Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   
Město Ivančice » Články a zprávy » Výpis článků


20 let od úmrtí Vladimíra Menšíka

Již dvacet let uplyne od smrti Vladimíra Menšíka, který zemřel 29. května 1988 v Brně. Měl řadu let těžké astma, ale tuto obtížnou nemoc si nepřipouštěl. Do svých posledních dnů byl velmi pracovitý a činný herec, který na sobě nikdy nedával znát obrovskou únavu způsobenou tímto onemocněním. Menšíkova obliba u veřejnosti neklesá ani po 20 letech. Ve velké anketě „Největší český komik 20. století“ skončil hned za Vlastou Burianem, i když hrál i vážné role. Jeho popularitu přesvědčivě dokazuje i návštěvnost Stálé expozice Vladimíra Menšíka v Ivančicích, kterou již vidělo 47.680 návštěvníků. Celý článek

Radoslav Šrot: Rád se do vás znovu vracím, moje rodné Ivančice
27. července letošního roku předal pan starosta MUDr. Vojtěch Adam ceny města Ivančic čtyřem osobám, jako ocenění za jejich celoživotní práci. V mém případě to bylo za dlouholetou literární činnost pro širokou obec zahrádkářů v cele naší republice. Byl jsem tímto oceněním mile potěšen, protože jsa sice rodem Vančák, již 60 let v nich nežiji. Ale pravidelně se do nich jednou, i dvakrát ročně vracím, za nejbližšími členy rodiny i dalšími příbuznými a na setkáváni s bývalými spolužáky z gymnázia, na němž jsme maturovali před 66 lety. Není tedy divu, že se mnozí Vančáci, zajímající se o to, komu a proč schválilo zastupitelstvo města udělení Cen, ptají, kdo že to vlastně ten Šrot je. Tu jsou tedy bližší informace. Celý článek

Za Otou Brückem
Čestný občan našeho města plukovník ve výslužbě Ota Brück nás opustil navždy v pátek dne 27. července, tedy v předvečer ivančické pouti. V neděli 12. srpna by se dožil 92 let. I když se tento válečný veterán narodil v Brně, k Ivančicím lnul láskou podloženou vzpomínkami mládí.V čilé korespondenci ze svého trutnovského bydliště se vyznává ze svého vztahu k našemu městu, jehož je od 24.7.2003 čestným občanem. Vždy nechával pozdravovat známé a všechny „milé Vančáky“. Byl také fotbalistou NSK Ivančice a v dobovém almanachu je uváděn, že spolu s Otto Šachrem, Waltrem Komárkem a Miroslavem Muchou se zúčastnili bojů za osvobození naší vlasti. Celý článek

Alfons Mucha a jeho ivančická přátelská "sezení"
Před 68 lety, 14. července 1939, zemřel v Praze náš slavný rodák Alfons Mucha. Bylo to v prvním roce nacistické okupace, kdy nacisté tvrdili, že české země jsou „odvěkým říšským územím“, vystupovali jako panský národ nadlidí a všechno české bylo u nich méněcenné. Začali bezohledně germanizovat a kuli plány, co udělají s českým národem po vítězné válce, až uvolní prostor Čech a Moravy. Část vyvraždí, část přestěhují a zbytek poněmčí ... V takovém dusném ovzduší se konal ve středu 19. července 1939 na vyšehradském Slavíně pohřeb tvůrce monumentální Slovanské epopeje, jíž dokazoval v duchu Palackého, že naše dějiny jsou stálým potýkáním a odvěkým zápasem Slovanů s Germány, na jejichž mohutných plátnech zobrazoval vítězství Žižkovo nad Zikmundovými křižáky, vítězství Slovanů nad řádem německých rytířů v bitvě u Grünwaldu 1410 a jíž Alfons Mucha vléval do našich srdcí myšlenku odporu proti německému násilí, myšlenku odvahy, síly a statečnosti, víry v budoucnost. Celý článek

Vzpomínka na Jana Fibicha
„V květu mládí zrádný výstřel skolil Tebe, jemuž nad vše vlastní byla svoboda. Synu drahý! Raději smrti jsi volil, nežli zajatcem být vraha národa." Čas plyn jako voda, ale vzpomínky stále zůstávají. Zůstávají zvláště na toho, který odešel mlád, plný sil, s odhodláním postavit se na odpor násilí, bezpráví a cizácké tyranii. 15. května uplynulo již 65 let, kdy jsme si připomněli tragickou smrt ivančického občana - odbojáře, bratra Jana Fibicha. Za okupace se stal tento rodilý Vídeňák jedním z prvních členů ilegální mládežnické organizace, kterou vedl student práv Hynek Růžička. Společně s Václavem Procházkou a Janem Harašem se aktivně zapojili do protinacistického odboje vydáváním a rozšiřováním protiokupačních tiskovin a také získáváním zbraní pro případný ozbrojený střet. Stojí jistě za zmínku, že Fibich se nebál sebrat zbraň z německé sajdkáry stojící před úřadem. V době heydrichiády skutečná odvaha. Celý článek

Šedesát let od odhalení pamětní desky P. Adolfa Tesaře
V neděli 20. dubna 1947 byla na budově zdejší fary slavnostně odhalena pamětní deska dlouho­letému ivančickému faráři Adolfu Tesařovi, oběti heydrichiády, jehož nacisté popravili 16. června 1942 v Brně - Kounicových kolejích. Přestože jeho obětavá činnost byla mnohokráte popsána, u příležitosti tohoto jubilea si zcela jistě zaslouží opětnou pozornost veřejnosti. Dříve narození pak sobě oživí vzpomínku jak na pana faráře, tak i na někdejší slavnost.
Páter Tesař se narodil 29. dubna 1885 v rodině hostinského ve Stínavě, malé vesničce na Prostějovsku. Po vystudování Slovanského gymnázia v Olomouci a bohosloví v Brně byl v roce 1910 vysvěcen biskupem Huynem na kněze. Po působení na několika farnostech Znojemska, Třebíčská a Brněnská přišel 1. lis­topadu 1919 do Ivančic. Celý článek

Oto Brück
Zřejmě nejznámějším židovským zahraničním vojákem z Ivančic je Oto Brück. Čestný občan Ivančic letos v srpnu oslavil své 91. narozeniny, proto Vám při této příležitosti přinášíme jeho představení a seznámení s životem. Narodil se 12. srpna 1915 a své mládí prožil v Ivančicích. Po dvou letech měšťanské školy vystudoval šest tříd státního reálného gymnasia s maturitou. K 1.10.1937 byl zařazen do Školy důstojníků pěchoty v záloze u 14. divize v Brně-Židenicích, po jejím absolvování přišel v hodnosti desátníka aspiranta k Pěšímu pluku 10 „Jana Sladkého Koziny", rovněž v Brně. Po příchodu Němců a vzniku Protektorátu Čechy a Morava přechází začátkem prosince 1939 u Velkých Karlovic moravsko-slovenské hranice a dostává se do Maďarska. Celý článek

Vzpomínky na Alfonse Muchu
Jméno Alfonse Muchy je známé po celém světě a jeho dílo obdivují návštěvníci výstav v řadě metropolí a velkoměst na všech kontinentech. Byl to ivančický rodák, který dosáhl ve světě největšího úspěchu. Narodil se 24. 7.1860 jako syn soudního služebníka v zadním traktu ivančické soudní budovy, která sousedila s věznicí. Pocházel ze šesti dětí. Výtvarné vlohy se u něho projevovaly odmalička. Byl to hošík zvídavý. „Chodíval se dívat na malíře pokojů, jak zdobí místnosti tehdy módními ornamenty," vyprávěly jeho sestry. Často stával před dílnami hrnčířů v Široké ulici a s velkým zájmem pozoroval, jak vyrábějí na hrnčířském kruhu pěkně tvarované pulcary, džbány a povidláky. Nejvíce se však těšil, když cukráři chystali pečivo na jakubskou pouť. Celý článek

Prof. Dr. Vinzenz Bulhart, významný vědec, ivančický rodák
Nikoho nepřekvapí a je obecně známo, že se v Ivančicích narodilo poměrně mnoho významných a ve světě známých osobností. Vždy je však velmi příjemným překvapením, pokud se podaří objevit další „nové“ jméno. Tedy osobnost, kterou zdejší veřejnost příliš nezná, nemluví se o ní, nebo doposud zde nebyla významněji medializována. Ovšem v odborných kruzích, široké veřejnosti a dokonce po celém světě je velmi proslavena svojí prací, významem a věhlasnou odborností ve svém oboru. Právě takovou osobnost, svého dalšího rodáka, město Ivančice našlo a je mi potěšením Vám zprostředkovat představení významného rakouského vědce Prof. Dr. Vinzenze Bulharta. Narodil 28. prosince 1885 v Ivančicích a zemřel 18. května 1965 ve Vídni. Celý článek

Mirek ELPL
„Město se třemi zlatými poháry v modrém poli, buď zdrávo! Do tvého znaku sahám, beru jeden kalich po druhém, a když jej pak vztyčuji proti slunci…“ Tak oslovil spisovatel Mirek Elpl naše město v prologu své knihy Tři zlaté poháry. Takovému uměleckému povznesení se dostalo málokterém městu a Ivančice takto vstoupily do krásné literatury. Mám na mysli prózu, protože básnicky byly Ivančice oslaveny již dříve, v 16. století Esromem Rüdingerem, v novější době Petrem Bezručem. Celý článek

Vzpomínka na Jakuba Svobodu
Letos si připomínáme 130. výročí narození lidového umělce Jakuba Svobody (*17.11.1875). Pamětníci o něm vyprávějí, že ho vídali v jeho charakteristickém oděvu, v krátkých kalhotách s přezkami pod koleny, šedých punčochách, lehkém kabátku, na hlavě placatou čepici, přes rameno velkou fotokameru vlastní výroby, kráčet ulicemi města. Obrázky roznášel ve velké konvi, do níž potom ukládal naturálie, které získal. Místo peněz dostával: vejce, máslo, mouku, něco ze zabíjaček apod. - to byl honorář za jeho fotografie staveb, hodů, mladých odvedenců - rekrutů. Svým zákazníkům přinášel bujaré akvarely, celkové pohledy na vesničky, domky před přestavbou, návsi, hodové zábavy atp. Jakub Svoboda byl „všeumělec", vypráví se o něm, ten dovedl všecko. Maloval, fotografoval, hrál na citeru, vyřezával, vyráběl modely a plastické mapy, školní pomůcky pro výuku vlastivědy a zeměpisu. Jakub Svoboda také „básnil" a psal svérázným slohem. Celý článek

První český starosta Ivančic
V 19. století, kdy německá menšina ve městě se snažila občanům vtisknout německou tvář, kdy germanizovala obyvatele na úřadech, na školách i ve vojsku, se zásluhou místních buditelů Tomáše Procházky, Beneše Metoděje Kuldy a Václava Novotného, kteří burcovali k národnímu uvědomění, počalo se město pozvolna probouzet ze všední lhostejnosti. Celý článek

Generál major Miloš Knorr - čestný občan města
Zastupitelstvo města Ivančice schválilo v roce 2003 na svém 6. zasedání udělení čestného občanství generálovi v.v. a válečnému veteránovi panu Miloši Knorrovi a plukovníkovi v.v. a válečnému veteránovi panu O. Brückovi. Ve středu, dne 23. června 2004, bylo slavnostně předáno čestné občanství Miloši Knorrovi. Celý text proslovu od místostarosty města věnovaný této slavnostní příležitosti vám přináší IIP v plném znění. Celý článek

HYNEK RŮŽIČKA
Dne 5. dubna 2004 tomu bylo přesně 89 let od narození vůdce mladých ivančických odbojářů, Hynka Růžičky. Na studiích právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se přiklonil k levicovým názorům a stal se členem Komunistické studentské frakce (známé pod zkratkou KOSTUFRA) a Jednoty nemajetného a pokrokového studentstva. Všestranný sportovec, Sokol, divadelník a skautský funkcionář měl ty nejlepší předpoklady k vedení mládeže. Celý článek

Vzpomínky na rodáky a osobnosti v únoru
I v měsíci únoru jsme vzpomněli výročí narození osobností, jejichž jména jsou spojena s Ivančicemi: Jan Procházka - významný spisovatel a filmový scénárista (Ať žije republika, Ucho). Jan Blahoslav - humanista, který učinil z Ivančic středisko vzdělanosti (kolébka Bible kralické). Josef Husák - propagátor historie a krás města. Stanislav Nešpůrek - český fyzik, vědecký pracovník Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze.Anton Mauritz Worell - starosta Ivančic a pěstitel chřestu - zasloužil se o světový věhlas ivančického chřestu. Celý článek

Vzpomínky na rodáky a osobnosti v měsíci lednu
Ivančický portál vám pravidelně připomíná významná výročí slavných rodáků a osobností. Určitě vás bude zajímat, kdo se narodil v lednu a čím naše město proslavil. V tomto díle jsou prezentováni: Ladislav Vašek - bratr básníka Petra Bezruče - výrazná osobnost ivančického kulturního života a uznávaný pedagog, Václav Ignác Dusík - varhaník a sbormistr, Karel Elgart Sokol - spisovatel a kulturní pracovník, Božena Komárková - filozofka, teoložka a obhájkyně lidských práv, Jan Slabý - farář, který podnikl dalekosáhlou opravu ivančického kostela ... Celý článek

Vzpomínka na Miloše Navrátila
14. ledna 2004 vzpomínáme stočtvrté výročí od narození ivančického tiskaře Miloše Navrátila, osobnosti, která se výrazně zapsala do novodobých ivančických kulturních dějin. Miloš Navrátil byl grafik, malíř, básník i spisovatel, nadšený propagátor historických pamětihodností Ivančic a okolí. O minulosti města psal příspěvky do denních listů i do časopisů a proslovil mnoho přednášek s vlastivědnou tematikou. Celý článek

Tomáš Procházka
Tomáš Procházka byl pro Ivančice bezesporu nejvýznamnější osobností, která ovlivnila obraz města v 19. století. Byl to kněz, narozený 11. 12. 1803, z rodu proslulých ivančických hrnčířů. Životním dílem Procházkovým bylo znovupostavení svatojakubské kaple nad městem, pro které získal veřejnost a které se uskutečnilo vlastními silami ivančických občanů. Sám vychovával věřící k obnovení zbožnosti nejširších vrstev v barokním duchu. Celý článek

Jiří Kratochvíl
Narodil se 8. 12. 1924 v Ivančicích, housle vystudoval u Josefa Jedličky na brněnské konzervatoři. Dlouho před absolutoriem (v roce 1948) však jevil náklonnost k viole, na niž hrál ve školním orchestru, v Moravské studentské filharmonii a zejména pak ve školním komorním souboru, ze kterého pak vyrostlo Janáčkovo kvarteto. Charakterizován jako "umělec velké hudebnosti a vážného interpretačního pohledu". Celý článek

Jakub Svoboda
Dne 17.11. 1875 se v Ivančicích narodil Jakub Svoboda. Insistní umělec, malíř, písničkář, modelář, fotograf, hudebník, svérazná postava Ivančic, všeobecně nazývan "umělec". Henri Rousseau z Ivančic. Tak ho nazval básník a spisovatel Jan Skácel. V místním muzeu lze shlédnout mnohé z jeho tvorby, mezi významná díla patří např. plastický model "Ivančice v roku 1873". Celý článek

Jaroslav Matějka
Spisovatel, autor knih životopisných monografií, literatury faktu, románů často s inspirací autorova mládí v Ivančicích. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří např. - Život sira Winstona (o Winstonu Churchillovi), Náš dědek Josef, Rodáci, Gottwald a další. Celý článek

Jan Procházka
V šedesátých letech dokáže tandem Kachyňa-Procházka konkurovat i takzvané nové vlně. Mytizovaný národní charakter atakují třeba nevšedním ztvárněním posledních dnů války pohledem malého chlapce ve filmu "Ať žije republika" či očima mladé vdovy v "Kočáru do Vídně". Celý článek

Vladimír Menšík
Speciální příloha o V.Menšíkovi včetně filmografie, fotek a zvukových nahrávek jeho vyprávění. Celý článek

Václav Novotný
Stránky obsahují veškeré informace o jeho životě, fotografie, plné znění jeho textů, korespondenci. Určitě stojí za prohlédnutí. Autorem stránek je Tomáš Batěk. Celý článek