Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Městský úřad » Informace MěÚ Ivančice


Tajemník městského úřadu Ivančice

JUDr. Růžena Chládková
tel. 546 419 417, mob. 723 624 706
e-mail: chladkova@muiv.cz

Tajemník:

  • je nadřízen všem zaměstnancům úřadu, plní vůči nim úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, v mezích platných předpisů stanoví jejich platy
  • prostřednictvím pracovníků městského úřadu zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva města, rady města a výkon státní správy na svěřených úsecích
  • navrhuje radě organizační řád úřadu a jeho změny, včetně změn organizační struktury úřadu
  • koordinuje a kontroluje činnost pracovníků městského úřadu
  • zajišťuje vybavení pracovišť potřebnými pomůckami a technickými prostředky - sleduje odbornou úroveň podřízených pracovníků a projednává s nimi způsob zvyšování kvalifikace
  • rozhoduje o vyloučení vedoucích odborů ze všech úkonů v řízení pro podjatost dle § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění - rozhoduje kompetenční spory mezi odbory úřadu a zajišťuje koordinaci činnosti odborů úřadu.

Za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti odpovídá tajemník starostovi.

Tajemník je evidenčním orgánem dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích; oznámení jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení. Registr oznámení vede evidenční orgán. Podrobnosti - viz Informace k zákonu o střetu zájmů a možnost nahlížení do registru oznámení.


Aktualizace stránky ke dni: 30. 1. 2012
Za obsahovou aktualizaci odpovídá: JUDr. Růžena Chládková