Hlavní strana obecného profilu serveru Ivančice.cz  
Středa 29. 3. 2017, dnes má svátek Taťána, zítra Arnošt.    

Ivančická věž a znak města Ivančice

  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Město Ivančice » e-Zpravodaj » Městský úřad informuje

Sociálně - právní ochrana dětí v ORP Ivančice

         Město Ivančice zahájilo v únoru 2014 realizaci projektu ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu a bn státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je podpora OSPOD Ivančice v kontextu zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.

Budova Palackého náměstí 5/11 (najdete ji za Památníkem A. Muchy),
kde sídlí odbor sociálních věcí MěÚ Ivančice

Komplexní cíl je realizován prostřednictvím dílčích klíčových aktivit: navýšení počtu zaměstnanců OSPOD,  profesního rozvoje zaměstnanců, kteří využívají ke zvyšování kvality poskytované služby podpory nezávislého odborníka ve formě supervize, vzdělávání v akreditovaných kurzech MPSV ČR a zkvalitnění materiálně technického vybavení OSPOD Ivančice pro přímou práci s klienty na pracovišti i v terénu.

Co znamená OSPOD?

OSPOD je orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Jeho činnost lze rozdělit na úseky:

 • Péče o dítě
 • Kuratela

Kdo jsou naše cílové skupiny?

Děti, mladiství a jejich rodiny.

V jakém správním území působíme?

OSPOD Ivančice je správním obvodem obce s rozšířenou působnosti státní správy. Nachází se v Jihomoravském kraji v jihozápadní části okresu Brno-venkov. OSPOD Ivančice zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany pro obce: Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Neslovice, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Pravlov, Senorady, Trboušany.

Oddělení péče o dítě zabezpečuje zejména:

agendy na úseku péče o rodinu a dítě spadající do komplexního výkonu sociálně-právní ochrany nezletilých dětí a to:

 • výkon kolizního opatrovnictví v občansko-právním soudním řízení ve věcech nezletilých dětí (úprava rodičovské odpovědnosti před a po rozvodu atd.) Zpracovává zprávy o rodinném a výchovném prostředí dětí, osobní účastí u soudních jednání hájí zájmy nezl. dětí, vyjadřuje se soudu k úrovni péče o děti a podává návrhy ve věcech výchovy.
 • sociálně-právní ochranu dětí, posuzuje celkový stav a příčiny negativních jevů v přirozeném prostředí nezl. dětí, provádí opatření dle aktuálního stavu (přednostně řeší případy, kde je podezření, že jsou děti vážně ohroženy, týrány, zneužívány nebo jinak poškozovány trestnou činností), předkládá soudu návrh na předběžné opatření, zjistí-li, že je dítě ohroženo na životě či zdraví, řeší situace dětí, o něž se rodiče nemohou nebo nechtějí starat a podává soudu návrhy na vhodná řešení (např. svěření do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nařízení ústavní výchovy atd.)
 • náhradní rodinnou péči, zde provádí vyhledávání a evidenci žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu. Zajišťuje kompletní dokumentaci dětí vhodných do náhradní rodinné péče. V souvislosti s tím prošetřuje prostředí osob, jimž má být dítě svěřeno do péče. Vede evidenci pěstounských rodin a udržuje s nimi pravidelný kontakt, kdy těmto rodinám zajišťuje pomoc a poradenství.
 • poradenskou činnost – pomáhá rodičům a osobám nahrazujícím péči rodičů při řešení obtížných životních situací.

Spolupracující instituce:

 • Spondea o.p.s., intervenční a krizové centrum, Sýpka 25, Brno
 • Persefona o.s., Jiráskova 8, Brno, pracoviště Ivančice,
  Zemědělská 2
 • Rodinní terapeut – Mgr. M. Tělupil, Opuštěná 9/2, Brno
 • Trialog, Colova, 17, Brno  

Kurátor pro mládež se zabývá zejména:

 • nezletilými dětmi do 15-ti let, které se dopustily činu jinak trestného
 • mladistvými (15-18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání nebo kteří se dopustili přestupku
 • dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného rázu (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce...)
 • samostatně zajišťuje sociálně právní poradenství a sociální práci s problémovými rodinami, skupinami nebo jednotlivci, zprostředkovává pomoc poradenských a zdravotních pracovišť
 • pomáhá nezletilým a mladistvým propuštěným z ústavní nebo ochranné výchovy a mladistvým z výkonu trestu odnětí svobody, aby se co nejvhodněji začlenili do společnosti
 • účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích
 • spolupracuje se zařízeními pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody, se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, spolupracuje s orgány obcí, zdravotnickými a školskými zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce, charitativními a jinými organizacemi.

Spolupracující instituce:

 • SVP  Kamenomlýnská 12, Brno,
 • SVP Help Me Bořetická 2,  Brno,
 • SVP Veslařská 252, Brno,
 • Sdružení Ratolest, Třída Kpt. Jaroše 7b, Brno
 • Probační a mediační služba ČR, Moravské náměstí 11, Brno

Všichni pracovníci tohoto oddělení prošetřují situace v rodinách na základě upozornění občanů, škol, zdravotních zařízení (zvl. dětských lékařů) na zanedbávání péče o děti, týrání či závažnou nefunkčnost rodiny či ohrožení zájmů a práv dětí.

Jaká je provozní doba?

Pondělí

07.30 – 11.30

12.30 - 17.00

úřední den

Úterý

07.30 – 11.30

12.30 - 14.00

PD

Středa

07.30 – 11.30

12.30 - 17.00

úřední den

Čtvrtek

07.30 – 11.30

12.30 - 14.00

PD

Pátek

07.30 – 11.30

12.30 - 13.00

PD

PD - provozní doba pro veřejnost v neodkladných a naléhavých případech nebo po domluvě s příslušným referentem. V této době pracovníci zejména připravují spisy, vyřizují své agendy, pořizují doklady, provádí místní šetření a další práce v terénu a nemusí tak být vždy k zastižení na svém pracovišti.

Jaké jsou kontakty na nás?

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

vedoucí a kurátor pro dospělé

Ing. Olga Prokopová

546 419 490

prokopova@muiv.cz

sociálně-právní ochrana dětí

Pavla Fialová, DiS.
Mgr. Lucie Kratochvílová, DiS.
Bc. Šárka Houfková
Jitka Šandová, DiS.
Mgr. Zdeněk Geyer     

546 419 491

546 419 494

546 419 496
546 419 498
546 419 489

fialova@muiv.cz

kratochvilova@muiv.cz

houfkova@muiv.cz
sandova@muiv.cz
geyer@muiv.cz

fax 546 419 497

Sociální pracovníci oddělení sociálně – právní ochrany dětí - Rozdělení správního obvodu

Standardizace v ORP Ivančice, CZ.1.04/3.1.03/C2.00083

Datum uveřejnění: 09. 07. 2014
Autor:

Ing. Olga Prokopová


Další zajímavé příspěvky v této rubrice ...
  09.07.2014: Sociálně - právní ochrana dětí v ORP Ivančice
  26.05.2014: Ohlédnutí za výsledky voleb do Evropského parlamentu v Ivančicích
  29.10.2013: Ohlédnutí za výsledky voleb do PSP ČR v Ivančicích
  28.01.2013: Ohlédnutí za výsledky 2. kola prezidentských voleb, aneb jak jsme volili v Ivančicích
  14.01.2013: Ohlédnutí za výsledky 1. kola prezidentských voleb, aneb jak jsme volili v Ivančicích


Úřední deska

Nejnovější dokumenty vyvěšené na elektronické úřední desce:

Záměry města týkající se převodů, nájmů a pachtů nemovitých věcí  
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb.

Aktualizace seznamu k 01.02.2017
 
Upozornění na uložení písemnosti, subjekt: Gmyrja Ivan nar. 1989 

Aktuality


Odečty stavů elektroměrů

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že na území Ivančice-město budou probíhat odečty stavů elektroměrů ve dnech od 1. do 20. dubna 2017.
Taktéž budou odečítány stavy elektroměrů jiných energetických společností. Žádáme tímto laskavě občany, kteří nebudou v těchto dnech k zastižení, aby zanechali na viditelném místě lístek se stavem a výr. číslem elektroměru. Za vstřícnost děkujeme všem občanům.
Marcela Bébarová - odečty E.ON, mob. 774081775
-2017-03-27 13:26:00-

Zveřejnění studie proveditelnosti

Tímto seznamujeme širokou veřejnost s dokumentem "Návrhy efektivních opatření ke snížení povodňových rizik v dílčím povodí Dyje - lokalita Ivančice".
Navrženými opatřeními dojde k ochránění majetku a obyvatel města Ivančice.
Základním cílem záměru je vybudování ochranných hrází podél vodních toků Jihlava a Oslava a realizace suchých poldrů na Mřenkovém potoce a jeho pravostranném přítoku. Všechny navrhované stavební objekty jsou navrženy na absolutní ochranu Q100. Obsahem této části studie je základní koncepční řešení PPO, s vymezením dotčených ploch pro budoucí zábor opatření. Dále je ve studii uveden souhrn dotčených územních limitů, ochranných pásem, dotčení nenýrských sítí. Nedílnou součástí je hrubý propočet investičních nákladů navržených objektů. Studie stanovuje potenciální povodňové škody v případě bez provedených opatření, jejímž objektivním zhodnocením pak je finanční efektivita jednotlivých opatření nebo jejich souborů vyjádřená průměrným ročním ekonomickým rizikem.

Soubor ke stažení: Studie proveditelnosti.
-2017-03-21 11:53:00-

Volné hodiny pro sportování

Ve středu 15.3.2017 od 8:00 do 17:00, ve čtvrtek 16.3.2017 do 8.00 do 14:00, v pátek od 8:00 do 15:00, v sobotu 18.3.2017 od 8:00 do 14:00, v neděli 19.3. 2017 od 8:00 do 16:30 je možné si zahrát badminton nebo podobný sport v městské sportovní hale.
K dispozici je 5 kurtů. Cena 200 kč / h za kurt. Přezůvky, rakety a míčky vlastní. Ostatní sporty dle platného ceníku.
Bližší informace v MSH nebo SMS na 724 029 576
-2017-03-14 11:57:00-

Konec veterinárních opatření

Státní veterinární správa zrušila 12.3.2017 všechna vydaná nařízení a opatření týkající se ptačí chřipky.
Občané si mohou pořizovat novou drůbež.
-2017-03-13 11:05:00-

Fakturační odečty vodoměrů

Němčice - 10. - 28. března 2017
-2017-03-10 09:45:00-

 

english česky