Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   


Obecně závazné vyhlášky města

Platné obecně závazné vyhlášky města (OZV), ve znění pozdějších změn a doplnění jsou:

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Místní poplatek za vydání povolení k vjezdu do vybraných míst

Místní poplatek za rekreační pobyt

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Koeficient pro výpočet daně z nemovitostí

Omezující opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice

O nočním klidu

Zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství

Pravidla pro pohyb psů na území města Ivančice

O užívání plakátovacích ploch v majetku města Ivančice

Požární řád

Stanovení školských obvodů základních a mateřských škol

Zřízení městské policie ve městě Ivančice


Následující obecně závazné vyhlášky jsou také platné, ale jejich účinnost v podstatě jen ruší platnost dříve platných OZV (popř. byly nahrazeny, např. Nařízením města).

Fond rozvoje bydlení

Podrobnosti o stejnokroji strážníků městské policie a o jeho nošení

Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Místní poplatek ze vstupného

Řád veřejného pohřebiště

Používání zábavné pyrotechniky na veřejných prostranstvích

Tržní řád

Ochrana proti alkoholismu a jiným toxikomániím včetně kouření ve městě Ivančice

Stanovení zakázaného prostoru v oblasti vojenského muničního skladu Budkovice

Udržování čistoty a pořádku ve městě Ivančice

Nájemné z nebytových prostor

Odtahování vozidel na území města Ivančice

Dražební řád

Úhrada neinvestičních výdajů za provoz mateřské školy


Aktualizace přehledu k 22. 07. 2016.
Obecně závazné vyhlášky města jsou k nahlédnutí na právním oddělení odboru investic, správy majetku a právního.