Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Městský úřad Ivančice » Povinné informace dle zákona 106/99 Sb.

Opravné prostředky

Pokud povinný subjekt žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, byť i jen zčásti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti popřípadě o odmítnutí části žádosti lze podat odvolání k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolací orgán rozhodne o odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, toto rozhodnutí je však přezkoumatelné soudem.

Na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel stížnost, pokud nesouhlasí s vyřízením žádosti nebo mu nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší sdělené úhrady.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení povinného subjektu nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla.O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Poskytnutí požadované informace

do 15 dnů od přijetí či doplnění žádosti

Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace

nejvýše o 10 dnů

Rozhodnutí o odmítnutí  žádosti

do 15 dnů od přijetí žádosti

Informování žadatele o odložení žádosti, jestliže se žádost nevztahuje k působnosti úřadu

do 7 dnů

Výzva žadateli, aby žádost o informaci upřesnil

do 7 dnů od podání žádosti

Lhůta, v jaké musí být žádost upřesněna

do 30 dnů od doručení výzvy

Lhůta pro podání odvolání

do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí

Lhůta pro rozhodnutí o odvolání

do 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem odvolacímu orgánu

Lhůta pro podání stížnosti,   jestliže informace nebyla poskytnuta nebo byla poskytnuta pouze částečně nebo žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti nebo nesouhlasí s výší sdělené úhrady

do 30 dnů ode dne doručení sdělení  povinného subjektu  nebo ode dne,  kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti

Lhůta pro postoupení stížnosti nadřízenému orgánu

do 7 dnů ode dne doručení stížnosti povinnému orgánu

Lhůta pro rozhodnutí o stížnosti

do 15 dnů ode dne, kdy byla stížnost předložena nadřízenému orgánu

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY OBECNĚ

Postup při podání opravných prostředků proti opatření orgánů města je odlišný podle toho, zda se jedná o rozhodnutí ve správním řízení (podle z.č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění) v přenesené i samostatné působnosti nebo o rozhodnutí v samostatné či přenesené působnosti, na která se pravidla správního řízení nevztahují.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města ve správním řízení

Možnosti přezkoumání rozhodnutí ve správním řízení v přenesené i samostatné působnosti upravuje z.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Proti rozhodnutí ve správním řízení má účastník řízení právo podat odvolání  - viz § 82 a násl správního řádu, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal. Odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li zvláštní předpis jinou lhůtu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. 

Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první  § 37 odst. 4, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, přičemž ten, kdo takto činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Odvolacím orgánem ve správním řízení je Krajský úřad pro Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,  Brno (dále jen JmKÚ), pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Poučení o tom, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat, je povinnou součástí správního rozhodnutí.                            

Dalšími možnostmi přezkoumání rozhodnutí jsou dle § 94 a násl. správního řádu přezkoumání rozhodnutí, obnova řízení  a přezkoumání soudem.

Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek města a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů města v samostatné působnosti - § 123 a násl.z.č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění

Odporuje-li obecně závazná vyhláška města zákonu, vyzve je Ministerstvo vnitra ke zjednání nápravy. Nezjedná-li město nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. Účinnost obecně závazné vyhlášky je pozastavena dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra městu. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. 

Nezjedná-li zastupitelstvo města nápravu ve stanovené lhůtě a není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podán rozklad, podá Ministerstvo vnitra do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu Ústavnímu soudu návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky.

Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu města v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku, vyzve Ministerstvo vnitra město ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán města nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, pozastaví Ministerstvo vnitra výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu města v samostatné působnosti. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.

Nezjedná-li příslušný orgán města ve stanovené lhůtě nápravu a není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podán rozklad, podá Ministerstvo vnitra do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu města v samostatné působnosti.

Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti- § 125 a násl. z.č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění

Odporuje-li nařízení města zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve krajský úřad město ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán města nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne krajský úřad o pozastavení účinnosti tohoto nařízení.

Nezjedná-li příslušný orgán města nápravu ve stanovené lhůtě, podá ředitel krajského úřadu do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro nápravu Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení města.

Odporuje-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu města v přenesené působnosti zákonu, jinému právnímu předpisu a v jejich mezích též usnesení vlády, směrnici ústředního správního úřadu nebo opatření krajského úřadu přijatému při kontrole výkonu přenesené působnosti, vyzve krajský úřad město ke zjednání nápravy. Nezjedná-li město nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, krajský úřad takové usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu města zruší.