Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   


Zákony

Město a jeho orgány jednají a rozhodují zejména podle následujících právních předpisů, ve znění pozdějších změn a doplnění:

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
• zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
• zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
• zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
• zákon č. 22/2004  Sb., o místním referendu
• zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
• zákon č. 352/2001., o užívání státních symbolů České republiky
• zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů
• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
• zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
• zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
• zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
• zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
• zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
• zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
• zákon č. 561/2004 Sb.,  školský zákon
• zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
• zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
• zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
• zákon č. 21/2006  Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
• zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
• zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
• zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
• zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  (stavební zákon)
• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
• zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
• zákon č. 231/1999 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
• zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Do jednotlivých předpisů,  jejich změn, doplnění a prováděcích předpisů, lze nahlédnout na příslušných odborech Městského úřadu Ivančice.