Hlavní stránka  
 


Informační portál města Ivančice
  Menu a vyhledávání Titulní stránka   |     

Městský úřad »  odbory »  OŽÚ
› Obecní živnostenský úřad
budova:  Palackého náměstí 196/6, Ivančice mapy  
poschodí:  1. poschodí, dvorní křídlo  
vedoucí odboru
.   Bc. RABNEROVÁ Eva
tel.:  546 419 480
e-mail:  rabnerova@muiv.cz
oddělení registrace
.   KONEČNÁ Blažena
tel.:  546 419 482
e-mail:  konecnab@muiv.cz
oddělení registrace
.   MUSILOVÁ Veronika
tel.:  546 419 482
e-mail:  musilova@muiv.cz
oddělení kontroly
.   ŠLAPANSKÝ Radek, DiS.
tel.:  546 419 481
e-mail:  slapansky@muiv.cz

Základní představení odboru

Živnostenský úřad zajišťuje veškerou agendu v rozsahu stanoveném zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a zák.č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, pro celé území obce s rozšířenou působností.

Podrobný přehled činnosti odboru

Živnostenský úřad má zřízeno oddělení registrace a kontroly.

Oddělení registrace:

- Na základě ohlášení živnosti a následné kontrole všech náležitostí jsou vydávána živnostenská oprávnění týkající se živností volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných. Výpis z rejstříku trestů zajišťují pracovníci při podání žádosti elektronicky. Živnosti volné, řemeslné a vázané je možno provozovat od data podání žádosti. Podmínky, za kterých je možno zažádat o vydání koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č.3 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. K těmto živnostem je třeba zažádat o souhlas příslušný orgán státní správy a na jejich vydání není právní nárok. Koncesovaná živnost může být provozována až po vydání souhlasného rozhodnutí.
- Provádějí se změny, přerušení a rušení živnostenských oprávnění.
- Pokud podnikatel požádá, jsou nové údaje i změny zasílány v rámci CRM (centrální registrační místo) na Finanční úřad, Úřad práce, zdravotní pojišťovnu a OSSZ.

Správní poplatky - zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – Sazebník položka č. 24

 • Ohlášení živnosti při vstupu do podnikání 1000,-Kč
 • Další ohlášení živnosti 500,-
 • Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnost. podnikání 1000,-
 • Přijetí další žádosti o koncesi 500,-
 • Změna rozhodnutí o udělení koncese 500,-
 • Vydání výpisu z živnost. rejstříku na vlastní žádost – za stránku 20,-
 • Změna 100,-

Poplatky se platí při ohlášení. Pokud bylo ohlášeno více živností současně, poplatek se vybírá jen jeden. Je-li současně učiněno více úkonů, vybere se jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

Oddělení kontroly:

Provádí dozorovou činnost subjektů živnostenského podnikání a provozoven. Pokud je při kontrolní činnosti zjištěno porušení živnostenského zákona, jsou ukládány blokové pokuty nebo je zahájeno správní řízení.

Živnostenský úřad má v kompetenci také agendu zemědělských podnikatelů dle zák.č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je zemědělským podnikatelem: fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje, zpracovává a prodává zemědělskou produkci popř. výrobky.

Kdo není zemědělským podnikatelem: fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované i zpracované rostlinné a živočišné výrobky vlastní produkce.

Správní poplatky na úseku podnikání v zemědělství – zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – Sazebník část I položka 6

 • zápis do evidence 1000,-Kč
 • změna osobních údajů 100,-
 • změna 500,-

Na živnostenském úřadě je také zřízeno pracoviště Czech POINT, kde se vydávají výpisy:

 • z Obchodního rejstříku (1 .stránka 100,-Kč, další 50,-Kč)
 • ze Živnostenského rejstříku (1. stránka 100, další 50,-Kč)
 • z Rejstříku trestů - Rejstřík trestů je zajišťován pracovníky živnostenského úřadu pouze při podání žádosti o vydání nového živnostenského oprávnění nebo změně odpovědného zástupce a jeho vyžádání je součástí podání žádosti

Formuláře

Veškeré formuláře týkající se živnostenského podnikání i agendy zemědělského podnikatele jsou na stránkách Krajského živnostenského úřadu www.kr-jihomoravsky.cz (podnikání - krajský živnostenský úřad - formuláře)

Dokumenty odboru

nemáme

Přehled důležitých zákonů

Zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
Zák.č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších přepisů
Zák.č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Zák.č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů
Zák.č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů
Zák.č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
Zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Relevantní odkazy

zveřejňujeme dle potřeby

Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace

Živnostenské oprávnění na předmět podnikání "Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru"

Elektronická evidence tržeb

 • Základní informace naleznete v letáčku PDF
 • Podrobnější informace naleznete na webu Finanční správy na portálu etrzby.cz

Podrobnější informace s právní úpravou obsahují následující právní předpisy:

 • Zákon č. 112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb
 • Zákon č. 113/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

Aktualizace stránky ke dni: 21. 09. 2015
Za obsahovou aktualizaci odpovídá: Bc. Eva Rabnerová