Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Městský úřad Ivančice » Povinné informace dle zákona 106/99 Sb.

Příjem žádostí a dalších podání

Písemné žádosti, návrhy, podněty, stížnosti apod. se podávají poštou nebo přímo na podatelně MěÚ, popřípadě na příslušném odboru MěÚ, nebo ústně do protokolu. Podání lze učinit také e-mailem, faxem či jiným telekomunikačním zařízením, které přenáší informace v písemné formě. Takové podání, obsahující návrh ve věci, však musí být písemně nebo ústně do protokolu doplněno nejpozději do tří dnů. Na požádání musí pracovník, u kterého je podání učiněno, potvrdit jeho přijetí. Pracovník zajistí předání podání k zaevidování na podatelnu. Zde jsou podání rozdělována k vyřízení jednotlivým orgánům, odborům nebo organizačním složkám.

Rozhodnutí, nebo jiná opatření orgánů města se doručují adresátovi do místa trvalého pobytu, nebo na jinou adresu uvedenou v podání. Po dohodě může adresát písemnost převzít u příslušného pracovníka, kterému potvrdí příjem písemnosti. Podmínky, za kterých je možno použít doručení veřejnou vyhláškou, upravuje správní řád a dále zvláštní předpisy.

Vyřizování ve věcech samostatné působnosti

Na vyřizování podání ve věcech samostatné působnosti (samospráva) se obecně nevztahuje správní řád, pokud zákon nestanoví jinak. Výjimkou je např. rozhodování podle § 56 až 58 zákona o obcích, na které se správní řád podle § 147 odst. 1 písm. a) zákona o obcích vztahuje, ačkoliv se jedná o rozhodování v samostatné působnosti.

Záležitosti se vyřizují bez zbytečných průtahů, v závislosti na stupni složitosti a naléhavosti. Nejpozději do 30 dnů by měl být navrhovatel písemně uvědomen o rozhodnutí, nebo alespoň o stadiu projednání záležitosti, pokud vyžaduje rozhodnutí rady, zastupitelstva, nebo projednání s jinými subjekty apod. Podání v samostatné působnosti by měla být vyřízena nejdéle do 60 dnů.

Vyřizování ve věcech přenesené působnosti

Na vyřizování podání ve věcech přenesené působnosti (státní správa) se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Podle správního řádu se v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě předložených dokladů, rozhoduje bezodkladně. V ostatních případech, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, je orgán povinen rozhodnout do 30 dnů, ve zvláště složitých případech nejdéle do 60 dnů. Přerušení řízení se do této lhůty nezapočítává.