou zhotoveny podle projektové dokumentace. Termín se ovšem protáhne, protože některé pozemky jsou  SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) a bude trvat poměrně dlouho dobu vše vyřídit. Otázkou potom zůstává, zda nedojde k nějaké nebezpečné situaci. Starosta doplnil, že ve zmíněném úseku nesvítí cca 5 světel, a hrozí to, že některé sloupy mohou spadnout; zároveň upozornil, že pokud se nebude postupovat v režimu havarijní opravy, budou se práce neúměrně protahovat a může dojít k neštěstí. Navazovat na opravu Jižního obchvatu by měla ulice Rybářská a poté by mělo následovat nové sídliště. Pan Skála poukázal na to, že jsou i úseky, kde světla do dnešní doby nesvítí. Podle MUDr. Adama by se mělo opravit to, co je akutní, a další věci by se měly zahrnout do rozpočtu roku 2017. Starosta navrhl schválit rozpočtové opatření tak, jak bylo předloženo. O slovo se přihlásila tajemnice městského úřadu a odpověděla zastupitelům na jejich dotaz týkající se nákupu pozemků - částka  490 tis. Kč se týkala nákupu pozemků pod parkovištěm u MŠ Alexovice, částka 760,5 tis. Kč byla cena za oba pozemky, které se kupovaly od paní Sojkové (silnice kolem „Stastu“ do ulice Pod Hájkem a dozadu kolem garáží. Starosta ukončil diskusi a nechal o bodu hlasovat. Ing. Peška doplnil ještě poslední bod rozpočtového opatření, kterým byla žádost příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice na dokrytí ztráty z roku 2015.          

 

Hlasování : Pro   11, proti   0, zdržel se  0      

Usnesení č. 21) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 19.

 

18.

Informace,  různé

 

Ing. Blatný se zeptal, jakým způsobem se řešila stížnost rodičů na vydávání obědů ve školní jídelně. Místostarosta Sojka odpověděl, že na toto téma jednala školská komise a předal slovo řediteli Základní školy T.G. Masaryka, aby podal vysvětlení. Mgr. Chytka odpověděl, že do konce měsíce září se pracuje podle provizorního rozvrhu a jakmile bude od měsíce října nastaven stálý rozvrh, bude celá záležitost znovu prodiskutována. Řekl, že škola opatření dělá a tato opatření se dělala i v předchozích letech. Pokračoval, že spolupráce se školní jídelnou je, ale jsou věci, které prostě nebudou úplně ideální. Jak řekl, fronty, když se vezme kterékoliv stravovací zařízení, budou, a to i v případě, když se pustí jednotlivé skupiny. Podle rozvrhu se to nijak jinak řešit nedá. Protože se sám chodí do jídelny stravovat, situaci sleduje a nevidí žádný problém. Skupiny se střídají jak ze strany gymnázia tak ze strany základní školy. Několikrát se stalo, že byl přítomen od začátku výdejní doby do konce, aby celou situaci vysledoval. Místostarosta Sojka doplnil, že vše bude asi navazovat i na spoje pro děti, které do obou zařízení dojíždí. Místostarosta Ing. Sládek se zeptal, zda mají obě školy provizorní rozvrh a kdy bude rozvrh definitivní. Mgr. Chytka odpověděl, že od měsíce října bude stálý rozvrh. Místostarosta Sojka se zeptal, jaké jsou výdejní hodiny v jídelně. Mgr. Chytka odpověděl, že jídelna vydává obědy od 11.45 hodin do 14.00 hodin. 1. a 2. třídy chodí jako I. skupina v 11,45, poté následuje gymnázium, pak jdou 3., 4. a 5. třídy základní školy, následuje opět gymnázium a následuje 12  tříd druhého stupně, který končí v půl druhé. Podle slov Mgr. Chytky to lépe vyřešit nepůjde. Ing. Blatný řekl, že má informace od rodičů, že dítě nejprve stojí ve frontě na polévku, poté stojí v další frontě na hlavní jídlo. Na to Mgr. Chytka odpověděl, že toto se ve školní jídelně neděje. Jak řekl, většina dětí ani polévku nejí. Starosta navrhl Ing. Blatnému, že společně navštíví školní jídelnu, aby na vlastní oči viděli, jakým způsobem provoz funguje. Zároveň bude možné prohlédnout úpravy, které se v zařízení provedly během hlavních prázdnin.

 

Starosta podal informaci, o tom, že bude jednat s firmou Bentex Bohemia o těžebních právech.

 

Pan R , se vyjádřil k jednání zastupitelů v souvislosti s pozemky paní S  a dále k jejich postoji k řešení pozemků v Hrubšicích. Jak řekl, v lokalitě, kde žádá o souhlas paní S , žádný z majitelů své pozemky nechce prodat; upozornil, že se město může dostat do situace, kdy bude výstavba zablokovaná. Podle jeho názoru je nejdůležitější nejprve se dostat k ostatním pozemkům a následně postupovat podle zástavbové studie. V případě pozemků v Hrubšicích řekl, že souhlasí s postojem zastupitelů, kteří byli proti nabytí pozemků do vlastnictví města. Osobně je ochotný podat trestní oznámení na zřizovatele černé skládky. Starosta se vyjádřil k poslední připomínce, že trestní oznámení mělo již dávno být podané ne až po pozastavení skládkování poslední dva roky. Mělo to být ihned, jak se začalo navážet. Návrh, aby skládku rekultivovalo město, byl dán proto, aby se pomohlo občanům Hrubšic a ne aby se pomohlo panu B . Krátce se starosta vyjádřil i k tomu, proč město chtělo vykoupit pozemky v Němčicích a podporovalo výstavbu podle studie. Město mělo především zájem pozemky zasíťovat a následně prodat občanům již připravené pro vlastní výstavbu. Všechno je pouze o ochotě lidí. Pokud někdo nechce prodat, tak neprodá. Jak řekl závěrem, proto podporuje developerské projekty pana K  a pana D , kterým se podařilo vykoupit všechny pozemky v lokalitách. Město je v tomto směru velice těžkopádné a jakékoliv nabytí pozemku až po smlouvu může trvat čtyři měsíce. Lokalitu v Němčicích se město pokusilo vykoupit proto, aby v souladu s územním plánem mohla proběhnout výstavba.  

 

19.

Zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 19. září 2016

– rekapitulace usnesení:

 

 

 

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a  pana Rostislava Štorka.

 

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

 

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2017 – obecná pravidla. Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje celkový objem finančních prostředků, jež budou   vyčleněny v rozpočtu města pro rok 2017 na veřejnou finanční podporu v roce 2017, v částce

3 000 000,- Kč, z toho na veřejnou finanční podporu Dílčích programů

Kultura, péče o památky a spolková činnost ……………………………    900 000,- Kč

Sport ……………………………………………………………………. 2 100 000,- Kč.

 

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje zařazení návrhů FC Ivančice na dobudování sportovního areálu do dlouhodobého plánu rozvoje města Ivančice.

 

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 880/45, orná půda, o výměře 500 m2, v k. ú. Kounické Předměstí.

 

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1683/55, orná půda, o výměře 443 m2, a části p. č. 1683/36, orná půda, o výměře cca 325 m2, k. ú. Budkovice.

 

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 549/3, orná půda, 320 m2, k. ú. Ivančice.

 

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr bezúplatného nabytí pozemku p. č. 517/6, orná půda, o výměře 13 m2, k. ú. Ivančice.

 

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. st. 1024, o výměře 967 m2, vodní dílo, hráz, nad kterým je vybudováno těleso jezu,

a schvaluje záměr prodeje  p. č. 2596/2, vodní plocha, o výměře 9 158 m2, k. ú. Kounické Předměstí.

 

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje revokaci svého usnesení přijatého na veřejném zasedání dne 26.9.2013 k bodu 6 programu ve věci souhlasu s umístěním stavby rodinných domů včetně doplňkových staveb na pozemcích p.č. PK 793 (KN 800/18), KN 800/19 a PK 792/1 (KN 800/20), vše k.ú. Němčice u Ivančic tak, že ho v celém rozsahu ruší.

 

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice odkládá projednání bodu Souhlas s umístěním čtyř samostatně stojících rodinných domů včetně doplňkových staveb na pozemcích p.č. PK 793 (KN 800/18), KN 800/19 a PK 792/1 (KN 800/20), vše k.ú. Němčice u Ivančic, prodloužení inženýrských sítí a chodníku na pozemcích p.č. PK 792/1 (KN 800/20), KN 1605/2, 1663/48 a 800/26, vše k.ú. Němčice u Ivančic dle předloženého výkresu - koordinační situace C.02. Souhlas je vázán na uzavření Smlouvy mezi městem a investorem stavby o budoucí smlouvě kupní na odkup budoucího pozemku p.č. KN 800/20, k.ú. Němčice u Ivančic a Smlouvy o budoucí smlouvě darovací na vybudovaný chodník a části nájezdů k jednotlivým RD na tomto pozemku a nabývá účinnosti následující den po uzavření obou těchto smluv, příp. poslední z nich.

 

Zastupitelstvo odkládá projednání smlouvy mezi městem Ivančice a investorem stavby Ivanou  Syslovou, a to Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na odkup budoucího pozemku p.č. KN 800/20, k.ú. Němčice u Ivančic dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 501-50/2015 ze dne 21. 1. 2016 a Smlouvu o budoucí smlouvě darovací na vybudovaný chodník šíře 1,5 m a části nájezdů k jednotlivým RD na tomto pozemku.

 

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí s umístěním stavby Dopravní a technická infrastruktura pro budoucí výstavbu rodinných domů – „U CIHELNY – II. etapa“  na pozemcích p. č. KN 940/13, 940/1312, 940/3, 940/2, 940/98, 950/3 a 3060, vše k. ú. Ivančice.

 

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí s umístěním stavby Novostavba rodinného domu včetně vedlejších a doplňkových staveb na pozemcích p. č KN 940/100, 940/99 a 940/46, vše k. ú. Ivančice.

 

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje  nabytí pozemků ve zjednodušené evidenci PK: p. č. 1007 o výměře 94 m² a p. č. 1009/3 o výměře 1410 m² v k. ú. a obci Ivančice, od pana OM, Ivančice, za kupní cenu 35 000,- Kč, do vlastnictví Města Ivančice; hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

 

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje nabytí pozemků:

 

a)       p. č. 2369/11 o výměře 59 m² v k. ú. Budkovice od paní LK, Moravský Krumlov, za kupní cenu 5.900,- Kč, do vlastnictví Města Ivančice; hrazeno bude z rozpočtu OISMaP, 

 

b)       p. č. 269/18 o výměře 545 m² v k. ú. Hrubšice od paní RČ, Třebíč, za kupní cenu 54.500,- Kč, do vlastnictví Města Ivančice; hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

 

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu,  kterou bezúplatně převede pan PB, bytem Ivančice, městu Ivančice pozemky p. č. 456/6, ostatní plocha, o výměře 135 m2, a p. č. 72/2, ostatní plocha, o výměře 534 m2, k. ú. Hrubšice – usnesení nebylo přijato.

 

Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu,  kterou bezúplatně převede pan PB, Ivančice, městu Ivančice pozemky p. č. 240/1, ostatní plocha, o výměře 180 m2, p. č. 241/3, orná půda, o výměře 1 761 m2, p. č. 242/3, orná půda, o výměře 262 m2, p. č. 455/5, ostatní plocha, o výměře 212 m2 a p. č. 456/4, ostatní plocha, o výměře  95 m2,  k. ú. Hrubšice – usnesení nebylo přijato.

 

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu,  kterou prodává město Ivančice pozemek p. č. 1158/156, zahrada, o výměře 10 m2, k. ú. Němčice, RL Brno, a MM, Brno, do podílového spoluvlastnictví, za cenu 300,- Kč/m2.

 

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu, kterou prodává město Ivančice pozemek p. č. st. 362/1, zastavěná plocha, o výměře 95 m2 v k. ú. Kounické Předměstí, paní JB, Brno, za cenu 300,- Kč/m2.

 

Usnesení č. 19) Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu, která prodává město Ivančice pozemek p. č. 590/115, orná půda, o výměře 47 m2 v k. ú. .Ivančice, manželům JD a DD, bytem Ivančice, za cenu  300,- Kč/m2.

 

Usnesení č. 20) Zastupitelstvo města schvaluje záměr nabytí pozemků p. č. 565/3, trvalý travní porost, o výměře 79 m2, 590/4, orná půda, o výměře 320 m2, p. č. 590/66, orná půda, o výměře 16 m2 a p. č. PK 565, o výměře 5 585 m2, k. ú. Ivančice.

 

Usnesení č. 21) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 19.

 

 

 

19.

Závěr

 

Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání zastupitelstva v 19.10 hodin.

 

V Ivančicích dne 19. září 2016

 

 

 

 

Milan Buček                                                                          Jaroslav Sojka

starosta                                                                               místostarosta

 

 

 

 

Ing. Jan Blatný                                                                      Rostislav Štork

ověřovatel                                                                      ověřovatel

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Ivana Krejčová

Příloha: č. 1) prezenční listina