Hlavní stránka  
 


  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Městský úřad »  odbory »  ORR
› Odbor regionálního rozvoje
budova:  Palackého náměstí 196/6, Ivančice mapy  
poschodí:  1. poschodí, dvorní křídlo - zadní část  
vedoucí odboru
.   Ing. COUFAL Josef
tel.:  546 419 460
e-mail:  coufal@muiv.cz
administrativa
.   COUFALOVÁ Lenka
tel.:  546 419 465
fax:  546 419 466
e-mail:  coufalova@muiv.cz
stavební úřad
.   HORÁK František
tel.:  546 419 462
e-mail:  horak@muiv.cz
stavební úřad
.   Ing. JACKOVÁ Eva
tel.:  546 419 462
e-mail:  jackova@muiv.cz
stavební úřad
.   HAIČMANOVÁ Dana
tel.:  546 419 461
e-mail:  haicmanova@muiv.cz
stavební úřad
.   VÁVROVÁ Lenka
tel.:  546 419 461
e-mail:  vavrova@muiv.cz
úřad územního plánování
.   Ing. ČERVENÝ Pavel
tel.:  546 419 463
e-mail:  cerveny@muiv.cz
úřad územního plánování, památková péče
.   Ing. SKÁLOVÁ Eva
tel.:  546 419 464
e-mail:  skalova@muiv.cz

Základní představení odboru

Odbor se dělí na: stavební úřad, úřad územního plánování a oddělení památkové péče.

Podrobný přehled činnosti odboru

Stavební úřad

v samostatné působnosti:

 • vede evidenci a rozhoduje o označování budov čísly v souladu s ustanovením § 31 zákona o obcích

v přenesené působnosti:
vykonává státní správu ve stanoveném správním obvodu (Ivančice, Neslovice, Hlína a Senorady) jako obecný stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména:

 • vydává územní rozhodnutí dle § 76 stavebního zákona, a to rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, dělení nebo scelování pozemků a ochranném pásmu
 • uzavírá se souhlasem dotčených orgánů dle § 78 odst. 3 stavebního zákona se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území, která nahradí územní rozhodnutí
 • vydává územní souhlas dle § 96 stavebního zákona
 • uděluje písemný souhlas s ohlášenou stavbou, terénní úpravou nebo zařízením dle § 104 stavebního zákona
 • vydává stavební povolení dle § 115 stavebního zákona
 • uzavírá se souhlasem dotčených orgánů dle § 116 odst. 1 stavebního zákona se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav, která nahradí stavební povolení  
 • povoluje změnu stavby před jejím dokončením dle § 118 stavebního zákona
 • přijímání oznámení o záměru započít s užíváním stavby dle § 120 stavebního zákona
 • vydává kolaudační souhlas dle § 122 stavebního zákona
 • povoluje předčasné užívání stavby dle § 123 stavebního zákona a rozhoduje o provedení zkušebního provozu dle § 124 stavebního zákona
 • nařizuje pořízení dokumentace skutečného provedení stavby popř. pasportu stavby dle § 125 stavebního zákona
 • uděluje písemný souhlas ke změně v užívání stavby dle § 126 stavebního zákona
 • povoluje a nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení dle § 128 a 129 stavebního zákona
 • provádí kontrolní prohlídky staveb dle § 133 stavebního zákona
 • nařizuje provedení neodkladného odstranění stavby a nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav a vyklizení stavby dle §§ 135, 137 a 140 stavebního zákona
 • eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle stavebního zákona, podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora
 • vykonává státní dozor dle § 171 stavebního zákona
 • rozhoduje ve věcech správních deliktů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • sleduje veškerou stavební činnost, prováděnou ve správním obvodu, řeší podněty a stížnosti v oblasti stavebního zákona, zajišťuje součinnost s ostatními správními orgány

Vzhledem k povaze a rozsahu agendy spojené s povolováním nebo ohlašováním staveb doporučujeme všem žadatelům před podáním žádosti konzultaci na stavebním úřadě a v žádosti uvedení kontaktního spojení na žadatele (telefon, e-mail).

Úřad územního plánování

v samostatné působnosti:

 • zabezpečuje výběr zpracovatelů územně plánovacích podkladů (ÚPP) a územně plánovací dokumentace (ÚPD) pro město Ivančice a předkládá návrhy smluv o dílo na zpracování ÚPP a ÚPD do rady města
 • kontroluje finanční plnění ÚPP a ÚPD pro město Ivančice (věcnou a formální správnost faktur) dle uzavřených smluv o dílo
 • plánuje finanční zajištění ÚPP a ÚPD pro město Ivančice
 • je gestorem tvorby, užívání a poskytování podkladů z geografického informačního systému (GIS)

v přenesené působnosti:
vykonává státní správu v  rozsahu správního obvodu města Ivančice, obecního úřadu obce s  rozšířenou působností, jako úřad územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména:  

 • zabezpečuje uplatnění cílů a úkolů územního plánování
 • pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady obcí ve svém správním obvodu    
 • pořizuje území plán, regulační plán, jejich změnu a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území
 • zajišťuje úpravu územních plánů a regulačních plánů schválených po 1.7.1998 na žádost obce ve svém správním obvodu
 • projednává protichůdná stanoviska nebo závazná stanoviska dotčených orgánů
 • předkládá zastupitelstvům obcí ve svém správním obvodu zprávu o uplatňování jejich územních plánů
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
 • ukládá vydanou územně plánovací dokumentaci obcí ve svém správním obvodu

Oddělení památkové péče

vykonává státní správu v  rozsahu správního obvodu města Ivančice, obecního úřadu obce s  rozšířenou působností, na úseku státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

 • se podílí na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek
 • zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové zóně nebo v ochranném pásmu, a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území
 • usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi
 • koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem "Kulturní památka" a velkým státním znakem
 • vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu z hlediska státní památkové péče
 • zajišťuje agendu související s realizací dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Formuláře

Stavební úřad:

Úřad územního plánování:

Památková péče:

 

Dokumenty odboru

Dokumenty Úřadu územního plánování

Územně analytické podklady ORP Ivančice

Územní plán Ivančice - [ZIP 234 MB]

Údaje o vydaných územních plánech
Zprávy o uplatňování územních plánů
 
Zpráva o uplatňování ÚP Němčičky v uplynulém období (březen 2017)
Zpráva o uplatňování ÚP Čučice v uplynulém období (listopad 2016)
Zpráva o uplatňování ÚP Ketkovice v uplynulém období (listopad 2016)
Zpráva o uplatňování ÚP Biskoupky v uplynulém období (2008 -2012)
Zpráva o uplatňování ÚP Trboušany v uplynulém období (2008 -2012)
Zpráva o uplatňování ÚP Senorady v uplynulém období (2011 -2015)

Dokumenty Památkové péče

Městská památková zóna Ivančice
Zveřejnění Souhrnné zprávy o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2016
Zveřejnění Souhrnné zprávy o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2015
Zveřejnění Souhrnné zprávy o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2014
Zveřejnění Souhrnné zprávy o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2013
Zveřejnění Souhrnné zprávy o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2012
Zveřejnění Souhrnné zprávy o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2011
Zveřejnění Souhrnné zprávy o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2010
Zveřejnění Souhrnné zprávy o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2009

 

Přehled důležitých zákonů

Stavební úřad a úřad územního plánování
Správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb.
Zákon o obcích

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.

Zákon č. 183/2006 Sb.

Vyhláška o autorizovaných inspektorech

Vyhláška č. 498/2006 Sb.

Vyhláška o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 499/2006 Sb.

Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Vyhláška č. 500/2006 Sb.

Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.

Vyhláška č. 501/2006 Sb.

Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Vyhláška č. 503/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Vyhláška č. 526/2006 Sb.

Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku

Vyhláška č. 561/2006 Sb.

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška č. 398/2009 Sb.

Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb. a zákona č. 189/2008 (úplné znění publikováno pod č. 357/2008 Sb.).

Zákon č. 360/1992 Sb.

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a č. 71/2009 Sb.

č. 133/2007 Sb.

Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

Zákon č. 184/2006 Sb.

Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

Zákon č. 186/2006 Sb.

Úplné znění zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Zákon č. 357/2008 Sb.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 268/2009 Sb.

Vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška č. 269/2009 Sb.

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008

č. 270/2009 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 379/2009 Sb.

Památková péče 

Zákon ČNR o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.
č. 20/1987 Sb.

Zákon č. 20/1987 Sb.

Vyhláška ministerstva kultury ČSR, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášky Ministerstva kultury č. 139/1999 Sb., vyhlášky č. 538/2002
č. 66/1988 Sb.

Vyhláška č.66/1987 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón

Vyhláška č. 420/2008 Sb.

Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a zákona č. 483/2004 Sb. a zákona č. 203/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.
č. 122/2000 Sb.

Zákon č. 122/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
č. 275/2000 Sb.

Vyhláška č. 275/2000 Sb.

Zákon správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb.,
č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb.

Zákon o přestupcích, ve znění zákonů č. 337/1992 Sb., č. 344/1992 Sb., č. 359/1992 Sb., č. 67/1993 Sb., č. 290/1993 Sb., č. 134/1994 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 279/1995 Sb., č. 237/1995 Sb., č. 289/1995 Sb., č. 112/1998 Sb., č. 168/1999 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 121/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 151/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 370/2000 Sb.,se zapracovanou změnou dle nálezu č. 52/2001 Sb.,ve znění zákonů č. 164/2001 Sb., č. 254/2001 Sb., č. 265/2001 Sb., č. 273/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 312/2001 Sb., č. 6/2002 Sb., č. 62/2002 Sb., č. 78/2002 Sb., č. 216/2002 Sb., č. 259/2002 Sb., č. 285/2002 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 218/2003 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 47/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 559/2004 Sb., č. 586/2004 Sb., č. 95/2005 Sb., č. 392/2005 Sb., č. 379/2005 Sb., č. 411/2005 Sb., č. 57/2006 Sb., č. 76/2006 Sb., č. 80/2006 Sb., č. 115/2006 Sb., č. 134/2006 Sb., č. 181/2006 Sb., č. 213/2006 Sb., č. 216/2006 Sb., č. 225/2006 Sb., č. 226/2006 Sb., č. 215/2007 Sb., č. 344/2007 Sb., č. 376/2007 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 309/2008 Sb., č. 314/2008 Sb., č. 484/2008 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 52/2009 Sb., č. 306/2009 Sb., č. 346/2009 Sb., č. 150/2010 Sb., č. 199/2010 Sb. a č. 133/2011 Sb. 
č. 200/1990 Sb.

Zákon č.200/1990 Sb.

Relevantní odkazy

Stavební úřad:

Úřad územního plánování:

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje – třetí úplná aktualizace
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
Politika územního rozvoje České republiky

Památková péče:

Evidence kulturních památek
Občan a památková péče

Příspěvek na obnovu kulturní památky:
Dotační programy Ministerstva kultury ČR

Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace

Stavební úřad:

aktuálně není zveřejněna žádná informace

Úřad územního plánování:

aktuálně není zveřejněna žádná informace

Památková péče:

Péče o zachování kulturních památek, zejména ochrana před jejich ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, údržba a obnova kulturních památek je zajišťována prostřednictvím jejich vlastníků.

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
v roce 2017

 


Aktualizace stránky ke dni: 11. 01. 2016
Za obsahovou aktualizaci odpovídá: Ing. Josef Coufal