Hlavní stránka  
 


  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Městský úřad »  odbory »  OPF
› Odbor plánovací a finanční
budova:  Palackého náměstí 196/6, Ivančice mapy  
poschodí:  2. poschodí, dvorní křídlo  
vedoucí odboru
.   Ing. PEŠKA Ladislav
tel.:  546 419 420
e-mail:  peska@muiv.cz
účtárna
.   HORTOVÁ Jarmila
tel.:  546 419 421
e-mail:  hortova@muiv.cz
účtárna
.   HORÁKOVÁ Eliška
tel.:  546 419 423
e-mail:  horakovae@muiv.cz
účtárna
.   HORÁKOVÁ Miluše
tel.:  546 419 423
e-mail:  horakova@muiv.cz
účtárna
.   ŽALUDOVÁ Helena
tel.:  546 419 421
e-mail:  zaludova@muiv.cz
místní poplatky za komunální odpad a ze psů
.   Jana ŽÁKOVÁ, DiS.
tel.:  546 419 433
e-mail:  zakova@muiv.cz

Základní představení odboru

Účtárna, místní poplatky za komunální odpad a ze psů

Podrobný přehled činnosti odboru

OPF zajišťuje zejména:

 • sestavování rozpočtu města, kontrolu a jeho dodržování,
 • návrh rozpočtových opatření v průběhu roku,
 • předkládání rozpočtu, rozpočtových opatření a rozpočtových změn krajskému úřadu,
 • účetnictví městského úřadu, metodicky řídí veškeré účtování v rámci celého města,
 • zpracovávání podkladů pro přijetí cizích finančních zdrojů (darů, půjček, úvěrů, aj.),
 • hospodárnost ve všech oblastech výdajového rozpočtu,
 • podklady pro audit,
 • vyhotovení podkladů pro státní závěrečný účet, dle zák.č. 419/2001 Sb.,
 • provádění činnosti centrálního správce daní a poplatků podle zvláštních předpisů,
 • evidování smluv o nájmu nebytových prostor, vedení předpisů a úhrad od nájemců včetně urgence úhrad,
 • vedení knih vystavených a došlých faktur a sledování jejich včasných plateb a úhrad,
 • evidenci a kontrolu úhrad poplatků za svoz domácího odpadu a poplatků za psy,
 • vymáhání pohledávek v režimu zákona o správě daní a poplatků v postavení správce daně,
 • kontrolu hospodaření s peněžními fondy úřadu dle schválených směrnic,
 • účetní evidenci majetku města,
 • pojištění majetku,
 • dodržování daňových zákonů,
 • zpracovávání přiznání k dani z převodů nemovitostí, k dani darovací, k dani silniční a DPH,
 • připravování podkladů k vypracování daně z příjmu právnických osob,
 • zajišťuje styk s peněžními ústavy, pojišťovnami a finančním úřadem,
 • vyhotovuje podklady pro statistiku,
 • ekonomickou analýzu a odborné vyjádření pro potřeby města.

Cílem práce OPF:

 • přebírání odpovědnosti za svěřené finanční prostředky města a za hospodaření s nimi,
 • vedení účetnictví úplné, správné a průkazné,
 • sledování nových zákonů, vyhlášek a standardů a jejich přesné a správné dodržování,
 • včasné zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních finančních a účetních výkazů včetně zasílání na krajský úřad, dodržování rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu a rozpočtu územních samosprávných celků,
 • vyhotovování daňových přiznáních a dodržování jejich termínů odevzdávání na FÚ,
 • odpovědné vypracování závěrečného účtu města a jeho předkládání zastupitelstvu města.

Formuláře

- svoz komunálního odpadu

a) prohlášení poplatníka za svoz komunálního odpadu
b) žádost o doložení osvobození od místního poplatku za svoz odpadu
c) čestné prohlášení pro účely osvobození od poplatku na 4. a další dítě
d) žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- poplatky za psy

a) přihláška k místnímu poplatku ze psů
b) čestné prohlášení poplatníka (poživatele důchodu)
c) odhláška – změna údajů o držení psa
d) žádost o osvobození od poplatku ze psů
e) žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů

Dokumenty odboru

nemáme

Přehled důležitých zákonů

Zákon č. 563/1991 Sb. O účetnictví;
Zákon č. 235/2004 Sb. O DPH;
Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích;
Zákon č. 323/2002 Sb. O rozpočtové skladbě;
Zákon č. 383/2009 Sb. O účetních záznamech;
Zákon č. 218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech;
Zákon č. 586/1992 Sb. O dani z příjmu;
Zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech;
Zákon č. 151/1997 Sb. O oceňování majetku;
Zákon č. 200/1994 Sb. O rozpočtové skladbě;
Zákon č. 593/1992 Sb. O rezervách;
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce (cestovních náhrady);
Zákon č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů;
Zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád;
Zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatích; aj.

Vyhláška č. 410/2009 Sb. České účetní standardy pro některé vybrané jednotky;
Vyhláška č. 323/2002 Sb. O rozpočtové skladby;
Vyhláška č. 419/2001 Sb. O rozsahu struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu; aj.

Relevantní odkazy

Rozpočet města, rozpočtová opatření, střednědobý výhled

Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace

Ohlašovací povinnost místního poplatku za komunální odpad

Upozorňujeme občany, že jsou povinni nejen platit poplatek za komunální odpad, ale zároveň nahlásit do 15 dnů správci poplatku změny:

1) trvalého pobytu (přihlášení, odhlášení nebo přestěhování v místě), popř. adresu pro doručování nebo změnu příjmení

2) vznik a zánik vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci (chata, chalupa)

3) NOVĚ (již od roku 2013) – vznik a zánik vlastnictví rodinného domu a bytu, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba !!!

Ohlašovací povinnost místního poplatku za psa

Upozorňujeme občany, že jsou povinni nejen platit poplatek za komunální odpad, ale zároveň nahlásit do 15 dnů správci poplatku změny:

1) Vznik poplatkové povinnosti u psa (přihlášení), platí se za psa staršího 3 měsíců

2) Zánik poplatkové povinnosti u psa (odstěhování, úmrtí)

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč

Správce poplatku:
MěÚ Ivančice, OPF,
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Jana Žáková, DiS., tel. 546 419 433,
e-mail: zakova@muiv.cz

Úřední dny: pondělí, středa 7:30-11:30,12:30-17:00, 2. patro - galerie.


Aktualizace stránky ke dni: 15. 02. 2017
Za obsahovou aktualizaci odpovídá: Ing. Ladislav Peška