Hlavní stránka  
 


  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Městský úřad »  odbory »  OSČ
› Odbor správních činností
budova:  Petra Bezruče 1014/4, Ivančice mapy  
poschodí:  1. poschodí  
vedoucí odboru, agenda taxi
.   Ing. HRDLIČKA Miroslav
tel.:  546 419 512
e-mail:  hrdlicka@muiv.cz
sekretariát
.   DOČKALOVÁ Ludmila
tel.:  546 419 511
fax:  546 419 516
e-mail:  dockalova@muiv.cz
budova:  Petra Bezruče 1014/4, Ivančice mapy  
poschodí:  přízemí - vlevo  
pokladna, evidence pohledávek
.   JÄGROVÁ Gabriela
tel.:  546 419 515
e-mail:  jagrova@muiv.cz
oddělení dopravně-správních činností - přestupky radar
.   ŠIROKÁ Hana
tel.:  546 419 522
e-mail:  siroka@muiv.cz
oddělení dopravně-správních činností - evidence vozidel, technik
.   PLAGOVÁ Miroslava
tel.:  546 419 533
fax:  546 419 535
e-mail:  plagova@muiv.cz
oddělení dopravně-správních činností - evidence vozidel, technik
.   Mgr. VESPALEC Roman
tel.:  546 419 532
fax:  546 419 535
e-mail:  vespalec@muiv.cz
budova:  Petra Bezruče 1014/4, Ivančice mapy  
poschodí:  přízemí - vpravo  
oddělení civilně-správních činností - evidence obyvatelstva, trvalý pobyt
.   Bc. CHLÁDEK Miroslav
tel.:  546 419 544
fax:  546 437 283
e-mail:  chladek@muiv.cz
oddělení civilně-správních činností - evidence obyvatelstva
.   PALMÁŠIOVÁ Marie
tel.:  546 419 543
fax:  546 437 283
e-mail:  palmasiova@muiv.cz
oddělení civilně-správních činností - občanské průkazy
.   SEDLÁČKOVÁ Iva
tel.:  546 419 542
fax:  546 437 283
e-mail:  sedlackova@muiv.cz
oddělení civilně-správních činností - cestovní pasy
.   VAHALOVÁ Olga
tel.:  546 419 541
fax:  546 437 283
e-mail:  vahalova@muiv.cz
správce budovy, řidič
.   DVOŘÁK Květoslav
tel.:  546 419 513
e-mail:  - - -
budova:  Petra Bezruče 1014/4, Ivančice mapy  
poschodí:  1. poschodí  
oddělení dopravně-správních činnosti - evidence řidičů
.   BLÍŽKOVSKÁ Blanka
tel.:  546 419 536
e-mail:  blizkovska@muiv.cz
oddělení dopravně-správních činnosti - evidence řidičů
.   ZEMANOVÁ Eva
tel.:  546 419 534
e-mail:  zemanova@muiv.cz
silniční správní úřad
.   KOPEČKOVÁ Iveta, DiS.
tel.:  546 419 521
e-mail:  kopeckova@muiv.cz
silniční správní úřad
.   Ing. VITOVSKÁ Helena
tel.:  546 419 537
e-mail:  vitovska@muiv.cz
oddělení dopravně-správních činností - dopravní přestupky
.   Ing. KABELKA Jiří
tel.:  546 419 554
e-mail:  kabelka@muiv.cz
oddělení dopravně-správních činností - zkušební komisař
.   Bc. POPELKA Karel
tel.:  546 419 531
e-mail:  popelka@muiv.cz
oddělení dopravně-správních činností - agenda
.   ŠENKÝŘOVÁ Markéta
tel.:  546 419 553
e-mail:  senkyrova@muiv.cz

Odbor zajišťuje výkon státní správy ve správním obvodě pověřené obce s rozšířenou působností. Je rozdělen na samostatná oddělení.

Základní představení odboru

Základní organizační rozčlenění odboru a odborná působnost jednotlivých agend:

Oddělení dopravy

Agenda dopravních přestupků - zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších právních předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů.

Agenda přestupků a jiných správních deliktů - zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších právních předpisů.

Agenda registrace autoškol a zkušební komisař - provádí zkoušky nových uchazečů o řidičská oprávnění a přezkušování řidičů dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve znění pozdějších právních předpisů a zajišťuje registraci autoškol dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů.

Agenda evidence vozidel a schvalování vozidel - vede registr silničních vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších zákonů.

Agenda evidence řidičů - vede registr řidičů  dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů.

Agenda silničního správního úřadu - dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů.

Agenda taxislužby - zajišťuje agendu provozovatelů taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Agenda stanice měření emisí - povoluje provozování stanic měření emisí dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření vozidel

Oddělení správních činností

Agenda trvalého pobytu - ve správním řízení řeší zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana dle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech ve znění pozdějších předpisů.

Agenda cestovních dokladů - vydává cestovní pasy, cestovní průkazy  a jiné cestovní doklady na základě mezinárodních smluv a v souladu se  zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů.

Agenda občanských průkazů - vydává občanské průkazy a provádí veškerou agendu občanských průkazů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů.

Agenda evidence obyvatel - hlásí trvalý pobyt občana, eviduje jeho změny, ukončuje trvalý pobyt občana v České republice dle § 10 zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v pozdějším znění a vydává výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel občanovi na jeho vlastní žádost.

Podrobný přehled činnosti odboru

Oddělení dopravy

- na úseku přestupků

 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů a ostatní přestupky na úseku silničního hospodářství podle § 23 zákona o přestupcích
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • vede evidenci přestupků, které projednává
 • vede evidenci odňatých a pozastavených řidičských oprávnění
 • připravuje a odborně zpracovává rozhodnutí vydávaná ve správním řízení
 • zajišťuje administrativní práce na úseku projednávání přestupků
 • zajišťuje činnost pokladny při vybírání pokut v blokovém řízení
 • odnímá a vrací řidičské oprávnění
 • projednává pokuty za správní delikty v souvislosti se zákonným pojištěním motorových vozidel
 • projednává jiné správní delikty související s provozem vozidel na pozemních komunikacích a na silnicích II. a III. tříd

- na úseku taxislužby

 • vykonává státní odborný dozor nad dodržováním zákona o silniční dopravě v taxislužbě
 • uděluje oprávnění řidiče taxislužby
 • vede evidenci vozidel taxislužby

Evidence vozidel, technik

- na úseku evidence vozidel

 • zapisuje, odhlašuje silniční motorová a nemotorová vozidla do registru silničních motorových vozidel včetně provádění jejich změn
 • vydává výpisy z registru silničních motorových vozidel
 • ověřuje, porovnává, popř. opravuje údaje s centrálním registrem dat evidence silničních motorových vozidel
 • porovnává, zapisuje údaje dodané ze stanice STK
 • vede spisovou agendu, evidenci rozhodnutí a administrativní práce s tím spojené
 • dočasně vyřazuje vozidla z provozu na pozemních komunikacích a provádí jejich opětovné uvedení do provozu
 • vydává duplikáty dokladů a registračních značek, za ztracené, odcizené, poškozené
 • dle tabulek určí výši ekologického poplatku
 • provádí kontroly platnosti zákonného pojištění
 • zadává a ukončuje leasingové a úvěrové smlouvy

- na úseku techniků  

 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla
 • rozhoduje o povolení přestavby silničního motorového vozidel,
 • rozhoduje o vyřazení silničních motorových vozidel z registru silničních vozidel
 • vede evidenci vydaných technických způsobilostí jednotlivě dovezených sil. motorových vozidel
 • vede evidenci o povolených přestavbách sil. motorových vozidel
 • vede evidenci cenin, jako jsou evidenční známky STK, SME, technických průkazů a osvědčení o registraci vozidel
 • připravuje a odborně zpracovává rozhodnutí vydávaná ve správním řízení
 • vede centrální evidenci registračních značek
 • dále vede evidenci a vydává zvláštní registrační značky
 • zapisuje tažná zařízení, alternativní pohony vozidel /LPG,CNG,E85/
 • rozhoduje o výměnách podstatných částí vozidel /karoserie, motory/ a jejich označení náhradními technologiemi
 • vydává duplikáty dokladů a registračních značek, za ztracené, odcizené, poškozené
 • provádí kontroly platnosti zákonného pojištění a technických prohlídek vozidel
 • zadává a ukončuje leasingové a úvěrové smlouvy
 • dle tabulek určí výši ekologického poplatku

- na úseku stanic měření emisí  

 • rozhoduje o udělení (odnětí) oprávnění k provádění pravidelného měření emisí silničních vozidel
 • vykonává kontrolu nad SME

Zkušební komisař

 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění k závěrečným zkouškám
 • provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění
 • provádí přezkušování řidičů z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zvláštního zákona
 • provádí přezkušování při zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
 • vede evidenci uchazečů o získání řidičského oprávnění
 • rozhoduje o vydání, změně a odnětí registrace k provozování autoškoly
 • vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, při něm postupuje podle zákona o státní kontrole
 • ukládá způsob a lhůtu k odstranění nedostatků a jejich příčin zjištěných při výkonu státního dozoru
 • vykonává zkoušky profesní způsobilosti řidiče 

Evidence řidičů

 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá, pozastavuje a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy
 • vydává duplikáty řidičských a mezinárodních řidičských průkazů
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství
 • zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů
 • vydává potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, zničení nebo poškození řidičského průkazu
 • odnímá a vrací řidičské oprávnění
 • vede evidenci odňatých a pozastavených řidičských oprávnění
 • vede registr bodového systému hodnocení řidičů
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • vydává a vyměnuje paměťové karty řidiče, vozidla a karty servisní v systému digitálního tachografu
 • stanoví správní poplatky za zpoplatněné úkony

Silniční hospodářství

Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu města Ivančice a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu města Ivančice a místních a veřejně přístupných komunikacích ve městě Ivančice.

- speciální stavební úřad
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů.

 • vydává vyjádření ke stavbám v rámci územního řízení
 • vydává povolení silničních staveb formou vydání ohlášení stavby
 • vydává povolení silničních staveb formou vydání stavebního povolení
 • kolaudace staveb – vydání kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu

- silniční správní úřad
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

 • vydává vyjádření týkající se zájmů silnic II. a III. třídy v rozsahu ORP Ivančice a místních a veřejně přístupných účelových komunikací v Ivančicích
 • vydává vyjádření k územním plánům a regulačním plánům obcí
 • vydává rozhodnutí o povolení stavby v silničním ochranném pásmu silnice II. a III. třídy v rozsahu ORP Ivančice
 • vydává rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace mezi místní komunikace a vyřazení z této kategorie
 • vydává rozhodnutí o připojení nemovitosti k silnici II. a III. třídy v rozsahu ORP Ivančice a místní komunikaci v Ivančicích
 • vydává rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky silnice II. a III. třídy v rozsahu ORP Ivančice a místní komunikace v Ivančicích
 • vydává rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice II. a II. třídy v rozsahu ORP Ivančice a místní komunikace v Ivančicích
 • provádí výkon státního dozoru na silnicích II. a III. třídy v rozsahu ORP Ivančice a místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v Ivančicích
 • řeší přestupky a správní delikty na úseku silničního hospodářství v souladu se zákonem č.13/1997 Sb.
 • stanovuje místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích v ORP Ivančice a povolování výjimek z této úpravy

- vyvlastňovací úřad
Zákon č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

Oddělení správních činností

Trvalý pobyt, evidence obyvatel

 • usměrňuje a dohlíží na plnění povinností stanovených obcím (ohlašovnám) pro agendu dokladů a evidence obyvatel
 • zpracovává problematiku zrušení trvalého pobytu na základě návrhu oprávněných osob ve smyslu zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • zajišťuje agendu při vyřizování mimořádných opravných prostředků ve správním řízení
 • zajišťuje chod oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 • zodpovídá za včasné a zodpovědné zpracování agendy evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů jednotlivými pracovníky
 • připravuje a zpracovává podklady o přestupku na svěřeném úseku
 • zpracovává podklady pro volby pro obce ve správním obvodu Městkého úřadu Ivančice
 • poskytuje informace a dohlíží na dodržovnání zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zák. č. 133/2000 Sb., o evidneci obyvatel, zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

Evidence obyvatel

 • zajišťuje ucelenou odbornou agendu – evidence obyvatel dle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • vede živou a neživou evidenci obyvatel
 • zpracovává podklady pro volby a referenda
 • v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poskytuje informace z evidence obyvatel
 • potvrzuje trvalý pobyt uchazečům o sociální dávku, či pro jiné instituce
 • zpracovává statisku obyvatel v Ivančicích a příměstských částech
 • vede evidenci čísel popisných, orientačních a evidenčních územního obvodu Ivančic

Občanské průkazy

 • přijímá a zpracovává žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji
 • předává vyhotovené občanské průkazy občanům
 • přijímá žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů a obvykle na počkání občana je vydává
 • zasílá vyhotovené občanské průkazy na matriční úřady nebo na obecní úřad obce s rozšířenou působností, který si občan uvedl v žádosti
 • zajišťuje předání občanských průkazů občanům zdravotně postiženým v domovech důchodců a v bytech
 • vydává Potvrzení o občanském průkazu a Potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu a vydá Potvrzení o občanském průkazu
 • poskytuje údaje z evidence občanských průkazů

Cestovní doklady

 • přijímá žádosti o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
 • přijímá žádosti o vydání cestovního dokladu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
 • předává vyhotovené cestovní doklady občanům
 • přijímá žádosti o provedení změn údajů (např. změna příjmení dítěte v cestovním pasu rodiče) nebo doplnění údajů v cestovním dokladu rodiče (např. zápis dětí do 10 let do cestovního pasu rodiče)
 • vyřizuje žádosti o vydání cestovního dokladu pro zastupitelské úřady a vyhotovené doklady zasílá k předání občanům
 • rozhoduje o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu

Přehled důležitých zákonů

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place

Relevantní odkazy, formuláře

Doprava

Dopravní nehody
Pozemní komunikace
Registrace vozidel - formuláře:
Upozornění: všechny formruláře jsou ve formátu PDF do kterého lze na PC vyplnit údaje a následně vytisknout - vyplněné formuláře musí být vytištěny na jednom listu papíru, ve většině případů jde o formát A4 oboustranně, ve dvou případech o A3 oboustranně
- Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla (A3 oboustr.)
- Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou (A4 oboustr.)
- Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel (A4 oboustr.)
- Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu (A4 oboustr.)
- Žádost o vydání tabulky s registrační značkou >(A4 oboustr.)
- Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz (A4 oboustr.)
- Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu (A4 oboustr.)
- Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (A3 oboustr. tak, že bude potištěna jen levá půlka papíru)
- Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel (A4 oboustr.)

Řidiči

Evidenční karta řidiče
Řidičské průkazy

Silniční správní úřad

http://www.mmr.cz

Obyvatelé

Výdej údajů z evidence obyvatel
Prohlášení o volbě druhého jména
Změna jména a příjmení
Ženská příjmení
Příjmení po rozvodu manželství
Hlášení trvalého pobytu

Cestovní doklady

Vydání cestovního dokladu
Změny údajů v cestovních dokladech

Občanské průkazy

Vydání občanského průkazu
Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky

Dokumenty

- - -

Informační letáky Ministerstva vnitra ČR v souvislosti s dílčími změnami, které přináší novely zákona o občanských průkazech, zákona o cestovních dokladech a zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech:

Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace
Aktualizace stránky ke dni: 25. 11. 2015
Za obsahovou aktualizaci odpovídá: Ing. Miroslav Hrdlička