Hlavní stránka  
 


  Menu a vyhledávání Titulní stránka   

Městský úřad »  odbory »  OISMaP
› Odbor investic, správy majetku a právní
›› úsek správy majetku a právní
budova:  Palackého náměstí 196/6, Ivančice mapy  
poschodí:  2. poschodí, dvorní křídlo  
vedoucí
.   Ing. RONZANI Jaroslav
tel.:  546 419 430
e-mail:  ronzani@muiv.cz
oddělení správy majetku - vedoucí oddělení, správa hřbitovů
.   Mgr. KUBÍKOVÁ Liběna
tel.:  546 419 431
e-mail:  kubikova@muiv.cz
bytová správa, vedoucí městské sportovní haly
.   Ing. NOVÁKOVÁ Lenka
tel.:  546 419 432
  546 452 111 - sportovní hala
e-mail:  novakova@muiv.cz
budova:  Palackého náměstí 196/6, Ivančice mapy  
poschodí:  2. poschodí, hlavní budova  
manažer rozvoje města
.   Bc. VALENTOVÁ Ilona
tel.:  546 419 416
e-mail:  valentova@muiv.cz
budova:  Palackého náměstí 196/6, Ivančice mapy  
poschodí:  1. poschodí, dvorní křídlo  
právní oddělení - právník, majetkoprávní vztahy
.   JUDr. DVOŘÁČKOVÁ Jaroslava
tel.:  546 419 428
e-mail:  dvorackova@muiv.cz
právní oddělení - právník
.   Mgr. HLAVÁČ Radek
tel.:  546 419 438
e-mail:  hlavac@muiv.cz
budova:  Palackého náměstí 196/6, Ivančice mapy  
poschodí:  přízemí, dvorní křídlo - zadní část  
oddělení správy majetku - správce budovy, údržbář
.   SEDMÍK Josef
tel.:  546 419 434
e-mail:  sedmik@muiv.cz

Základní představení

Úsek správy majetku a právní odboru OISMaP zajišťuje úkoly vyplývající ze samostatné působnosti a týkající se majetku, jehož správa je svěřena Městskému úřadu Ivančice. Vede evidenci nájemních a jiných smluv. Na tomto odboru můžete vyřídit své záležitosti, týkající se obecních pozemků a staveb.

Podrobný přehled činnosti

 • vede evidenci nemovitého majetku města
 • prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví města (připravuje
 • podklady pro rozhodování RM a ZM ve věci dispozice s nemovitým majetkem města
 • uzavírá nájemní smlouvy na nebytové prostory
 • evidence žádostí o přidělení bytu v majetku města
 • evidence žádostí o souhlas s výměnou bytu
 • evidence bytů v majetku města
 • vystavuje výpovědi z nájmu
 • správa majetku města
 • vede evidenci a vymáhá dlužné nájemného z bytů a nebytových prostor
 • dává žaloby na vyklizení bytů
 • zřizování věcných břemen, směna, darování a výpůjčky nemovitého majetku
 • zastupuje Město Ivančice v řízení před soudy,
 • podílí se na zpracování návrhů obecně závazných vyhlášek města a nařízení města,
 • zpracovává podklady a vyřizuje materiály z jednání rady a zastupitelstva města v souvislosti s majetkoprávními úkony,
 • agenda rozpočtu a financování
 • agenda pohřebnictví
 • náhrada škody na majetku města
 • spolupráce s Probační a mediační službou při výkonu trestu
 • zábory veřejného prostranství
 • povolování provozu výherních hracích přístrojů
 • povolování veřejných produkcí
 • poplatky za reklamní zařízení
 • právní služba pro ostatní odbory městského úřadu

Formuláře

Soubor je ve formátu MS WORD Žádost o přidělení bytu
Soubor je ve formátu MS WORD Žádost o nájem nebytového prostoru
Soubor je ve formátu MS WORD Žádost o nájem pozemku
Soubor je ve formátu MS WORD Žádost o zřízení věcného břemene
Soubor je ve formátu MS WORD Žádost o prodej pozemku
Soubor je ve formátu MS WORD Žádost o povolení kácení dřevin

Dokumenty

v současné době nejsou žádné uveřejněny

Přehled důležitých zákonů

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí činnost:

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platné znění
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 89/2012., Sb. občanský zákoník, v platném znění
 • Zákon 256/2013., Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění
 • Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí v platném znění

Relevantní odkazy

Oznámení, výzvy, důležitá sdělení a aktuální informace

Nabídka pronájmu urnových míst [PDF]


Aktualizace stránky ke dni: 01. 08. 2016
Za obsahovou aktualizaci odpovídá: Ing. Jaroslav Ronzani