Hlavní stránka  
   Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Městský úřad » Profil odboru


Odbor sociálních věcí

Palackého náměstí 5/11, Ivančice
Vedoucí odboru: Ing. Olga Prokopová, 1. patro budovy, dv. č. 12, tel. 546 419 490, e-mail: prokopova@muiv.cz

Základní představení odboru

Odbor sociálních věcí se člení na:

• Oddělení sociální práce
• Oddělení sociálně právní ochrany dětí

   http://www.ivancice.cz/ospod

Pomoc občanům v tíživých životních situacích zajišťuje odbor sociálních věcí v rámci samostatné působnosti obce v územním obvodu města Ivančice a v rámci výkonu státní správy ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu a správním obvodu obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s rozšířenou působností je vymezen územím obcí:
Ivančice, Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Neslovice, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Pravlov, Senorady, Trboušany.

*

Podrobný přehled činnosti odboru

 • poskytuje formou základního sociálního poradenství osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace
 • poskytuje odbornou pomoc občanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci
 • na území svého správního obvodu vykonává sociální práci zaměřenou na nejrůznější cílové skupiny (osoby ohrožené příjmovou nedostatečností, osamělé rodiče, osoby s duševním onemocněním apod.)
 • v přenesené působnosti vydává zvláštní označení vozidel, přepravujících zdravotně postižené občany, vede evidenci o vydaných zvláštních označeních, shromažďuje poškozená zvláštní označení a zabezpečuje znehodnocení dle zákona o provozu na pozemních komunikacích
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodové, dohlíží, jak ustanovený zvláštní příjemce plní své povinnosti, neplní-li své povinnosti, rozhodne o ustanovení jiného příjemce
 • v rámci přenesené působnosti obce zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku péče o společensky nepřizpůsobivé občany (kurátor pro dospělé) po jejich návratu z výkonu trestu, z výchovných ústavů, léčeben ze závislostí apod.
 • koordinuje spolupráci institucí na úseku problematiky domácího násilí, je součástí interdisciplinárního týmu řešícího tuto problematiku v regionu Brno-venkov
 • vykonává funkce opatrovníka a poručníka dle zákona o sociálně právní ochraně dětí
 • v samostatné působnosti vykonává funkci veřejného opatrovníka
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku návykových látek
 • v přenesené působnosti vede řízení k obsazení bytů zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou
 • koordinuje spolupráci organizací na úseku rodinné politiky
 • spolupracuje s Úřadem práce ČR, správami sociálního zabezpečení, Policií ČR a dalšími orgány a organizacemi v oblasti své působnosti
 • zajišťuje statistickou evidenci a výkaznictví
 • zajišťuje metodickou, konzultační a poradenskou činnost v oblasti své působnosti
 • v přenesené působnosti zabezpečuje distribuci receptů a žádanek s modrým pruhem na opiáty a jiné omamné látky a vede jejich evidenci
 • zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Ivančice

Oddělení sociální práce

Adresa oddělení: Palackého náměstí 5/11, Ivančice,

Referentky sociální práce:
Mgr. Irena Šancová, přízemí budovy, kancelář č. dv. 02, tel. 546 419 492, e-mail: sancova@muiv.cz
Jana Kratochvílová, přízemí budovy, dv. č. 02, tel.: 546 419 495, e-mail: kratochvilovaj@muiv.cz
Eva Ošmerová, DiS., přízemí budovy, dv. č. 02, tel. 546 419 493, e-mail: osmerova@muiv.cz
Kurátor pro dospělé:
Ing. Olga Prokopová, tel. 546 419 490, e-mail: prokopova@muiv.cz

Základními zákony, upravujícími činnost oddělení jsou zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů, instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti "Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou", zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Kompetence sociálních pracovníků zařazených do oddělení sociální práce jsou zejména tyto:
- komplexní posouzení sociální situace osob, poskytování širokého odborného poradenství
- provádění sociálních šetření v přirozeném prostředí klientů, analýza jejich sociální situace za účelem poskytnutí co nejúčinnější pomoci s využitím vhodných metod sociální práce
- provádění depistáží v rámci sociální práce v terénu (mapování, vyhledávání a diagnostika osob z různých cílových skupin, ohrožených sociálním vyloučením
- pomoc osobám, které nejsou schopny se o sebe postarat a uplatňovat svá práva
- podpora osob ohrožených sociálním vyloučením v přístupu k sociálním systémům
- zprostředkování odborné pomoci při řešení situací osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek
- rozhodovací činnost při ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek
- spolupráce, součinnost a koordinace subjektů v rámci poskytování dávek, kontroly využívání dávek (s využitím znalosti prostředí) ze všech systémů sociálního zabezpečení, v rámci jejich provázání a dosažení účelnosti
- mapování potřeb občanů v rámci území v souladu s komunitním plánováním
- provozování "Městského šatníku" - určen pro lidi v hmotné nouzi nebo s nízkými příjmy, otevřen vždy v pondělí a ve středu od 7:30 do 17:00 hod.

Kurátor pro dospělé je specializovaný sociální pracovník obecního úřadu s rozšířenou působností, (§ 92 písm. b) zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) na problematiku cílové skupiny osob ohroženým sociálním vyloučením jako jsou:
a) občané propuštění z výkonu trestu odnětí svobody,
b) občané, proti nimž je vedeno trestní řízení, případně jsou podmínečně propuštěni z výkonu trestu a potřebují sociální pomoc k překonání nepříznivých dopadů,
c) občané závislí na alkoholu nebo jiných toxikomanií, kteří potřebují pomoc při řešení sociální situace,
d) občané žijící nedůstojným způsobem života,
e) občané propuštění ze školských zařízení pro výkon ochranné výchovy po dosažení zletilosti.
Kurátor poskytuje klientům především sociální poradenství.
Při výkonu své práce spolupracuje s vězeňskou službou, probační a mediační službou, správními úřady, zařízeními poskytující sociální služby (azylové domy, zařízení armády spásy, domy na půl cesty, noclehárny pod.), ale také s rodinami a příbuznými sociálně vyloučených, se zdravotními zařízeními, léčebnami apod.
Kontakt s klienty je svobodný, dobrovolný a nízkoprahový.

Oddělení sociálně-právní ochrany
http://www.ivancice.cz/ospod

Adresa oddělení: Palackého náměstí 5/11, Ivančice, 1. patro

Referentky oddělení péče o dítě:
Bc. Šárka Houfková, 1. patro budovy, kancelář č. dv. 13, tel.: 546 419 496, e-mail: houfkova@muiv.cz
Mgr. Lucie Kratochvílová, DiS., 1. patro budovy, kancelář č. dv. 14, tel.: 546 419 494, e-mail: kratochvilova@muiv.cz
Jitka Šandová, DiS., 1. patro budovy, kancelář č. dv. 14, tel.: 546 419 498, e-mail: sandova@muiv.cz
Iveta Maiová, DiS., 1. patro budovy, kancelář č. dv. 11, tel.: 546 419 491, e-mail: maiova@muiv.cz

Kurátor pro mládež:
Edita Syslová, DiS., dv. č. 13, tel. 546 419 489, e-mail syslova@muiv.cz

Základními zákony upravujícími činnost oddělení jsou zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Komunitní dům seniorů Ivančice

Podrobnosti a žádost o bydlení najdete na stránce KoDuS >>

Formuláře

Náhradní rodinná péče:

Dotazník pro žadatele o svěření dítěte do své péče

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny /pěstouny na přechodnou dobu

Vyjádření registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu osoby pro účely posouzení vhodnosti stát se osvojitelem / pěstounem

Podklady potřebné k podání žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče

Souhlas se zjišťováním osobních údajů v souvislosti se žádostí druha o zařazení do evidence osob stát se osvojiteli

Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny

Vzory návrhů k soudním jednáním:

Návrh na schválení dohody o úpravě poměru nezletilých dětí pro dobu po rozvodu

Návrh na svěření nezletilých dětí do péče třetí osoby

Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti

Návrh na úpravu styku s nezletilým

Letáčky:

Městský úřad Ivančice – OSPOD

Informační letáčky pro školy

Dokumenty odboru

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice 2013-2016

Přílohy k střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice 2013-2016

Přehled důležitých zákonů

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí činnost odboru:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

Podrobné informace o problematice související se sociálně právní ochranou dětí můžete získat i v souvisejících zákonech:

 • zákon č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte
 • zákon č. 109/2002 Sb., O výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních a o změně některých předpisů
 • zákon č. 218/2003 Sb., O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
 • zákon č. 20/1960 Sb., O zdraví lidu
 • zákon č. 200/1990 Sb., Zákon o přestupcích
 • zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon
 • zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád
 • zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře
 • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád

Relevantní odkazy

Pečovatelská služba Ivančice

Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace

Informace o projektu "Standardizace OSPOD v ORP Ivančice"

Zpráva o průběžné realizaci projektu

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012


Aktualizace stránky ke dni: 01. 06. 2016
Za obsahovou aktualizaci odpovídá: Ing. Olga Prokopová